SiamHRM.com

HR ลงประกาศงาน หาคน หางาน ที่นี่

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ผู้บริหาร ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ผู้บริหาร ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้บริหาร ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, บทความ ผู้บริหาร ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป, ตัวอย่าง


จากสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนบนโลกที่เจริญก้วหน้าตามมันสมองของมนุษย์เรา เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารก็เป็นสิ่งที่เกิดจากความรู้ของผู้คนบนโลกของเราจากเทคโนโลยีของการสื่อสารต่างๆ เช่น ดาวเทียม โทรศัพท์ หรือสายเคเบิ้ลต่างๆ ทำให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) และจากกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้เกิดกลุ่มคน 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

1. กลุ่มเสรีนิยม ได้แก่ ทุนนิยม , บริโภคนิยม, แฟชั่นนิยม ท่ามกลางสภาวะการแข่งขัน

2. กลุ่มอนุรักษ์นิยม ได้แก่ การอนุรักษ์วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ

3. กลุ่มสารสนเทศ หรือยุคข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องใช้เครื่องเทคโนโลยีต่างๆ เช่น โทรศัพท์ไร้สาย โทรสาร ทีวี อินเตอร์เน็ต เคเบิ้ลทีวี ฯลฯ

จากยุคของอนุรักษ์นิยม จึงเกิดคำว่า RE ต่างๆ เป็นคำที่นิยมมาจาก RE-ENGINEERING เช่น

RE-USE เป็นการนำมาใช้ใหม่
RE-CYCLE การกลับนำมาใช้ใหม่
RE-CLAIM การซ่อมแซมใหม่ แปลงใหม่
RE-DUCE การย่อลด ฯลฯ
RE-FORM การเปลี่ยนแปลงรูปโฉม

RE-HUMANEERING

เป็นการบริหารงานและบริหารคน เพราะถือว่าคนเป็นทรัพยากร (RESOURCE) ที่สำคัญขององค์กร สิ่งที่จำเป็นในการ RE-HUMANEERING คือ

- การเปลี่ยนความคิดของคน
- การเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร
- เปลี่ยนวิธีคิดเรื่องวิธีการทำงาน
- การสร้างวิสัยทัศน์ในการทำงาน / บริหารงาน
- เน้นการทำงานเป็นทีม
- การบริหารทรัพยากรบุคคลที่อยู่นานให้มีคุณค่า

จากผลกระทบของโลกาภิวัตน์และการทำให้เกิดกลุ่มคน 3 กลุ่ม และเกิดกระแสของการ RE ต่างๆ อันเนื่องมาจากปัจจัย 3C คือ

1. COMPETITION สภาพและสภาวะของการแข่งขัน
2. CUSTOMER สร้างและรักษาลูกค้า
3. CHANGE การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและยุทธวิธี

RE-HUMANEERING สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในระบบ 5 W เพื่อปฏิบัติการ คือ

1. WHAT กำหนดนโยบาย / เป้าหมายแผนงาน / ขอบเขตขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน

2. WHO เสาะหา / รวบรวม "คน" ในองค์กรที่เข้าข่ายระบบ RE-HUMANEERING

3. WHERE วิเคราะห์ผลกระทบที่จะมีต่อแผนก ฝ่าย ฯลฯ

4. WHEN ให้เสร็จทันเวลาและทันความต้องการ

5. WHY ข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อเหตุผลในการเพิ่มเหตุผล ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคนในองค์กร

ปัญหาคนในยุคเทคโนโลยี

ปัญหาของคนในยุคข่าวสารข้อมูล หรือ INFORMATION ที่เห็นว่าขาด คือ

1. TEAM SPIRIT ขาดสำนึกในการร่วมกันเป็นทีม

2. RELATIONSHIP มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

3. CREATIVE THINKING ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน / ปรับปรุงงาน

4. SERVICE MIND สำนึกในงานบริการ

5. HABIT คุณภาพชีวิตหรือนิสัยที่ดีในการทำงาน

ปัญหาขององค์กรยุคข่าวสารข้อมูล / เทคโนโลยี

ปัญหาขององค์กรในยุคข่าวสารข้อมูล คือ

1. พัฒนาคนไม่ทันกับเทคโนโ,ลยีที่เกิดขึ้น

2. TECHNOLOGํY มีการแข่งขันสูง

3. มีการซื้อตัว / เหลื่อมล้ำทางรายได้

4. มีทั้งการรวมตัว และแตกตัว

5. กิจกรรมลดต้นทุนรูปแบบต่างๆ

คุณสมบัติของผู้บริหารคน

คุณสมบัติของบริหารในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคข่าวสารเทคโนโลยี ผู้เขียนขอกล่าวเป็นประเด็นๆ ดังนี้

ก. ลักษณะที่ดีของผู้บริหาร

* เปิดกาย

- รู้จักตื่นตัวและรับรู้สัมผัสกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม

* เปิดใจ

- ยอมรับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเข้าสังคม และยอมรับสภาพความเป็นจริง

- รู้จักสร้างแรงจูงใจ POSITIVE THINKING สร้างแรงผลักดันของคน สอนลูกน้องให้ทำงานต้องบอกว่ามีประโยชน์อย่างไรต่อเขา เปิดใจกว้างสำหรับการรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง

* เปิดตา

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของลูกน้องและบุคคลต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณ ให้ทันต่อสังคมโลกและการเปลี่ยนแปลง

* เปิดหู

- ยอมรับฟังความคิดเห็น

ข. บุคลิกภาพของผู้บริหาร

โดยปกติคนเรา มีความชอบที่จะใช้เขามากกว่าให้เขาใช้ เป็นนิสัยของแต่ละบุคคล สิ่งซึ่งบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของคนได้ องค์ประกอบสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นถือเป็นบุคลิกภาพของผู้บริหาร ซึ่งมีอืทธิพลต่อการบริหารองค์กรในยุคสังคม IT คือ

1. S - SYSTEM มีการทำงานที่เป็นระบบ หรือมีความเป็นระเบียบ โดยเฉพาะในองค์กรใหญ่ๆ

2. M - MOTIVATION มีการกระตุ้นจูงใจ โดยอาศัยความสามารถของตนเอง

3. A - AIMS โดยมีการทำงานอย่างมีจุดมุ่งหมาย

4. R - ROLE ซึ่งต้องอาศัยบทบาทที่ดี คือ มีการยอมรับ ปรับเข้าสถานการณ์ และเบิกบานในหน้าที่

5. T - TAC ทั้งหลายทั้งปวงต้องอาศัยกลยุทธ์ หรือยุทธวืธีในการบริหารคนในองค์กร

ค. การพัฒนาเพื่อให้ได้ 5 A\

การพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของการฝึกอบรมเพื่อให้ได้ 5 A คือ

1. ACHIEVE (ได้รับความสำเร็จ)

- เป็นการพัฒนาเพื่อให้ได้รับความสำเร็จจากความรู้ความเข้าใจที่ได้รับ

2. ACTIVE (แข่งขัน)

- ิเพื่อความกระตือรือร้น ขวนขวายในการแข่งขัน

3. ADAPT (ประยุกต์)

- ให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

4. ADVANCE (ก้าวหน้า)

- จากการนำความรู้ความเข้าใจ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากร

5. APPLY (นำไปใช้) จากสภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องประยุกต์ใช้ให้เกิดความก้าวหน้า

ง. การให้ผู้เรียน หรือ ผู้ฟังสนใจงาน

การที่จะให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสนใจในเรื่องของการทำงานก็คือ

1. RE - THINK (การคิดใหม่) การที่จะคิดใหม่ได้ต้องใช้ข้อที่ 2 คือ

2. RE - DESIGN (การออกแบบงาน) การออกแบบรูปแบบและวิธีการทำงานที่เหมาะสม

3. RE -TOOL (เครื่องมือ) การคิดใหม่ ทำใหม่ คงต้องใช้เครื่องมือต่างๆ ในการช่วยปฏิบัติงาน

4. RE - SKILL (เกิดทักษะใหม่) อันเป็นผลสืบเนื่องจากการคิดใหม่ ทำใหม่ และใช้เครื่องมือ ย่อมเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน

5. RE - REWARD (รางวัล) สำหรับผู้ปฏิบัติงานดีไม่มีบกพร่องหรือสูญเสีย

จ. ทิศทางในการพัฒนาปรับเปลี่ยน

แนงทางในการที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนผู้บริหารองค์กรหรือผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ ควรใช้หลัก 4 F ในการปรับเปลี่ยน คือ

1. FAST คืออะไร

อะไรคือความสำคัญ ความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากคน หรือระบบงานในองค์กร

2. FOCUS จุดหมายใด

จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงจุดไหนขององค์กร

3. FLEXIBLE ปรับตัว

คือจะปรับตัว อย่างยืดหยุ่นอย่างไรในการบริหารงาน ควบคู่กับการบริหารคน

4. FIRM จุดแข็งขององค์กร

พิจารณาอะไรคือจุดเด่น หรือจุดแข็งขององค์กร และจะรักษาจุดเด่น หรือจุดแข็งได้อย่างไร

ผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลคงจะได้เห็นสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนบนโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์นิยมการ RE - HUMANEERING ก็เป็นยุทธศาสตร์และยุทธวิธีถึงที่ผู้บริหารจะนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาของคนและปัญหาขององค์กรในยุคข่าวสารเทคโนโลยี โดยอาศัยคุณสมบัติและบุคลิกภาพของผู้บริหาร โดยอาศัยหลัก SMART คือ เป็นผู้บริหารที่สง่างาม คือ อาศัยหลัก 5 A กับการพัฒนา เชื่อว่าสามารถประกาศชัยชนะขององค์กรได้ในที่สุด
โดย อาจารย์สมชาติ กิจยรรยงลงวันที่ 12/10/2007 08:05:16
จำนวนผู้ชม 2265
ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ผู้ใช้งาน 52017 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128064 คน