SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review)

ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review) | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review), บทความ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review), ตัวอย่าง5.6 การทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management review)

5.6.1  บททั่วไป (General)

ผู้บริหารระดับสูงต้องทำการทบทวนระบบบริหารคุณภาพขององค์การตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบริหารคุณภาพยังคงความเหมาะสม   มีความเพียงพอ   และยังมีประสิทธิผล   การทบทวนของฝ่ายบริหารนี้ต้องครอบคลุมถึงการประเมิน โอกาสในการปรับปรุง และ ความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารคุณภาพ  ซึ่งรวมถึงนโยบายคุณภาพ และ วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ 
บันทึกของการทบทวนของฝ่ายบริหารต้องมีการเก็บรักษา (ดูข้อ 4.2.4)

5.6.2   ข้อมูลสำหรับการทบทวน (Review input)

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณาการทบทวนของฝ่ายบริหารประกอบด้วย
a)       ผลจากการตรวจติดตาม
b)       ข้อมูลย้อนกลับจากลูกค้า
c)       ผลการดำเนินการของกระบวนการ และความเป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
d)       สถานะของการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
e)       การติดตามความคืบหน้าจากการประชุมทบทวนในครั้งก่อน
f)        การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อระบบบริหารคุณภาพ
g)       คำแนะนำในการปรับปรุง

5.6.3   ผลจากการทบทวน (Review output)

ผลจากการทบทวนของฝ่ายบริหาร   ต้องรวมถึง การตัดสินใจ และ การดำเนินการ ที่เกี่ยวกับ
a)       การปรับปรุงประสิทธิผลของ ระบบบริหารคุณภาพและกระบวนการในระบบ
b)       การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของลูกค้า
c)       ทรัพยากรที่จำเป็น
 
 
5.6 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
5.6.1 ทั่วไป
ผู้บริหารสูงสุดควรนำเอากิจกรรมทบทวนโดยฝ่ายบริหารนอกจากการทวนสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพเข้าสู่กระบวนการในขอบเขตทั่วทั้งองค์กร  อีกทั้งประเมินประสิทธิภาพของระบบ  การทบทวนโดยฝ่ายบริหารควรเป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ๆ โดยเปิดให้มีการถกแถลง  และประเมินจากข้อมูลป้อนเข้านำมากระตุ้นโดยความเป็นผู้นำของผู้บริหารสูงสุด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจาการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  ผู้บริหารสูงสุดควรควบคุมสมรรถนะของกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนโดยการทบทวนอย่างเป็นระบบบนฐานของหลัการบริหารคุณภาพความถี่ในการทบทวนควรพิจารณาจากความจำเป็นขององค์กร  ข้อมูลป้อนเข้าเพื่อใช้ในกระบวนการทบทวนควรเป็นผลลัพธ์เพิ่มเติมนอกเหนือจากประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ  ผลลัพธ์จากการทบทวนควรมีข้อมูลสำหรับใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร
5.6.2 ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการทบทวน
 ข้อมูลป้อนเข้าสำหรับการประเมินประสิทธิภาพรวมทั้งประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพควรพิจารณาถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น  ควรประกอบด้วย :
 
-    สถานะและผลของเป้าหมายด้านคุณภาพ  และกิจกรรมการปรับปรุง
 
-    สถานะของหัวข้อปฏิบัติจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 
-    ผลจากการตรวจประเมิน  และประเมินตนเองขององค์กร
 
-    ข้อมูลป้อนกลับด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย  อาจเป็นจุดที่พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม
 
-    ปัจจัยเกี่ยวกับการตลาด  เช่น  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนา  และสมรรถนะของคู่แข่ง
 
-    ผลจากกิจกรรมที่เทียบกับผู้ที่ดีที่สุดในธุรกิจ
 
-    สมรรถนะของผู้ส่งมอบ
 
-    โอกาสใหม่สำหรับการปรับปรุง
 
-    การควบคุมกระบวนการและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 
-    การประเมินตลาด  และกลยุทธ์
 
-    สถานะของกิจกรรมเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับพันธมิตร
 
-    ผลกระทบด้านการเงินในกิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพ  และ
 
-    ปัจจัยอื่นซึ่งอาจกระทบกับองค์กร  เช่น  การเงิน เงื่อนไขทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม  และเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านกฎหมายและระเบียบ
5.6.3 ผลจากการทบทวน
โดยการขยายการทบทวนโดยฝ่ายบริหารนอกเหนือจากการทวนสอบระบบบริหารคุณภาพ  ผู้บริหารสูงสุดสามารถใช้ผลลัพธ์จากการทบทวนโดยฝ่ายบริหารมาเป็นข้อมูลป้อนกลับในกระบวนการปรับปรุง  ผู้บริหารสูงสุดสามารถใช้กระบวนการทบทวนเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการบ่งชี้ถึงโอกาสสำหรับการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร  กำหนดการทบทวนควรที่จะเอื้ออำนวยต่อการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร  ผลลัพธ์จากการทบทวนควรสื่อสารไปยังบุคลากรในองค์กรเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการทบทวนโดยฝ่ายบริหารนำไปสู่เป้าหมายใหม่ที่ก่อผลประโยชน์แก่องค์กรได้อย่างไร
ตัวอย่างผลลัพธ์เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย :
 
-   เป้าหมายด้านสมรรถนะสำหรับผลิตภัณฑ์  และกระบวนการ
 
-   เป้าหมายเพื่อปรับปรุงสมรรถนะสำหรับองค์กร
 
-   การประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างองค์กรและทรัพยากร
 
-   กลยุทธ์และความริเริ่มด้านการตลาด  ผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียอื่น
 
-   ความสูญเสียจากแผนการป้องกันและบรรเทาเพื่อชี้บ่งความเสี่ยง  และ
 
-   สารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์สำหรับอนาคตขององค์กร
 
บันทึกควรมีเพียงพอที่จะสอบกลับได้  และเอื้ออำนวยต่อการประเมินตัวมันเองของกระบวนการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าตัวมันมีประสิทธิผลและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง
 
จำนวนผู้ชม 5645 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ