SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


การนำระบบ IT มาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้

การนำระบบ IT มาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การนำระบบ IT มาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้, บทความ การนำระบบ IT มาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้, ตัวอย่าง


การนำระบบ IT มาสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้
 
           ปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในเบื้องต้นการสร้างบรรยากาศที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน มีการสื่อสาร ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความเชื่อใจกัน องค์กรต้องสร้างและสนับสนุนเพื่อก่อให้เกิดการพบกันระหว่างผู้รู้ กับผู้รู้หรือผู้ที่ต้องการข้อมูล ทั้งในรูปแบบที่มาพบกัน หรือผ่านการเชื่อมโยงกันโดยใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ หรือ อินทราเน็ต-อินเทอร์เน็ต
 
           เมื่อองค์กรมีการแบ่งปันความรู้กันมากขึ้น การจัดการองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้ง่ายต่อการจัดเก็บ สืบค้นได้ง่ายและมีระบบการจัดการที่ดีรองรับ และสร้างโอกาสให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง “สารสนเทศ กับ คน“ เพื่อสนับสนุนการนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติและต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป จึงเป็นสิ่งจำเป็น
 
          เมื่อเทียบเคียงกับกระบวนการ SECI Knowledge Conversion ของ Nonaka และ Takuechi ที่กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างการสร้างองค์ความรู้ที่อยู่กับคน (Tacit Knowledge) กับองค์ความรู้ที่สามารถอ่าน เรียนรู้ได้ผ่านสื่อต่างๆ (Explicit Knowledge) ด้วยกระบวนการ Socialization, Externalization, Combination และ Internalization ซึ่งได้กล่าวในบทความที่แล้ว
 
          ดังนั้นการนำระบบ IT มาใช้ประโยชน์เพื่อเอื้อต่อกระบวนการ SECI ดังกล่าวเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการจัดการข้อมูลและสารสนเทศที่เติบโตขึ้น สามารสรุปได้ดังนี้
 
          การแบ่งปันความรู้ (Sharing) ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้ถ่ายโอนความรู้ที่มีความยินดีและสมัครใจ ซึ่งเกิดจากการปลูกฝังค่านิยมว่า “Knowledge Sharing is Power” ส่วนที่สอง คือ ผู้รับ ที่มีระดับความสามารถในการรับรู้และต่อยอดได้ (Knowledge  Worker) และส่วนที่สาม คือ ช่องทางที่ใช้ในการเชื่อมโยงการสื่อสารที่เป็นระบบเปิด และง่ายต่อการใช้งาน เช่น อีเมล์ ,อินทราเน็ต ,อินเทอร์เน็ต ,ศูนย์กลางความรู้ความเชี่ยวชาญ (Center of Excellence) , เครือข่ายการสื่อสารการร่วมมือ (Collaboration , Communication network)
 
 
เมื่อมีการแบ่งปันความรู้ในรูปแบบต่างๆ ก็ต้องมีการจัดเก็บ (Capture) ในรูปแบบ และสื่อต่างๆ อย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เช่น ระบบการจัดเก็บเอกสารและสารสนเทศ (Document and Information Management) และการประยุกต์ใช้ RDBMS , Note database
 
               การจัดองค์ความรู้เพื่อให้ง่ายและสามารถตอบสนองการเข้ามาสืบค้น (Classification) จัดการฐานข้อมูล และสารสนเทศให้สามารถรองรับต่อความหลากหลายของลักษณะฐานข้อมูลในรูปแบบของสื่อต่างๆที่ต้องการจัดเก็บ และตามลักษณะความต้องการใช้ตามกลุ่มบุคคล เช่น เวิร์ด, ไฟล์ในรูปแบบต่างๆ, สื่อในรูปแบบต่างๆ, ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice, CoP) ฯลฯ และประการสำคัญอีกประการหนึ่งคือ ต้องมีระบบนำทาง (Navigation) ที่เอื้อต่อการเข้าถึง ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล และสารสนเทศที่ต้องการได้โดยง่าย ซึ่งในกรณีที่มีการจัดตั้ง CoP  โดยการสร้าง Knowledge Map หรือ Yellow pages ช่วยให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
 
                อย่างไรก็ตาม IT หรือระบบการจัดการองค์ความรู้จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้นหากไม่มีการนำฐานความรู้ที่จัดเก็บไว้ไปใช้งาน (Understanding) เพื่อแปลงจากความรู้ที่หาได้จากภายนอก (Explicit Knowledge) มาเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการลงมือทำ (Tacit Knowledge) เกิดเป็นประสบการณ์อยู่กับตัวเรา และหากทุกๆคนในแต่ละกลุ่ม CoP ปฏิบัติเช่นเดียวกัน จะทำให้องค์ความรู้ในแต่ละ CoP เพิ่มพูนขึ้น และนั้นหมายความว่าองค์กรของเรา ประเทศไทยของเราจะมีองค์ความรู้ที่มากขึ้น
 
 
ผู้เขียนโดย: Dipl.-Ing.บดินทร์ วิจารณ์ (bawdinw@ais.co.th)
จำนวนผู้ชม 2364 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ