SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


สัญญานเตือนภัยล่วงหน้า ติดตั้งตัววัดอุปสรรคที่ทำให้องค์การ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้

สัญญานเตือนภัยล่วงหน้า ติดตั้งตัววัดอุปสรรคที่ทำให้องค์การ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สัญญานเตือนภัยล่วงหน้า ติดตั้งตัววัดอุปสรรคที่ทำให้องค์การ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้, บทความ สัญญานเตือนภัยล่วงหน้า ติดตั้งตัววัดอุปสรรคที่ทำให้องค์การ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้, ตัวอย่าง


สัญญานเตือนภัยล่วงหน้า ติดตั้งตัววัดอุปสรรคที่ทำให้องค์การ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้
 
   
จากประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับ โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทยฯ ผมได้มีโอกาสพบเห็นหลายองค์การที่มีปัญหา และได้เข้าไปตรวจสอบ ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาองค์การเหล่านั้น ผสมผสานบูรณาการกับการที่ได้วางแผนชีวิตให้มีประสบการณ์ผ่านงานหลากหลายองค์การและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ผมพอจะประมวลได้ว่า ปัญหาในองค์การส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเรื่องระบบ กับเรื่องคน อันนำไปสู้ปัญหาคุณภาพการทำงาน ปัญหาลูกค้า และปัญหาความมั่นคงขององค์การครับ ซึ่งเรามีทางที่จะป้องกันและแก้ไขได้ โดยการติดตั้งสัญญาเตือนภัยองค์การล่วงหน้าครับ
 
การจะพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพได้ดีนอกจากขึ้นอยู่กับผู้นำแล้ว  องค์การควรต้องติดตั้งสัญญาณเตือนภัยไว้ล่วงหน้า
 
 
เปรียบเหมือนเครื่องบิน ก่อนที่จะทำการบิน นักบินต้องทำการตรวจสอบปัญหาที่คาดว่าน่าจะเกิดตามรายการที่ทำ list ไว้ หากพบว่าเครื่องยนต์หรือจุดใด สงสัยว่าจะมีปัญหาสัญญาณเตือนภัยก็จะปรากฏขึ้น ให้ผู้ขับเครื่องบินทราบและแก้ไข ป้องกันก่อนที่เครื่องบินจะมีป้ญหามากกขึ้น ถึงขั้นไม่สามารถบินได้ หรือถึงขั้นตกลงสู่พื้นดิน 
 
สัญญาฯเตือนภัยองค์การก็เช่นเดียวกัน ภายในตัวสัญญาณฯ ควรจะมีรายการปัญหาอุปสรรคต่อความสำเร็จขององค์การไว้ตรวจสอบ  ผมเรียกว่า เป็นตัว “อุปสรรคที่ทำให้องค์การ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้”
 
ถ้าองค์การมีเครื่องมือเหล่านี้ไว้ตรวจสอบ เฝ้าระวังอันตราย อันจะเป็นอุปสรรค ต่อความก้าวหน้าขององค์การ หากพบจุดใดมีปัญหาถ้ารีบแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนอะไหร่โดยเร็ว องค์การก็จะลดความเสี่ยงลงไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการขีดความสามารถของผู้นำองค์การด้วย อุปสรรคที่ทำให้องค์การ ไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้ มีดังนี้ 
 
1. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารองค์การ
·         ผู้บริหารขาดความรู้ และประสบการณ์
·         ผู้บริหารขาดวิสัยทัศน์
·         ผู้บริหารขาดภาวะผู้นำ
·          ผู้บริหารขาดจริยธรรม คุณธรรม
·          ผู้บริหารทุจริต
·         ผู้บริหารขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ
·         ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้อยประสิทธิภาพ
·         ระบบการสรรหาขาดประสิทธิภาพ ขาดคนดีเข้ามาทำงาน
·         ไม่มีระบบการทำงานที่ดี ได้มาตรฐาน
·           ระบบงานที่มีอยู่ไม่ได้มาตรฐาน
·          ระบบการเงินไม่โปร่งใส
·         หย่อนมาตรฐานทางวิทยาการและเทคโนโลยีฯ
·         ขาดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
·         ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ด้อยประสิทธิภาพ
·          ไม่มี หรือมีระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ไม่ดี
·         ไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบ
·         ไม่มีระบบส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้า
·         หรือมีระบบควบคุมตรวจสอบแต่ขาดประสิทธิภาพ
·         ขาดการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
·         ขาดนวตกรรมในการทำงาน
·          กระบวนการทำงานยืดยาว ปล่อยเวลาให้สูญเปล่า
·         ระบบบัญชีและการเงินด้อยประสิทธิภาพ
·         ไม่มีแผนการบริหารจัดการที่ชัดเจน
·         ขาดตัวชี้วัดความสำเร็จ
3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคน(ทรัพยากรมนุษย์)
·         พนักงานไม่รู้จักบทบาทหน้าที่
·         พนักงานขาดความรู้ ขาดความสามารถ ในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
·         การปฏิบัติงานล่าช้า ยืดยาว
·         พนักงานขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม
·         ทำงานก้าวก่ายหน้าที่ มีความขัดแย้ง
·           พนักงานไม่ซื่อสัตย์
·         พนักงานขาดขวัญกำลังใจ
·         พนักงานไม่มีความสุขในการทำงาน
·          อัตราการลาออกสูง และมีแนวโน้มสูงขึ้น
·         ขาดนวตกรรมในการทำงาน
·         ขาดการทำงานเป็นทีม
·         ขาดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทำงานไปวัน ๆ
4. ปัจจัยที่เกี่ยวกับลูกค้า
·         ขาดการทบทวน หรือการวิจัยถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
·         ไม่ได้บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเชิงรุก
·         ลูกค้าร้องเรียนบ่อย
·         ไม่แก้ไข ปรับปรุงตามที่ลูกค้าร้องเรียน
·         ลูกค้าไมพึงพอใจ
·          ลูกค้าปฏิเสธ สินค้าและบริการมากขึ้น บ่อยขึ้น
·          ลูกค้าถอน ยกเลิกการใช้บริการ
·         ลูกค้าน้อยลง
5. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเงินและทุน
·           ขาดการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบ
·          ใช้เงินเกินความจำเป็น
·         ภาวะเงินฝืด
·         ต้นทุนดำเนินการสูง
·         รายได้ต่ำ
·         ขาดเงินทุน
·         ขาดทุนมนุษย์
6. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ
·         สินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมา เป็นของเสียมากกว่าของดี
·         ผลการดำเนินการตกต่ำ
·         ค่าดำเนินการสูง ขาดการแก้ไขและป้องกัน
·          กำไรน้อยลง ขาดทุน
·         ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ๆ ถอนตัว 
·          ผลตอบแทนต่อหุ้น ต่อหน่วยตกต่ำ 
·           รายได้ต่ำ  ขาดทุน และขาดทุนต่อเนื่อง
 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผมเขียนเกี่ยวกับ "อุปสรรคที่ทำให้องค์การไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้" อาจจะมีอีกหลายปัจจัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ พฤติกรรมขององค์การซึ่งไม่เหมือนกันครับ
 
 
สำหรับท่านผู้นำ  ผู้บริหารหรือพนักงานที่อ่านบทความนี้ แต่พบว่าในองค์การมีปัญหาอยู่ในรายการดังกล่าว ก็อย่าได้กังวลใด ๆ เพราะท่านคือคนที่มีคุณภาพแล้ว การที่ท่านได้เห็นบทความนี้ แสดงว่าท่าน เป็นคนที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มคนที่ดี มีคุณภาพ  หากท่านรีบ Action เชิงรุก ปัญหาองค์การจะน้อยลงครับ
 
 
 
ที่มา บทความ เขียนโดยคุณ :ยม
Email : yom.nark@yahoo.com
จำนวนผู้ชม 3201 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ