SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


'เชฟรอน' สานต่อ CSR ปี’50ย้ำพนักงานร่วมรับผิดชอบสังคม

'เชฟรอน' สานต่อ CSR ปี’50ย้ำพนักงานร่วมรับผิดชอบสังคม | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ 'เชฟรอน' สานต่อ CSR ปี’50ย้ำพนักงานร่วมรับผิดชอบสังคม, บทความ 'เชฟรอน' สานต่อ CSR ปี’50ย้ำพนักงานร่วมรับผิดชอบสังคม, ตัวอย่างเชฟรอน เดินหน้า CSR ปี 2550 อย่างต่อเนื่อง ชูความรับผิดชอบหลักต่อสังคมไทยผ่าน 3 ด้าน การศึกษา-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม-พลังงาน พร้อมสร้างพนักงานให้รู้จัก 4 E เพื่อเกิดส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
       
        การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) เป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทส่วนใหญ่ทั้งของคนไทย และข้ามชาติต่างหันมาให้ความสำคัญ ซึ่งหลายบริษัทได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่อีกหลายบริษัทพึ่งเริ่มตื่นตัว
       
        โดยจะเห็นภาพของการทำ CSR ผ่านบริษัทข้ามชาติ อย่าง "เชฟรอน" ซึ่งเป็นบริษัทด้านพลังงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ทั้งการสำรวจและการผลิต การกลั่น การตลาดและการขนส่ง การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสนใจกับการทำ CSR และมีการทำมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ด้วยแนวคิดที่ว่าบริษัทดำเนินกิจการอยู่ในประเทศไทยมานาน นอกจากนี้ พนักงานส่วนใหญ่เกือบ 90% เป็นคนไทย
       
        ดังนั้น แนวทางในการทำ CSR ของบริษัทจึงมุ่งเน้นการได้เข้าไปดูแล และร่วมสร้างสรรค์สังคมเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งช่วยเหลือสังคมไทย ทั้งในแง่การสร้างความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น การปรับสภาพสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์หรือดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
       
       โดย ธารา ธีรธนากร ประธานกรรมการบริหารบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจ และผลิต จำกัด ได้เล่าว่า การทำ CSR ของเชฟรอนที่ผ่านมาจะถูกแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1.การศึกษา 2.การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ3.การอนุรักษ์พลังงาน
       
        นอกจากนี้ บริษัทจะยังส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยนโยบายสั้นๆ ที่เรียกว่า 4 E คือ 1.เอดดูเคชั่น (Education) , 2.เอนไวโรเมน คอนเซอเวชั่น (Environment Conservation) , 3.เอนเนอยี คอนเซอเวชั่น (Energy Conservation) และ4.เอมพลอยีเอนเกทเมนท์ (Employee Engagement)
       
        ซึ่งผลงานการทำ CSR ที่เชฟรอนได้ทำและสอดคล้องกับนโยบายเมื่อปีที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการทูตเชฟรอนเพื่อสังคม ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม, โครงการค่ายผู้นำเยาวชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และธรณีวิทยา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษา, โครงการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยสึนามิในจังหวัดกระบี่และพังงา โครงการนี้บริษัทจะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ทำกิน อาชีพ และจัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อให้ดูแลตัวเองได้ในระยะยาว และโครงการเชฟรอนรวมใจไทยเพื่อพระดาบส ที่มอบทุนการศึกษาแก่ศิษย์พระดาบส
       
        โดยโครงการการจัดการขยะและของเสีย, โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน, โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยสึนามิ จะยังดำเนินการต่อไปในปีนี้ เพราะเชฟรอนให้ความสำคัญกับการทำโครงให้มีความยั่งยืน และอยู่ได้ด้วยตัวเอง จนกว่าชุมชนจะเข้มแข็ง และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยตนเอง รวมทั้งยังได้จัดค่ายเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีการพัฒนาทางความรู้ ความสามารถ และภาวะผู้นำเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต
       
        ธารา ยังได้เล่าถึงแผนการทำ CSR ในโครงการใหม่ปีนี้ว่า เชฟรอนจะมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทั้ง 3 ด้านเหมือนเดิม อย่าง ด้านการศึกษาก็จะให้การสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายประเภทเพื่อส่งเสริม และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนไทย เพราะเชื่อมั่นว่าการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนเป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากเป็นกำลังสำคัญของชาติ
       
        ส่วนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งนับเป็นภารกิจที่สำคัญ โดยโครงการหลักที่วางแผนไว้ คือ โครงการจัดการขยะและของเสียร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในจังหวัดสงขลา เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ด้วยการนำของเสียมาทำเป็นก๊าซหุงต้ม ปุ๋ยชีวภาพ หรือเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีการทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน โครงการจัดค่ายฤดูร้อนด้านระบบนิเวศวิทยาที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และศูนย์ชีววิทยาภูเก็ต
       
        สำหรับการอนุรักษ์พลังงานด้วยความที่เชฟรอนเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก ที่จัดหาแหล่งทรัพยากร และพลังงานให้กับประเทศไทย บริษัทจึงมีหน้าที่ในการส่งเสริม และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างพอเพียง และมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะต้องการให้ทรัพยากรเหล่านี้ตกทอดสู่ชนรุ่นหลังต่อไป ดังนั้น การทำ CSR ในด้านนี้จะเน้นการกระตุ้นชุมชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
       
        อย่างไรก็ดี นอกจากการทำ CSR ทั้ง 3 ด้านนี้แล้วในปีนี้จะเพิ่มการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น เพราะเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาพนักงานได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เมื่อบริษัทได้เห็นคุณค่าในด้านนี้จึงจัดนโยบายนี้เข้าไปเพิ่ม เพราะเชื่อว่าพนักงานเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน และสังคมของตนเอง
       
        ธารา กล่าวในตอนท้ายว่า การรณรงค์ และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีของบุคคลากรในองค์กรได้อีกด้วย

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

จำนวนผู้ชม 4982 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ