SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ความสามารถของผู้นำ

ความสามารถของผู้นำ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความสามารถของผู้นำ, บทความ ความสามารถของผู้นำ, ตัวอย่าง


ความสามารถของผู้นำ
  
บทความที่แล้ว ผมเขียนเกี่ยวกับบทบาทของผู้นำในองค์การ  มีหลายบทบาท ครับ วันนี้
 
 
ผมเขียนเกี่ยวกับความสามารถในการเป็นผู้นำ เพราะบทบาทของผู้นำ กับความสามารถในการเป็นผู้นำนั้นมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้นำที่มีความสามารถ ย่อมปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทได้เป็นอย่างดี   
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คนที่กำลังจะขึ้นมาเป็นผู้นำ หรืออยู่ระหว่างดำเนินบทบาทเป็นผู้นำ ควรต้องศึกษา และหมั่นทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้นำ ทั้งบทบาทของผู้นำ และ ความสามารถของผู้นำ จากที่ได้เรียนรู้ สังเกต และปฏิบัติงานมาในหลาย ๆ องค์การ คิดว่า ผู้นำควรมีความสามารถ ดังต่อไปนี้
 
1.        การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
2.        มีความสามารถในการสื่อสาร
3.        มีความสามารถในการตัดสินใจ
4.        มีความซื่อสัตย์ มีศักดิ์ศรี มีความเชื่อถือได้
5.        มีความคิดเชิงกลยุทธ์
6.        เป็นผู้ที่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
7.        นำความรู้ที่ได้นำมาพัฒนาคนอื่นต่อ
8.        เข้าใจความแตกต่างของแต่ละคน
9.        นำกลุ่มและทีมงานได้ดี
10.     ทำงานเป็นทีมได้ดี
11.     เน้นความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน
12.     มีความมั่นคง เชื่อถือได้
13.     เข้าใจปัจจัย สภาพแวดล้อมธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอก
14.      มีความสามารถในการโน้มน้าว เจรจา
15.     การมีส่วนร่วม และให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วม
16.     มีความสามารถในธุรกิจ
17.     รู้ทิศทางการเมือง
18.     สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการบริหารความขัดแย้งได้ดี
19.      มีความสามารถด้านบริหารคน
20.     มีความสามารถด้านเทคนิค
21.     มีความสามารถในการมองการณ์ไกล
ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ อาจไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัว เพราะองค์ความรู้ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พอ ๆ กับโทรศัพท์มือถือ ที่ออกรุ่นใหม่ ๆ ออกมาเสมอ ประกอบกับสภาพแวดล้อมขององค์การ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีฯ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้ต่าง ๆ จึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกาล ครับ 
 
ผู้นำที่มีความสามารถ จึงต้องมีความสามารถ ในการปรับตัว เล่นได้หลายบทบาท และสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อีกด้วย
 
 
ที่มา บทความ เขียนโดยคุณ :ยม
Email : yom.nark@yahoo.com
จำนวนผู้ชม 4314 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ