SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


18 โครงการพัฒนาผู้นำ

18 โครงการพัฒนาผู้นำ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ 18 โครงการพัฒนาผู้นำ, บทความ 18 โครงการพัฒนาผู้นำ, ตัวอย่าง1.โครงการกายบริหารร่างกาย สดใสแข็งแรง เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง

2.โครงการเติบโตสมวัยพลานามัยสมบูรณ์ เน้นการจัดโภชนาการที่มีประโยชน์และจัดกิจกรรมควบคุมน้ำหนักและส่วนสูงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

3.โครงการส่งเสริมช้างเผือกทางการศึกษา สนับสนุนให้เด็กที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬาได้แสดงออกอย่างเต็มประสิทธิภาพ

4.โครงการจินตปัญญา ปลูกฝังให้เด็กใช้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง

5.โครงการจินตนาการ สร้างสรรค์ เติมฝันเด็กไทย มุ่งพัฒนาจินตนาการของนักเรียนผ่านการบรรยายความรู้สึกที่มีต่อสิ่งรอบ ๆ ตัว

6.โครงการเกมเสริมปัญญา เป็นหนึ่งในการกิจกรรมสำคัญในการพัฒนา IQ เช่น การเล่นหมากกระดาน, เกมอักษรไขว้

7.โครงการธรรมคีตา พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ผ่านการออก ท่าทางตามจังหวะดนตรี

8.โครงการเวทีดาว ส่งเสริมความกล้าแสดงออกที่เหมาะสมของเด็ก ๆ

9.โครงการศิลปินน้อย เน้นการพัฒนา EQ ผ่านกระบวนการทางศิลปะและดนตรี

10.โครงการผู้นำ พัฒนาความมีวินัยและภาวะผู้นำให้กับนักเรียนทั้งหมด

11.โครงการตรงต่อเวลา โรงเรียนจะเน้นปลูกฝังความตรงต่อเวลาให้กับนักเรียนทุกคน

12.โครงการระเบียบแถว ปูพื้นฐานด้านวิจัย เช่น การจัดระเบียบแถว การทำ สิ่งต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะ

13.โครงการปรีชาญาณ สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการเป็นเลิศ โรงเรียนจะสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการต่าง ๆ

14.โครงการคลินิกวิชาการ จัดให้นักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าที่ควรเป็นโดยโรงเรียนจะสอนเพิ่มเติมให้

15.โครงการความรู้คู่ขนาน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนแล้ว โรงเรียน ยังจัดบรรยากาศการเรียนการสอนนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหา มากขึ้น

16.โครงการต้นกล้าคุณธรรม จัดอบรมด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนเพราะเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจที่โรงเรียนให้ความสำคัญ

17.โครงการจริยวัตรนุสสรณ์ มุ่งเน้นการอบรมเพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตน เมื่ออยู่กับผู้อื่น โดยปลูกฝังบุคลิกภาพที่ดี รวมถึงมารยาทและการวางตัวที่เหมาะสม

18.โครงการธนาคารความดี

หน้า 31

ที่มา : ฉบับที่ 4146  ประชาชาติธุรกิจ


จำนวนผู้ชม 3747 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ