SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment)

ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment) | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment), บทความ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 5 :: 5.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment), ตัวอย่าง5.1 ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Management commitment)

ผู้บริหารระดับสูงต้องทำให้เป็นที่ประจักษ์  ถึงความมุ่งมั่นของตนที่มีต่อ การพัฒนาและการนำเอา ระบบบริหารคุณภาพไปปฏิบัติใช้ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่อง โดย
a)  สื่อสารให้ทุกๆ คนในองค์การ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงาน  ให้บรรลุถึงข้อกำหนดของลูกค้า กฎหมาย และกฎระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง
b)  จัดทำนโยบายคุณภาพ
c)  มั่นใจว่าวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้มีการจัดทำ
d)  จัดประชุมการทบทวนของฝ่ายบริหาร
e)  ทำให้มั่นใจถึงความพอเพียงของทรัพยากร
 
5.  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
5.1  แนวทางทั่วไป
5.1.1  บทนำ
ความเป็นผู้นำ  การแสดงข้อผูกพัน  และเข้ามามีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดอย่างเอาการเอางาน  คือ หัวใจสำคัญในการพัฒนาและคงไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อบรรลุถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย  เพื่อบรรลุถึงผลประโยชน์เหล่านี้  มีความจำเป็นต้องสร้าง  ทำให้ยั่งยืน  และเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า  ผู้บริหารสูงสุดควรพิจารณาปฏิบัติการ เช่น
 
-   กำหนดวิสัยทัศน์  นโยบายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  สอดคล้องกับจุดประสงค์ขององค์กร
 
-   นำองค์กรโดยทำเป็นตัวอย่าง  เพื่อสร้างความเชื่อใจกันในหมู่พนักงาน
 
-   สื่อสารทิศทางและคุณค่าขององค์กรเกี่ยวกับคุณภาพและระบบบริหารคุณภาพ
 
-   เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการปรับปรุง  ค้นหาวิธีการทางออก และผลิตภัณฑ์ใหม่
 
-   ให้มีการป้อนกลับข้อมูลประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบริหารคุณภาพโดยตรง
 
-   ระบุกระบวนการผลิตที่ให้มูลค่าเพิ่มแก่องค์กร
 
-   ระบุกระบวนการสนับสนุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการผลิต
 
-   สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากร และ
 
-   จัดให้มีโครงสร้างและทรัพยากรซึ่งจำเป็นต่อการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององค์กรผู้บริหารสูงสุดควรกำหนดวิธีการวัดสมรรถนะขององค์กรเพื่อพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ที่วางแผนไว้บรรลุผลสำเร็จ
วิธีการประกอบด้วย
-   การวัดด้านการเงิน
 
-   การวัดสมรรถนะของกระบวนการ ทั่วทั้งองค์กร
 
-   การวัดภายนอก  เช่น เทียบกับผู้ที่ดีที่สุด และประเมินโดยหน่วยงานที่สาม
 
-   การประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าบุคลากรในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียอื่นต่อสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ที่จัดให้   และ
 
-   วัดผลปัจจัยแห่งความสำเร็จอื่นที่ระบุโดยฝ่ายบริหาร
 
สารสนเทศที่ได้มาจากการวัดและการประเมินผลเหล่านั้นควรได้รับการพิจารราใช้เป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่การทบทวนโดยฝ่ายบริหารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  คือแรงขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร
 
5.1.2   ประเด็นที่นำมาพิจารณา
 เมื่อมีการพัฒนา  การนำไปปฏิบัติ และการบริหารระบบบริหารคุณภาพขององค์กร  ฝ่ายบริหารควรพิจารณาหลักการบริหารคุณภาพตามข้อ 4.3
จากหลักการเหล่านี้  ผู้บริหารสูงสุดควรแสดงออกถึงการนำ และข้อผูกพันต่อกิจกรรมดังต่อไปนี้
-   เข้าใจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต  นอกเหนือจากข้อกำหนด
 
-   ส่งเสริมนโยบายและวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความตระหนัก  แรงจูงใจ  และการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร
 
-   กำหนดเป้าหมายการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
 
-   วางแผนอนาคตขององค์กร  และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 
-     กำหนด และสื่อสารกรอบงานเกี่ยวกับการบรรลุถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
 
นอกเหนือไปจากการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยหรือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  ผู้บริหารสูงสุดควรพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกระบวนการอย่างก้าวกระโดดในฐานที่เป็นแนวทางหนึ่งของการปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร  ระหว่างการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ฝ่ายบริหารต้องดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า
มีทรัพยากรและการสื่อสารที่จำเป็นเพื่อคงรักษาการทำหน้าที่ของระบบริหารคุณภาพ
ผู้บริหารสูงสุดควรระบุถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขององค์กร  ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสำเร็จขององค์กร  ผู้บริหารสูงสุดควรระบุถึงกระบวนการสนับสนุนซึ่งมีผลต่อทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  หรือความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
ฝ่ายบริหารควรสร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการดำเนินการในลักษณะข่ายงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ฝ่ายบริหารควรวิเคราะห์และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกัน  หมายรวมทั้งที่เป็นกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และกระบวนการสนับสนุนควรพิจารณาในเรื่องเหล่านี้ คือ :
 
-    สร้างความเชื่อมั่นว่าขั้นตอนและความเกี่ยวข้องของกระบวนการได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
-    สร้างวามเชื่อมั่นว่าปัจจัยป้อนเข้า  กิจกรรมที่ทำและผลลัพธ์ถูกกำหนดไว้ชัดเจน  และมีการควบคุม
 
-    เฝ้าติดตามปัจจัยป้อนเข้า และผลลัพธ์ เพื่อทวนสอบว่าแต่ละกระบวนการมีการเชื่อมต่อกันและดำเนินการอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
 
-   ระบุและบริหารความเสี่ยง และแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาสในการปรับปรุงสมรรถนะ
 
-   ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 
-   ระบุผู้เป็นเจ้าของกระบวนการและมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบเต็ม
 
-   บริหารแต่ละกระบวนการให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกระบวนการ  และ
 
-   ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย  
 
จำนวนผู้ชม 2973 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ