SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


'ก.พ.ร.' เดินหน้า TQM สะท้อนการจัดการภาครัฐ

'ก.พ.ร.' เดินหน้า TQM สะท้อนการจัดการภาครัฐ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ 'ก.พ.ร.' เดินหน้า TQM สะท้อนการจัดการภาครัฐ, บทความ 'ก.พ.ร.' เดินหน้า TQM สะท้อนการจัดการภาครัฐ, ตัวอย่างการพัฒนาระบบราชการไทย เพื่อไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่นำหัวขบวนโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. นั้น โดยเป้าหมายปลายทาง เพื่อการปรับตัวของการบริหารราชการ ทันต่อสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
       
        วันนี้ก้าวล่วงไปแล้ว 3 ปี หากย้อมมองยุทธศาสตร์ของการพัฒนา มีอยู่ 4 ประเด็นหลักที่สำคัญ คือ 1. พัฒนาคุณภาพการให้ประชาชนที่ดีขึ้น 2. ปรับบทบาทภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม 3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น และ 4. เปิดรับราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย
       
        ความเชื่อมโยงของการพัฒนาระบบราชการข้างต้น ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า ประเด็นที่ 3 ที่เกี่ยวกับการยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานนั้น อยู่ในข่ายของการบริหารคุณภาพโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐนั่นเอง
       
        เขาอธิบายภาพการดำเนินงานที่ผ่านมาว่า ประกอบด้วย การสร้างนักบริหารที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ และการปรับปรุงเงินเดือน และค่าตอบแทน
       
        โดยการบริหารที่มียุทธศาสตร์เป็นตัวขับเคลื่อนนั้น เขาอธิบายไว้ว่า อดีตการบริหารยังขาดกรอบการทำงานที่ชัดเจน แต่ปัจจุบันรัฐบาลจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภา แล้วส่งต่อให้นำไปทำแผนบริหารราชการแผ่นดิน 4 ปี เรียกว่า แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ขณะที่ข้าราชการประจำจะแปลงแผนนี้ไปสู่แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีเช่นกัน แล้วถอดเป็นแผนรายปี เพื่อของบประมาณ
       
        เครื่องมือที่ถูกหยิบมาใช้ คือ Strategy Map จากวิสัยทัศน์ แตกเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ แล้ววัดผลด้วย Balanced Scorecard หรือ BSC ซึ่งวัดผลงานทั้ง 4 มิติ แล้วแตกเป็นแผนดำเนินการหรือ Action Plan ซึ่งพอลงสู่แผนดำเนินการของระดับทีมงาน ระดับบุคคล ก็มีการวัดผลในแต่ละระดับด้วย
       
        อย่างไรก็ดี ในการเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อรองรับแผนต่างๆ ดร.ทศพร กล่าวว่า ทาง ก.พ.ร. ต้องนำเครื่องมืออีกอันมาใช้ด้วย คือ Blueprint for Change หรือข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง มาปรับโครงสร้าง กระบวนการทำงานของข้าราชการ เพื่อให้เข้าตำราที่ว่าคิดแล้วปฏิบัติได้จริง องค์กรภาครัฐขณะนี้จึงต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะระดับผู้นำเท่านั้น แต่พยายามสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกระดับของการบริหาร
       
        ทุกส่วนราชการ หลังจากได้แผนยุทธศาสตร์แล้ว ต้องคิดต่อว่าทำได้ไหม? อะไรคือช่องว่างของการทำงาน ในกระบวนการ เพื่อหาสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านขั้นตอนการทำงาน เทคโนโลยี การจัดแบ่งหน้าที่ บุคลากร เช่น คน ความสามารถที่มีอยู่เป็นอย่างไร? อะไรที่จำเป็นต้องมี เพื่อหาสิ่งที่ต้องพัฒนาให้รองรับกับการทำงานที่ออกแบบใหม่ ซึ่งสะท้อนไปถึงการคัดเลือกคนเข้าทำงาน และแนวทางการพัฒนาคน
       
        สำหรับกรอบการประเมินผล 4 มิตินั้น ดร.ทศพร อธิบายถึงแต่ละมิติ และน้ำหนักการประเมินผลไว้ว่า 1.ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 50 จะดูว่าผลงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งในภาคเอกชนอาจมี ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นตัวชี้วัด แต่สำหรับภาครัฐวัดได้ด้วย GDP ของประเทศ
       
        2. ด้านคุณภาพ ร้อยละ 10 ดูว่าประชาชนพอใจกับการบริการหรือไม่ 3. ด้านประสิทธิภาพ ร้อยละ 10 ดูความสามารถในการปฏิบัติราชการ เช่น ลดเวลาให้บริการ บริหารงบประมาณดีขึ้น และ 4. ด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 30 ดูความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งการประเมินผลนั้นยังให้หน่วยงานจากภายนอก เช่น สวนดุสิต TRIS เป็นผู้ประเมิน
       
        ดร.ทศพร อธิบายถึงแนวคิดของการบริหารคุณภาพโดยรวม หรือ TQM เมื่อเปรียบเทียบกับ BSC ที่ใช้กันอยู่ในภาครัฐว่า ในมิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ ก็เหมือนการวัดผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซึ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ด้าน คือ มิติการพัฒนาองค์กร ที่ในกระบวนการ TQM ต้องมีเรื่อง การนำองค์กร การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มิติด้านประสิทธิภาพ
       
        สอดคล้องตรงที่ภาครัฐต้องมีการจัดการกระบวนการ ตลอดจนแผนปรับปรุงการทำงาน และมิติด้านคุณภาพ ที่ต้องให้ความสำคัญกับผู้รับริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
       
        แม้ว่าภาครัฐจะมีการกำหนดตัวชี้วัดการบริหารภาครัฐอยู่แล้วก็ตาม แต่ ดร.ทศพร ยังคาดหวังให้ภาครัฐเห็นความสำคัญของการบริหารคุณภาพโดยรวม ซึ่งเร็วๆ นี้ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติกับ ก.พ.ร. มีแผนจะจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติสำหรับภาครัฐโดยเฉพาะขึ้นมา
       
        เขามองว่าหน่วยงานที่นำแนวคิด TQM มาพิจารณาด้วย การปฏิบัติงานต้องสอดคล้องกับตัวชี้วัดของภาครัฐอยู่แล้ว แต่ที่มากกว่านั้น คือ สามารถประเมินองค์กรด้วยตนเอง รู้จุดแข็งและโอกาสปรับปรุง สามารถสร้างแผนปรับปรุง และดำเนินการเพื่อบรรลุผลที่ต้องการได้ เช่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ และในกรณีที่สมัครแล้วได้รับรางวัล ยังสามารถแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย ที่สำคัญเพื่อการปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วย
       
       เรียบเรียงจากการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 10 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สำหรับหน่วยงานภาครัฐ การนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

จำนวนผู้ชม 2650 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ