SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การพัฒนาองค์การ

การพัฒนาองค์การ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาองค์การ, บทความ การพัฒนาองค์การ, ตัวอย่าง

    
การพัฒนาองค์การ
               
 วิธีการพัฒนานักบริหารวิธีหนึ่งซึ่งครอบคลุมคาบเกี่ยวกับหลายวิธีนั้นโดยมากมักจะมีการศึกษาในแง่ของการพัฒนาองค์การ (organization development) ซึ่งมุ่งพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนโครงสร้างขององค์การและวิธีปฏิบัติทางการบริหารต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น ในการจัดทำพัฒนาองค์กรนั้นมีปัจจัยต่างๆ จำนวนมากที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอด้วย และลักษณะส่วนใหญ่มักจะดำเนินการเหมือนกันตามขั้นตอนดังนี้ คือ
1. จุดมุ่งของการพัฒนาจะอยู่ที่องค์การทั้งหมดเป็นสำคัญ โดยมิใช่การมุ่งที่ตัวบุคคล หรือกลุ่มย่อยขนาดต่างๆ
2. วิธีการอบรมมักจะใช้วิธีการร่วมถกปัญหาต่างๆ หรือพยายามมุ่งจัดทีมงาน การพยายามมุ่งฝึกหัดให้มีการจัดทีมงานให้ดี หรือการใช้วิธีการประชุมเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย และให้มีประสบการณ์ในเรื่องของการขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ดังนั้น จะเห็นได้ว่าวิธีการที่ใช้ที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการให้มีการเรียนรู้จากประสบการณ์
3. โดยปกติมักจะมีการใช้ผู้ชำนาญการที่เป็นที่ปรึกษาจากภายนอก หรือใช้สื่อแห่งการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อที่จะเอื้ออำนวยและประสานในกระบวนการพัฒนาองค์การหรือเป็นผู้กำกับการให้สามารถสรุปผลที่เกิดขึ้นได้
การจัดทำพัฒนาองค์การนั้นมักจะมีลำดับแต่ละขั้นดังนี้ คือ
 
1. การวิเคราะห์เบื้องต้น
     ในขั้นแรกนี้คือ การมีที่ปรึกษาเข้ามาศึกษาปัญหาที่อาจจะมีอยู่ในองค์การ
 
2. การเก็บข้อมูล
     ภายหลังจากการได้มีการวิเคราะห์ปัญหาองค์การแล้วที่ปรึกษาก็จะออกไปสำรวจในจุดต่างๆ อย่างลึกซึ้ง เพื่อค้นหาลักษณะของปัญหาและแนวทางที่อาจจะแก้ไขได้
 
3. การให้เรื่องราวข้อมูลย้อนกลับและการจัดให้มีการประชุมกัน
     ที่ปรึกษาจะนำเอาเรื่องที่ได้ค้นพบนั้นป้อนกลับไปยังกลุ่มต่างๆ และกำหนดลำดับก่อนหลังของสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 
4. การวางแผนและการแก้ไขปัญหา
     การแก้ปัญหาจะเริ่มกับกลุ่มต่างๆ โดยแต่ละกลุ่มจะเลือกวิธีและหนทางในการแก้ปัญหาของตนที่จะให้ได้คำตอบออกมา
 
5. การสร้างทีมงาน
     ที่ปรึกษาจะใช้วิธีการให้แสดงบทบาทหรือวิธี sensitivity training หรือการใช้เกมบริหารเพื่อที่จะเสริมให้กลุ่มแก้ปัญหาร่วมกันได้มากขึ้น ในรูปแบบที่จะเป็นลักษณะเป็นทีม
 
6. การพัฒนาระหว่างกลุ่ม
   ที่ปรึกษาจะพยายามพัฒนาให้มีความกลมเกลียวกันในระหว่างทีมงานหลายๆ กลุ่ม เพื่อที่จะให้เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นที่มีการประสานงานระหว่างทีมงานต่างๆ
 
7. การติดตามผลและการประเมินผล
     ในขั้นสุดท้ายนี้ที่ปรึกษาจะทำการวิเคราะห์สรุปผลเพื่อประเมินผลเทียบกับเป้าหมายของการพัฒนาองค์การที่ได้ตั้งไว้
 
 
 
ที่มา: การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (ฉบับปรับปรุงใหม่ พิมพ์ครั้งที่ 11 ) โดย รศ.ธงชัย สันติวงษ์
จำนวนผู้ชม 11404 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ