SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO9004 : 2000 ผนวก ข

ISO9004 : 2000 ผนวก ข | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO9004 : 2000 ผนวก ข, บทความ ISO9004 : 2000 ผนวก ข, ตัวอย่าง


(เรื่องเพื่อทราบ)

กระบวนการสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หนึ่งขององค์กรควรเป็นการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
มีวิธีการพื้นฐานอยู่สองประการในการดำเนินการกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คือ
ก)    โครงการแบบก้าวกระโดด  ซึ่งมีทั้งการนำไปสู่การทบทวนกระบวนการที่มีอยู่เดิมหรือการนำกระบวนการใหม่มาปฏิบัติ  โครงการเหล่านี้มักดำเนินการโดยทีมงานข้ามสายงานนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจำ
ข)   กิจกรรมการปรับปรุงทีละน้อยอย่างไม่หยุดยั้งดำเนินการกับกระบวนการที่มีอยู่โดยเจ้าของกระบวนการโครงการก้าวกระโดดมีกมีการออกแบบกระบวนการที่มีอยู่เดิมใหม่อย่างเห็นได้ชัด  ควรประกอบด้วย
        -  นิยามวัตถุประสงค์และหัวข้อของโครงการปรับปรุง
        -  วิเคราะห์และวางแผนการปรับปรุงสู่กระบวนการ
        -  นิยามและวางแผนการปรับปรุงสู่กระบวนการ
        -   การนำการปรับปรุงไปปฏิบัติ
        -   การทวนสอบและทดสอบความใช้ได้ของการปรับปรุง  และ
        -   ประเมินความสำเร็จของการปรับปรุง  และบทเรียนที่ได้เรียนรู้
 
โครงการก้าวกระโดดควรดำเนินการโดยวิธีการที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้วยการใช้วิธีการบริหารโครงการ  หลังจากการเปลี่ยนแปลงเสร็จสมบูรณ์  การวางแผนโครงการใหม่จะเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรในองค์กรเป็นแหล่งที่ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทีละน้อยอย่างไม่หยุดยั้ง  และมักจะเข้าร่วมในลักษณะของคณะทำงาน  กิจกรรมปรับปรุงทีละน้อยอย่างไม่หยุดยั้งควรได้รับการควบคุมเพื่อทำความเข้าใจต่อผลกระทบ  บุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมควรได้รับมอบอำนาจ  ได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิค  และทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับปรุง
 
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการทั้งสองอย่างนั้น  ควรประกอบด้วย
ก)   เหตุผลที่ต้องปรับปรุง  ปัญหาของกระบวนการควรได้รับการระบุ  และบริเวณที่ได้รับเลือกเพื่อปรับปรุงบันทึกเหตุผลที่เลือก
ข)   สถานการณ์ปัจจุบัน  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการในปัจจุบันควรได้รับการประเมิน  ข้อมูลที่ค้นพบว่าปัญหาประเภทใดที่เกิดบ่อยที่สุดควรได้รับการรวบรวมและวิเคราะห์  เลือกปัญหาที่จำเพาะเจาะจงและกำหนดวัตถุประสงค์
ค)   ผลวิเคราะห์ปัญหารากเหง้าควรได้รับการชี้บ่งและทวนสอบ
ง)    การระบุวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้  ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาเพื่อเป็นทางเลือก  เลือกวิธีที่ดีที่สุดนำไปปฏิบัติ  ซึ่งก็คือวิธีการที่ขจัดปัญหารากเหง้าและป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำ
จ)    การประเมินผลกระทบซึ่งควรจะยืนยันว่าสามารถขจัดหรือลดผลกระทบจากปัญหาและสาเหตุรากเหง้า  นั่นหมายความว่าวิธีการนี้ได้ผล  และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
ฉ)   การนำวิธีแก้ปัญหาใหม่ไปปฏิบัติและจัดทำเป็นมาตรฐาน  วิธีการเก่าถูกทดแทนด้วยวิธีการใหม่  นั่นคือการป้องกันปัญหาจากสาเหตุรากเหง้าไม่ให้เกิดซ้ำ
ช)  การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเมื่อการปรับปรุงเสร็จสมบูรณ์  ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการปรับปรุงควรได้รับการประเมิน  และพิจารณาว่าจะนำวิธีการแก้ปัญหานี้ไปใช้ที่ใดบ้างในองค์กร
 
กระบวนการปรับปรุงควรทำซ้ำในปัญหาที่ยังคงมีอยู่  กำหนดวัตถุประสงค์และหาวิธีการแก้ปัญหาสำหรับกระบวนการปรับปรุงต่อไป
 
เพื่อเอื้อให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมการปรับปรุง  ฝ่ายบริหารควรพิจารณานำกิจกรรมต่อไปนี้มาใช้
 
        -    จัดตั้งกลุ่มย่อยและให้มีการเลือกผู้นำกลุ่มโดยสมาชิกกลุ่ม
        -     อนุญาตให้บุคลากรควบคุมและปรับปรุงสถานที่ทำงานของพวกเขา  และ
        -     พัฒนาความรู้  ประสบการณ์  และความชำนาญของบุคลากรในฐานะที่เป็ส่วนหนึ่งของกิจกรรมการบริหารคุณภาพโดยรวมขององค์กร
จำนวนผู้ชม 2517 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ