SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การควบคุมการใช้น้ำในสำนักงานกับมาตรฐาน ISO4001:2004

การควบคุมการใช้น้ำในสำนักงานกับมาตรฐาน ISO4001:2004 | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การควบคุมการใช้น้ำในสำนักงานกับมาตรฐาน ISO4001:2004, บทความ การควบคุมการใช้น้ำในสำนักงานกับมาตรฐาน ISO4001:2004, ตัวอย่างในการจัดทำระบบ ISO14001:2004 สิ่งที่จำเป็นต้องได้จากการทำระบบบริหารสิ่งแวดล้อม คือการประหยัดจากการใช้ทรัพยากรหรือกล่าวได้ว่าคือการพยายามใช้ทรัพยากรให้มีประโยชน์สูงสุด หรือกล่าวได้ว่ามีการประยุกต์ใช้หลักการป้องกันมลพิษที่สามารถกระทำได้ไม่ยากและส่งผลประโยชน์ให้กับองค์กร แต่ไม่ว่าอย่างไรประเด็นการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับงานสำนักงานกลับกลายเป็นสิ่งที่ระบุจุควบคุมลำบาก เนื่องจากเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ซึ่งคล้ายกับผงเข้าตายากจะมองเห็น นับว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเนื่องจากส่วนมากแล้ว เป็นประเด็นที่ทำง่ายใช้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สุงรวมทั้งสามารถสร้างความตระหนักให้กับพนักงานได้อย่างเห็นผล ในการประหยัดการใช้ทรัพยากรซึ่งเป็นหลักการในการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน ISO14001:2000

บทความนี้ได้ให้แนวทางในการตรวจติดตามภายในเพื่อใช้ในการระบุโอกาสในการปรับปรุง หรือกำหนดแผนงานในการควบคุมต่อไป

 • ได้ติดตั้งมิเตอร์น้ำสำหรับบริเวณหรือกิจกรรมที่สำคัญและมีการใช้น้ำปริมาณมาก

 • มีใช้ระบบถังพักสำรองน้ำ แทนการใช้เครื่องสูบน้ำโดยตรง จากท่อ

 • มีการตรวจสอบถังพักน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

 • ได้ใช้เครื่องสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดเหมาะสม กับความต้องการใช้น้ำในสำนักงาน

 • มีตรวจสอบสมรรถนะการทำงาน รอยรั่ว และซีลยางของ ปั๊มน้ำทุก 6 เดือน

 • ได้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ชักโครกชนิดประหยัดน้ำ หัวก๊อกแบบมีอุปกรณ์เติมอากาศ และก๊อกชนิดยกเปิด กดปิดแทนก๊อกชนิดแบบหมุน

 • มีการติดตั้งฝักบัวหรือวาล์วปิดเปิดน้ำที่ปลายสายยางเพื่อควบคุมการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพ

 • มีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้น้ำของชักโครก โดยตั้งลูกลอยให้มี การใช้น้ำไม่เกิน 3.5 ลิตร ต่อการกดชักโครก 1 ครั้ง หรือใช้วัสดุแทนที่น้ำซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำ

 • มีระบบในการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำโดยการปิดก๊อกน้ำทุกตัว และสังเกตการเดินของมาตรวัดน้ำ หากพบเห็นการรั่วไหล ให้รีบแก้ไขทันที

 • ได้ทำการตรวจสอบการรั่วไหลของชักโครกโดยการหยดสีลงในถังพักน้ำ หากปรากฏสีที่ทดสอบบริเวณคอห่านแสดงว่ามีการรั่วไหล ให้รีบแก้ไขทันที

 • มีระบบในการสอดส่องดูแลการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ เช่นปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้ง ปิดก๊อกน้ำหากพบว่ามีผู้ใช้ที่ไม่ปิดหรือปิดไม่สนิท แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องหากพบเห็นการรั่วไหลของน้ำ เช่น ท่อรั่วหรือแตก เป็นต้น

 • มีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ โดยการปัดกวาดฝุ่นละอองและเศษผงต่างๆ ออกก่อน แล้วจึงใช้น้ำในการทำความสะอาด เพื่อลดปริมาณน้ำที่ใช้และลดการปนเปื้อนของน้ำทิ้ง

 • มีการรดน้ำต้นไม้ในเวลาเช้าตรู่แทนช่วงเวลากลางวันที่มีแดดจัดและใช้หัวก๊อกฉีดแบบสเปรย์

 • ได้มีการกำจัดเศษอาหารและไขมันก่อนการล้างภาชนะ

 • มีการแยกภาชนะที่จะล้าง โดยเริ่มจากการล้างแก้วน้ำดื่ม ช้อนและเครื่องครัว ตามลำดับ

 • มีระบบในการล้างภาชนะคราวละมากๆ แต่ไม่ควรปล่อยภาชนะทิ้งไว้นานจนมีคราบสกปรกแห้งติดแน่น

 • มีการล้างภาชนะในอ่างที่บรรจุน้ำแทนการล้างด้วยการเปิดใช้น้ำจากหัวก๊อกโดยตรง

 • ได้ใช้น้ำยาล้างจานแทนการใช้ผงซักฟอกล้างภาชนะบรรจุอาหาร

 • มีความพยายามในการใช้น้ำยาล้างจานแทนในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อลดปริมาณน้ำล้างภาชนะเกินความจำเป็น

 • มีความพยายามในการใช้แก้วรองน้ำเพื่อดื่มน้ำหรือแปรงฟัน แทนการใช้น้ำจากก๊อกน้ำโดยตรง

 • มีความพยายามหรือสื่อสารให้พนักงานรินน้ำดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการดื่ม ในแต่ละครั้งโดยไม่เหลือทิ้ง

 • มีการเตรียมน้ำดื่มส่วนกลางไว้หลังห้องประชุมหรือโรงอาหารและให้ผู้เข้าร่วมประชุมรินน้ำดื่มเอง

 • มีการจัดให้มีสบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นมาใช้แทนสบู่ก้อนที่อ่างล้างมือเพื่อลดปริมาณน้ำที่ใช้ล้างมือ

มีการจดบันทึกผลการตรวจวัดน้ำและค่าใช้จ่ายเป็นประจำทุกเดือน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบ

 • ได้สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร โดยให้รางวัลกับผู้ที่ สามารถประหยัดการใช้น้ำอย่างได้ผล

 • มีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการประหยัดน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์จัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม เป็นต้น

 • มีการติดตั้งถังดักไขมันที่มีประสิทธิภาพประจำอาคาร

 • มีตะแกรงกรองเศษอาหารก่อนระบายน้ำทิ้งลงบ่อดักไขมัน

 • ได้จัดทำรางระบายน้ำเสียโดยเฉพาะจากห้องครัวและ   บริเวณที่ล้างภาชนะเพื่อระบายลงบ่อดักไขมัน

 • มีระบบในการตักไขมันในถังดักไขมันไปกำจัดอย่างเหมาะสมทุกสัปดาห์

 • มีการหมุนเวียนน้ำใช้แล้วด้วยการนำมารดน้ำต้นไม้

 • ได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ และนำน้ำที่ บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์

 • มีความพยายามใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่น น้ำจุลินทรีย์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว ผลิตภัณฑ์ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติแทนสารเคมีที่เป็น อันตราย เป็นต้น

ที่มา : moodythai.com
จำนวนผู้ชม 3981 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ