SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


บุคลิกลักษณะ ของผู้นำ LEADERSHIP

บุคลิกลักษณะ ของผู้นำ LEADERSHIP | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ บุคลิกลักษณะ ของผู้นำ LEADERSHIP, บทความ บุคลิกลักษณะ ของผู้นำ LEADERSHIP, ตัวอย่าง“บุคลิกลักษณะของการเป็นผู้นำ คือ คุณลักษณะอันเป็นนิสัยของมนุษย์ที่ถือและยอมรับกัน โดยทั่วไปแล้ว ว่าเป็นคุณลักษณะอันเป็นพื้นฐานที่จะทำให้บุคคลสามารถปฏิบัติการอันเป็นผู้นำได้”
บุคลิกลักษณะของการเป็นผู้นำนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจะทำให้ผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความศรัทธาเชื่อถือและให้ความไว้วางใจแก่ตนได้ บุคลิกลักษณะต่าง ๆ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ ทางองค์การวิจัยและค้นคว้าได้รวบรวมมาจากบุคคลสำคัญ ๆ ของโลก โดยได้จำแนกเอาบุคลิกต่าง ๆ จากท่านเหล่านั้นมาเพื่อเป็นแนวทางศึกษา ฉะนั้นบุคลิกลักษณะต่าง ๆ ที่ผู้นำพึงมีนั้นสามารถสร้างขึ้นได้ถึง 80 – 85 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เพราะมนุษย์เรามีสมองคอยบังคับอยู่ จะฝึกหัดหรืออบรมกันอย่างไรก็ย่อมทำได้โดยไม่ยากนัก

บุคลิกลักษณะของมนุษย์ 4 ประเภท
บุคลิกลักษณะของมนุษย์เรานี้สามารถแยกออกได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. สติปัญญา (Intelligence) คือความสามารถในการที่จะศึกษาและเข้าใจได้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เคยผ่านมา อันนี้เป็นบุคลิกลักษณะที่ผู้นำควรมีไว้อย่างมากทีเดียว เพราะนอกจากจะทำให้เกิดคุณลักษณะอย่างอื่น ๆ แก่ตนเองแล้ว ยังสามารถใช้สติปัญญานี้วินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเฉียบแหลมและทันท่วงทีอีกด้วย
2. อุปนิสัย (Character) คือ แบบลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงให้เห็นทางอาการกริยาซึ่งคุณสมบัติอันเป็นนิสัยประจำตัวของมนุษย์เรานั่นเอง อุปนิสัยส่วนหนึ่งได้จากธรรมชาติคือได้จากการสืบสายโลหิตมาเพียง 5 – 8 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น นอกจากนั้นอบรมแก้ไขกันได้
3. อารมณ์ (Temperament) คือ กรอบของความรู้สึกนึกคิดและความต้องการตามธรรมชาติอารมณ์นี้จึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจจากประสาททั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส โดยที่ประสาททั้ง 5 นี้จะส่งอาการต่าง ๆ ที่รับมาไปยังอารมณ์ ต่อจากนั้นอารมณ์ก็จะส่งอาการไปบังคับ หรือควบคุมจิตใจให้ทำอะไรตามความประสงค์ ฉะนั้นอารมณ์จึงมีความสำคัญต่อการเป็นผู้นำมาก เพราะเกี่ยวกับการบังคับตนเอง เมื่อเราสามารถบังคับตัวเองได้แล้ว จึงสามารถบังคับหรือควบคุมผู้อื่นหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้
4. ร่างกาย (Physic) คือ ลักษณะการสร้าง หรือรูปร่างที่สร้างขึ้นของมนุษย์ เช่น สูง ต่ำ ดำ ขาว เป็นต้น ร่างกายมีความสัมพันธ์กับอารมณ์มาก เพราะมันมีความรู้สึกได้ง่าย และย่อมถูกอารมณ์บังคับได้ด้วย ฉะนั้นร่างกายจึงต้องดีพร้อม และมีสุขภาพสมบูรณ์จึงจะนับว่าเป็นผู้นำที่ดีได้ ยิ่งกว่านั้นภาวะของร่างกายที่ดีย่อมแสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะของการเป็นผู้นำให้เด่นชัดเจนขึ้นมาอีก
บุคลิกลักษณะของมนุษย์ 4 ประการ ที่ได้แยกออกมาเป็นบุคลิกลักษณะใหญ่ ๆ โดยทั่ว ๆ ไป ในการที่จะเป็นผู้นำที่ดีนั้น ควรจะต้องมีพร้อมทั้ง 4 ประการ คือ มีสติปัญญาดี อุปนิสัยดี มีอารมณ์หรือกรอบของความรู้สึกนึกคิดดี ตลอดจนมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ดี ซึ่งมนุษย์เราสามารถสร้างบุคลิกลักษณะเหล่านี้ได้เองเป็นส่วนมาก

บุคลิกสักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ
บุคลิกลักษณะของการเป็นผู้นำนั้น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว ย่อมมีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้เราจะนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญ ๆ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่างเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีอยู่ด้วยกัน 20 ประการ คือ
1. ความรู้ (Knowledge)
2. ความกล้าหาญ (Courage)
3. ความเด็ดขาด ( Decisiveness)
4. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness)
5. ความสงบเสงี่ยม (Humility)
6. ความยุติธรรม (Justice)
7. ความแนบเนียบ (Tact)
8. ท่าทาง (Bearing)
9. ดุลยพินิจ (Judgement)
10. การสังคมดี (Socialability)

LEADERSHIP
11. L – Loyalty (ความจงรักภักดี)
12. E – Enthusiasm (ความกระตือรือร้น)
13. A – Alertness (ความตื่นตัว)
14. D – Dependability (ความไว้วางใจได้)
15. E – Endurance (ความอดทน)
16. R – Responsibility & Accountability (หน้าที่และความรับผิดชอบ)
17. S – Self – Control (การบังคับตัวเอง)
18. H – Humanity (ความเห็นอกเห็นใจ)
19. I – Initiative (ความริเริ่ม)
20. P – Personality (ความมีอำนาจในตัว)

ที่มา : moodythai.com

จำนวนผู้ชม 5345 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ