SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.5.1 - 5.5.3

ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.5.1 - 5.5.3 | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.5.1 - 5.5.3, บทความ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.5.1 - 5.5.3, ตัวอย่าง5.5.1   ความรับผิดชอบ อำนาจสั่งการ

ผู้บริหารระดับสูงต้องทำให้มั่นใจว่า  ความรับผิดชอบ และ อำนาจสั่งการได้มีการกำหนดพร้อมกับมีการสื่อสารออกไปให้เข้าใจกันภายในองค์การ
 
5.5.1 ความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่
 ผู้บริหารสูงสุดควรกำหนดและสื่อสารความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่เพื่อให้การนำไปปฏิบัติและคงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
 
บุคลากรทั่วทั้งองค์กรควรได้รับการรับผิดชอบและมอบอำนาจหน้าที่ทำให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือให้วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพสัมฤทธิ์ผล  และทำให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม มีแรงจูงใจและสร้างข้อผูกพัน
 
 

5.5.2 ตัวแทนฝ่ายบริหาร (Management Representative)

ผู้บริหารระดับสูงต้องแต่งตั้งผู้บริหารหนึ่งคน จากคณะผู้บริหาร    ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจและอำนาจหน้าที่ในงานอื่นๆ แล้ว   ตัวแทนฝ่ายบริหารที่แต่งตั้งขึ้นนี้ต้องมีความรับผิดชอบและอำนาจสั่งการในเรื่องดังต่อไปนี้
a)  ทำให้แน่ใจว่ากระบวนการที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ได้มีการจัดทำ นำไปปฏิบัติใช้ และ ดูแลรักษา
b)  รายงานผลการดำเนินงานของระบบบริหารคุณภาพต่อผู้บริหารระดับสูง   รวมถึงความจำเป็นใดๆในการปรับปรุง
c)  รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก  ถึงข้อกำหนดของลูกค้าขึ้นแก่พนักงานหรือบุคลากรทุกคนในองค์การ
หมายเหตุ  ความรับผิดชอบของตัวแทนฝ่ายบริหารยังอาจครอบคลุมไปถึงการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์การในเรื่องที่เกี่ยวข้องระบบบริหารคุณภาพ
 
5.5.2   ตัวแทนฝ่ายบริหาร
 
ตัวแทนฝ่ายบริหารควรได้รับการแต่งตั้งและมอบอำนาจโดยผู้บริหารสูงสุดเพื่อบริหาร  เฝ้าติดตามประเมิน  และประสานงานในระบบบริหารคุณภาพการแต่งตั้งนี้เพื่อเสริมสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดำเนินการและการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ  ตัวแทนฝ่ายบริหารควรรายงานต่อผู้บริหารสูงสุด  และสื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ
 
 

5.5.3   การสื่อสารภายในองค์การ (Internal communication)

ผู้บริหารระดับสูง ต้องทำให้มั่นใจได้ว่าได้มีการกำหนดกระบวนการสื่อสารที่เหมาะสมภายในองค์การ และการสื่อสารเหล่านี้มีขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลในระบบบริหารคุณภาพ
 
5.5.3 การสื่อสารภายใน
 
ฝ่ายบริหารขององค์กรควรกำหนดและดำเนินการกระบวนการสื่อข้อมูลอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  นโยบายคุณภาพ  ข้อกำหนด  เป้าหมายและผลสำเร็จ  การมีสารสนเทศเหล่านี้สามารถช่วยในการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร  และมีผลโดยตรงต่อบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  ฝ่ายบริหารควรสนับสนุนอย่างเอาการเอางานด้วยการป้อนกลับและสื่อข้อมูลจากบุคลากรในองค์กรเพื่อเป็นช่องทางให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วม
ตัวอย่างของกิจกรรมสำหรับสื่อข้อมูลในสถานที่ทำงาน :
-   ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำในการสื่อข้อมูลในสถานที่ทำงาน
 
-    การบรรยายสรุปจากทีมงาน  และการประชุมอื่น  เช่น  การแสดงความชื่นชมในผลสำเร็จ
 
-    กระดานติดประกาศ  วารสาร/นิตยสารภายใน
 
-   โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อทางด้านอิเลคทรอนิคส์  เช่น  อี-เมล์ และเวบไซท์  และ
 
-   สำรวจความเห็นพนักงาน  และโครงการข้อเสนอแนะ
 
 
จำนวนผู้ชม 3057 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ