SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO9004 : 2000 ผนวก ก

ISO9004 : 2000 ผนวก ก | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO9004 : 2000 ผนวก ก, บทความ ISO9004 : 2000 ผนวก ก, ตัวอย่าง


แนวทางสำหรับประเมินตนเอง
ก.1 กล่าวนำ  (Introduction)
การประเมินตนเองเป็นการพิจารณาผลการประเมินอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับความเห็นหรือการตัดสินประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กรและความสมบูรณ์ของระบบบริหารคุณภาพ  การประเมินตนเองมักดำเนินการโดยตัวของฝ่ายบริหารเอง  เจตนาในการประเมินตนเองก็เพื่อให้มีแนวทางบนฐานของความเป็นจริงสำหรับองค์กรว่าจะลงทุนทรัพยากรไปปรับปรุงที่ไหน
 
 มันยังสามารถใช้ประโยชน์ในการวัดกระบวนการเทียบกับเป้าหมาย  และประเมินความเหมาะสมของวัตถุประสงค์นั้นซ้ำ
 
ปัจจุบันมีแบบสำหรับองค์กรใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินระบบบริหารคุณภาพด้วยตนเองอยู่จำนวนมาก  แบบที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้มากที่สุด  คือแบบสำหรับให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติหรือระดับภาคพื้น  หรืออ้างไปที่แบบประเมินองค์กรชั้นเลิศ
 
วิธีการประเมินตนเองที่อธิบายในภาคผนวกมีเจตนาทำให้ไม่ยุ่งยาก  ง่ายต่อการนำไปใช้  เพื่อพิจารณาระดับความสมบูรณ์ของระบบบริหารคุณภาพขององค์กร  และชี้บ่งบริเวณที่ต้องปรับปรุง
ลักษณะพิเศษเฉพาะของวิธีการประเมินตนเองของ  ISO 9004  คือมันสามารถ
-   ใช้ได้กับระบบบริหารคุณภาพทั้งหมด  หรือบางส่วนของระบบบริหารคุณภาพ  หรือกับกระบวนการใด ๆ
-   ใช้ได้กับทั้งองค์กร  หรือกับบางส่วนขององค์กร
-   ทำให้เสร็จสมบูรณ์ในเวลาสั้น ๆ ด้วยทรัพยากรภายใน
-   ทำให้สมบูรณ์ได้โดยทีมงานข้ามฝ่าย  หรือโดยคนคนเดียวกันในองค์กร  เมื่อได้รับการสนับสนุนโดยผู้บริหารสูงสุด
-   รูปแบบของข้อมูลป้อนเข้าสู่กระบวนการประเมินระบบบริหารคุณภาพด้วยตนเองที่เข้าใจได้ดีกว่า
-    ชี้บ่งและอำนวยความสะดวกในการจัดลำดับความสำคัญของโอกาสสำหรับการปรับปรุง  และ
-     อำนวยความสะดวกเทียบความสมบูรณ์ของระบบบริหารคุณภาพกับสมรรถนะระดับโลก (world-class performance)
 
วิธีประเมินตนเองของ  ISO 9004  เพื่อประเมินความสมบูรณ์ระบบบริหารคุณภาพตามหัวข้อหลักใน  ISO 9004  โดยมีเกณฑ์ของคะแนนตั้งแต่ 1 (ไม่มีระบบอย่างเป็นทางการ) ถึง 5 (สมรรถนะดีเลิศ)  ภาคผนวกนี้ยังจัดให้มีแนวทางในรูปของตัวอย่างคำถามซึ่งองค์กรสามารถเพื่อประเมินสมรรถนะของแต่ละหัวข้อหลักใน  ISO 9004
 
ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของวิธีการนี้ คือ ผลจากการเฝ้าติดตามระหว่างนั้นสามารถนำไปใช้ในการประเมินความสมบูรณ์ขององค์กร
 
 วิธีการประเมินตนเองนี้ไม่ได้ใช้แทนที่การตรวจติดตามภายในและไม่ได้ใช้สำหรับการให้รางวัลคุณภาพ
ก.2  ระดับความสมบูรณ์ของสมรรถนะ (Performance maturity levels)
ระดับความสมบูรณ์ใช้เพื่อประเมินตนเองมีดังตาราง  ก.1

ตาราง  ก.1 - ระดับความสมบูรณ์ของสมรรถนะ

ระดับความสมบูรณ์

ระดับสมรรถนะ

แนวทาง
1
 
ไม่มีวิธีการที่เป็นทางการ
ไม่มีหลักฐานแสดงวิธีการที่เป็นระบบ ไม่มีผลลัพธ์ ผลลัพธ์ไม่ดี  หรือผลลัพธ์ไม่สามารถคาดการณ์ได้
2
ใช้วิธีการโต้ตอบ
มีวิธีการแก้ปัญหา  และป้องกันอย่างเป็นระบบ  มีข้อมูลด้านการปรับปรุงน้อย
3
มีระบบอย่างเป็นทางการที่มั่นคง
มีกระบวนการที่เป็นระบบ  มีการปรับปรุงในขั้นตอนแรกเริ่มอย่างเป็นระบบ  มีข้อมูลแสดงถึงความสามารถทำได้ตามวัตถุประสงค์  และหลักฐานแสดงถึงแนวโน้มของการปรับปรุง
4
เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มีการใช้กระบวนการปรับปรุง  ผลลัพธ์ดี  แนวโน้มของการปรับปรุงต่อเนื่องยั่งยืน
5
สมรรถนะดีเลิศ
มีการผนึกกระบวนการปรับปรุงเข้าด้วยกันอย่างแข็งแรง  ผลลัพธ์ดีเลิศเมื่อเทียบกับวงการเดียวกัน
 
ก.3  คำถามสำหรับการประเมินตนเอง  (Self-assessment question)
 เกณฑ์การประเมินสมรรถนะของระบบบริหารเพื่อให้รางวัลหรือเพื่อใช้ประเมินตนเองแบบอื่น  มีรายละเอียดที่กว้าง  สำหรับวิธีการประเมินตนเองนี้ง่ายต่อการนำไปใช้ประเมินความสมบูรณ์ขององค์กรโดยใช้  หัวข้อ 4  ถึง ข้อ 8  ของมาตรฐานนี้  มาตรฐานมีความเหมาะสมตามความจำเป็น
 
 ตัวอย่างคำถามสำหรับนำไปประเมินตนเองมีดังข้างล่าง  ข้อย่อยให้ไว้ในวงเล็บ
คำถามที่  1  : ระบบบริหาร  และกระบวนการ (4.1)
ก)  ฝ่ายบริหารใช้กระบวนการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลการควบคุมกระบวนการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงสมรรถนะ
 
คำถามที่  2  : การเอกสาร (4.2)
ก)  ใช้เอกสารและบันทึกสนับสนุนประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินการของกระบวนการขององค์กรได้อย่างไร
 
คำถามที่  3  ความรับผิดชอบด้านการบริหาร – แนวทางทั่วไป (5.1)
ก)  ผู้บริหารสูงสุดแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ  แสดงข้อผูกพัน  การเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร
 
คำถามที่  4  ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (5.2)
ก)  องค์กรระบุความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่องได้อย่างไร
ข)  องค์กรระบุความต้องของบุคลากรด้านการได้รับการยอมรับ  ความพึงพอใจในงาน  ความรู้ความสามารถและการพัฒนาบุคลากรได้อย่างไร
ค)  องค์กรพิจารณาศักยภาพในการได้รับประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรกับผู้ส่งมอบได้อย่างไร
ง)  องค์กรระบุความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอื่นซึ่งสามารถส่งผลต่อการกำหนดเป้าหมายได้อย่างไร
จ)  องค์กรสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อกำหนดด้านกฎหมายได้รับการนำมาพิจารณา
 
คำถามที่  5  นโยบายคุณภาพ (5.3)
ก)  นโยบายคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  และผู้มีส่วนได้เสียอื่นเป็นที่เข้าใจ
ข)  นโยบายคุณภาพนำไปสู่การปรับปรุงที่เห็นได้และคาดหวังได้อย่างไร
ค)  นโยบายคุณภาพพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์กรอย่างไร
 
คำถามที่  6  การวางแผน (5.4)
ก)  แปลนโยบายเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดเป้าหมายได้ได้อย่างไร
ข)  กระจายเป้าหมายลงสู่ผู้บริารในแต่ละระดับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าแต่ละคนมีส่วนช่วยให้เกิดความสำเร็จได้อย่างไร
ค)  ฝ่ายบริหารเชื่อได้อย่างไรว่ามีทรัพยากรที่จำเป็นให้ใช้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 
คำถามที่  7  ความรับผิดชอบ  อำนาจหน้าที่  และการสื่อสาร (5.5)
ก)   ผู้บริหารสูงสุดสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าการกำหนดความรับผิดชอบมีความชัดเจนและทุกระดับได้รับการสื่อสาร
ข)   สื่อสารข้อกำหนด  เป้าหมาย  และความสำเร็จด้านคุณภาพเพื่อช่วยให้การปรับปรุงองค์กรได้อย่างไร
 
คำถามที่  8  การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (5.6)
ก)   ผู้บริหารสูงสุดเชื่อมั่นได้อย่างไรว่ามีข้อมูลป้อนเข้าที่ใช้ได้สำหรับการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ข)   กิจกรรมการทบทวนโดยฝ่ายบริหารประเมินสารสนเทศเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพกระบวนการขององค์กรอย่างไร
 
คำถามที่  9  การบริหารทรัพยากร – ข้อแนะนำทั่วไป (6.1)
ก)   ผู้บริหารสูงสุดวางแผนสำหรับทรัพยากรเพื่อให้มีใช้อย่างทันเวลาได้อย่างไร
 
คำถามที่  10  บุคลากร (6.2) 
ก)   ฝ่ายบริหารส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมและได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างไร
ข)   ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร  มีเพียงพอสำหรับความจำเป็นในปัจจุบันและในอนาคต
 
คำถามที่  11  โครงสร้างพื้นฐาน (6.3)
ก)   ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าโครงสร้างพื้นฐานมีความเหมาะสมสำหรับบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและเป้าหมาย
ข)  ฝ่ายบริหารพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างไร
 
คำถามที่  12  สภาพแวดล้อมการทำงาน (6.4)
ก)   ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นว่าสภาพแวดล้อมการทำงานส่งเสริมแรงจูงใจ  ความพึงพอใจ  การพัฒนา  และสมรรถนะของบุคลากรได้อย่างไร
 
คำถามที่  13  สารสนเทศ (6.5)
ก)  ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นว่าสารสนเทศสามารถหาได้ง่ายสำหรับการตัดสินใจบนพื้นฐานของความจริงได้อย่างไร
 
คำถามที่  14  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (6.6)
ก)   ฝ่ายบริหารให้ผู้ส่งมอบเข้ามามีส่วนในการระบุความจำเป็นในการจัดซื้อและร่วมพัฒนากลยุทธ์ได้อย่างไร
ข)   ฝ่ายบริหารส่งเสริมการจัดให้เป็นพันธมิตรกับผู้ส่งมอบได้อย่างไร
 
คำถามที่  15  ทรัพยากรธรรมชาติ (6.7)
ก)    องค์กรสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นสามารถหามาใช้ได้ในกระบวนการผลิต
 
คำถามที่  16  ทรัพยากรด้านการเงิน (6.8)
ก)   องค์กรวางแผน  จัดหา  ควบคุม  และเฝ้าติดตามทรัพยากรด้านการเงินที่จำเป็นอย่างไรเพื่อคงรักษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพ  และสร้างความเชื่อมั่นว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ข)   ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าพนักงานตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพและต้นทุน
 
คำถามที่  17  การผลิตผลิตภัณฑ์ – ข้อแนะนำทั่วไป (7.1)
ก)   ผู้บริหารสูงสุดใช้การมุ่งเน้นกระบวนการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลปฏิบัติการของกระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนุนและความเกี่ยวเนื่องของข่ายงานของกระบวนการได้อย่างไร
 
คำถามที่  18  กระบวนการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย (7.2)
ก)   ฝ่ายบริหารกำหนดกระบวนการเกี่ยวกับลูกค้าอย่างไร  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าความต้องการของลูกค้าได้รับการพิจารณา
ข)   องค์กรกำหนดกระบวนการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียได้รับการพิจารณา
 
คำถามที่  19  การออกแบบ  และพัฒนา (7.3)
ก)  ผู้บริหารสูงสุดกำหนดกระบวนการออกแบบ  และพัฒนาอย่างไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าขององค์กรและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
ข)  จัดการกระบวนการออกแบบ  และพัฒนาอย่างไรในทางปฏิบัติ  รวมถึงการนิยามข้อกำหนดของการออกแบบ  และพัฒนา  และความสำเร็จของผลลัพธ์ตามแผน
ค)  กิจกรรมเกี่ยวกับคุณภาพ เช่น การทบทวน การทวนสอบ การทดสอบความใช้ได้ การจัดการด้านการเข้ากันได้ได้รับการพิจารณาในกระบวนการออกแบบ  และพัฒนาอย่างไร
 
คำถามที่  20  การจัดซื้อ (7.4)
ก)  ผู้บริหารสูงสุดกำหนดกระบวนการจัดซื้ออย่างไร  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อตรงตามความต้องการขององค์กร
ข)  จัดการกับกระบวนการจัดซื้ออย่างไร
ค)  องค์กรสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดตลอดจนเกณฑ์การยอมรับ
 
คำถามที่  21  การดำเนินการผลิตและบริการ (7.5)
ก)   ผู้บริหารสูงสุดสร้างความเชื่อมั่นว่าสิ่งป้อนเข้าในกระบวนการผลิตมีการพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น
ข)   จัดการอย่างไรกับกระบวนการดำเนินการผลิตตั้งแต่ป้อนเข้าจนเป็นผลผลิต
ค)   กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การทวนสอบ  การทดสอบความใช้ได้  มีการเน้นในกระบวนการดำเนินการผลิตอย่างไร
 
คำถามที่  22  การควบคุมเครื่องมือวัดและเครื่องมือเฝ้าติดตาม (7.6)
ก)    ฝ่ายบริหารควบคุมเครื่องมือวัดและเครื่องมือเฝ้าติดตามอย่างไร  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้มาและนำมาใช้ถูกต้อง
 
คำถามที่  23  การวัด  การวิเคราะห์  และการปรับปรุง – ข้อแนะนำทั่วไป (8.1)
ก)    ฝ่ายบริหารส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของกิจกรรมการวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสมรรถนะองค์กรเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างไร
 
คำถามที่  24  การวัดและการเฝ้าติดตาม (8.2)
ก)  ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นว่ามีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสำหรับวิเคราะห์เพื่อให้มีสารสนเทศสำหรับการปรับปรุงอย่างไร
ข)  ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นว่ามีการราบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียสำหรับวิเคราะห์  และสำหรับความเป็นไปได้ในการปรับปรุงอย่างไร
ค)   องค์กรใช้วิธีการประเมินระบบบริหารคุณภาพด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบโดยรวมได้อย่างไร
 
คำถามที่  25  การควบคุมความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (8.3)
ก)  องค์กรควบคุมความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
ข)  องค์กรวิเคราะห์ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับการเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร
 
คำถามที่  26  การวิเคราะห์ข้อมูล (8.4)
ก)   องค์กรวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินสมรรถนะและชี้บ่งบริเวณสำหรับการปรับปรุงได้อย่างไร
 
คำถามที่  27  การปรับปรุง (8.5)
ก)   ฝ่ายบริหารใช้บันทึกปฏิบัติการแก้ไขเพื่อประเมินและขจัดปัญหาที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะได้อย่างไร
ข)  ฝ่ายบริหารดำเนินการปฏิบัติการป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหายได้อย่างไร
ค)   ฝ่ายบริหารสร้างความเชื่อมั่นว่ามีการใช้วิธีและเครื่องมือการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  เพื่อปรับปรุงสมรรถนะได้อย่างไร
 
ก.4  การจัดทำเอกสารผลการประเมินตนเอง (Documentation of self-assessment result)
 มีหลายวิธีในการจัดทำแบบบันทึกคำถามสำหรับการประเมินตนเอง  เพื่อประเมินสมรรถนะ  เพื่อระบุระดับความสมบูรณ์  และเพื่อบันทึกมาตรการที่เป็นไปได้ในการปรับปรุง  วิธีหนึ่งแสดงไว้ดังตาราง  ก.2

ตาราง  ก.2  - ตัวอย่างตามรางบันทึกผลการประเมินตนเอง

ISO 9004
ข้อ
คำถาม
ข้อ
ข้อสังเกตสำหรับสมรรถนะที่เป็นจริง
ระดับ
มาตรการ
ปรับปรุง
5.2
4 ก)
กระบวนการของเราดีกว่ากระบวนการใด ๆ ที่มีในโลก
5
ไม่ต้องมี
5.2
4 ก)
เรายังไม่มีระบบในหัวข้อนี้
1
ต้องมีการร่างกระบวนการสำหรับเรื่องนี้ - โดยใครและเมื่อใด
การประเมินตนเองสามารถยืดหยุ่นได้ตามความจำเป็นขององค์กร  วิธีการหนึ่งในการดำเนินการประเมินตนเองทีละรายสำหรับทุกส่วนของระบบบริหารคุณภาพเพื่อติดตามการปรับปรุง  อีกวิธีการหนึ่งคือใช้กลุ่มบุคคลข้ามฝ่ายดำเนินการประเมินทุกส่วนของระบบบริหารคุณภาพ  ติดตามผลโดยกลุ่ม  ทบทวน  และวิเคราะห์  และทีมบริหารพิจารณาจนมีความเห็นพ้องต้องกันสำหรับลำดับความสำคัญในการรับปรุง  และแผนดำเนินการ  การประเมินตนเองสามารถใช้อย่างมีประสิทธิผลในองค์กรได้อย่างไรหากมีข้อจำกัดโดยจินตนาการและความช่างคิดส่วนบุคคลที่มีความสนใจต่อการบรรลุความเป็นเลิศ
 
ก.5  การเชื่อมประโยชน์ที่เป็นไปได้จาก  ISO 9004  เข้ากับการประเมินตนเอง (Linking Potential Benefits of ISO  9004 to self-assessment)
 
มีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันมากมายในการตัดสินดำเนินการอะไรบ้างจากผลการประเมินตนเอง  วิธีใช้วิธีหนึ่งคือ  การพิจารณาผลลัพธ์จากการประเมินตนเองร่วมกับผลประโยชน์หลักที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริหารคุณภาพ  วิธีการนี้ทำให้องค์กรสามารถระบุและริเริ่มโครงการปรับปรุงซึ่งมีศักยภาพที่จะให้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดตามลำดับความสำคัญตามความจำเป็นขององค์กร  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้วิธีการดังกล่าว  ตัวอย่างของศักยภาพในการทำประโยชน์ที่ให้ไว้ด้านล่างสัใพันธ์กับคำถามใน  ก 3  และเฉพาะอย่างยิ่งตามหัวข้อมาตรฐานนี้  ตัวอย่างเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการกำหนดรายการซึ่งเหมาะสมสำหรับองค์กร  ตัวอย่างของศักยภาพในการทำประโยชน์มีดังนี้
 
ประโยชน์ที่  1 :  ระบบบริหาร  และกระบวนการ (4.1)
ทำให้มีหนทางที่เป็นระบบและมองเห็นได้เพื่อนำและบริหารองค์กรซึ่งมีการปรับปรุงสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
 
ประโยชน์ที่  2 :  การเอกสาร (4.2)
ทำให้มีสารสนเทศและหลักฐานสนับสนุนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบบริหารคุณภาพ
 
ประโยชน์ที่  3 :  ความรับผิดชอบด้านการบริหาร – แนวทางทั่วไป (5.1)
สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารสูงสุดเข้าร่วมอย่างสม่ำเสมอและเห็นชัด
 
ประโยชน์ที่  4 :  ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (5.2)
สร้างความเชื่อมั่นว่าระบบบริหารคุณภาพพิจารณาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล  เพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ประโยชน์ที่  5 :  นโยบายคุณภาพ (5.3)
สร้างความเชื่อมั่นว่าความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นที่เข้าใจ  และทำให้มีทิศทางที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มองเห็นได้และคาดหวังได้แก่ องค์กรทั้งมวล
 
ประโยชน์ที่  6 :  การวางแผน (5.4)
แปลนโยบายคุณภาพไปเป็นวัตถุประสงค์และแผนงานที่วัดได้เพื่อทำให้มีจุดเน้นที่ชัดเจนในบริเวณที่สำคัญทั่วทั้งองค์กร เสริมสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ก่อนหน้า
 
ประโยชน์ที่  7 :  ความรับผิดชอบ  อำนาจหน้าที่  และการสื่อสาร (5.5)
ทำให้ทั่วทั้งองค์กรมีวิธีการที่เข้าใจง่ายและสม่ำเสมอ  และบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน  และความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสีย
 
ประโยชน์ที่  8 :  การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (5.6)
ผู้บริหารสูงสุดเข้ามามีส่วนในการปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ  ประเมินว่าแผนที่วางไว้บรรลุผลสำเร็จหรือไม่และชี้บ่งมาตรการที่เหมาะสมสำหรับการปรับปรุง
 
ประโยชน์ที่  9 :  การบริหารทรัพยากร – ข้อแนะนำทั่วไป (6.1)
สร้างความเชื่อมั่นว่ามีทรัพยากรในรูปของ  บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐาน  สภาพแวดล้อมการทำงาน  สารสนเทศ  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร  ทรัพยากรธรรมชาติ  และทรัพยากรด้านการเงินอย่างพอเพียงที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 
ประโยชน์ที่  10 :  บุคลากร (6.2)
ทำให้เกิดความเข้าใจในบทบาท  ความรับผิดชอบ  และเป้าหมายดียิ่งขึ้น  และเสริมสร้างการเข้ามามีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับในองค์กร  เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายด้านการปรับปรุงสมรรถนะ  สนับสนุนการยอมรับและการให้รางวัล
 
ประโยชน์ที่  11, 12, 13 และ 15 :  โครงสร้างพื้นฐาน (6.3), สภาพแวดล้อมการทำงาน (6.4), สารสนเทศ (6.5)  และทรัพยากรธรรมชาติ (6.7)
ทำให้มีการใช้ทรัพยากรนอกเหนือจากทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล  เสริมสร้างความเข้าใจถึงข้อจำกัดและโอกาสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าสามารถบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์และแผน
 
ประโยชน์ที่  14 :  ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (6.6)
ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบพันธมิตรกับผู้ส่งมอบและองค์กรอื่นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
 
ประโยชน์ที่  16 :  ทรัพยากรด้านการเงิน (6.8)
ทำให้มีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนและผลประโยชน์มากขึ้น  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 
ประโยชน์ที่  17 :  การผลิตผลิตภัณฑ์ – ข้อแนะนำทั่วไป (7.1)
โครงสร้างปฏิบัติการขององค์กรเพื่อให้บรรลุผลตามที่ตั้งใจ
 
ประโยชน์ที่  18 :  กระบวนการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย (7.2)
สร้างความเชื่อมั่นว่าทรัพยากรและกิจกรรมได้รับการบริหารในรูปของกระบวนการ
สร้างความเชื่อมั่นว่าความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นที่เข้าใจทั่วทั้งองค์กร
 
ประโยชน์ที่  19 :  การออกแบบและการพัฒนา (7.3)
สร้างกระบวนการออกแบบ  และพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 
ประโยชน์ที่  20 :  การจัดซื้อ (7.4)
สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ส่งมอบอยู่ในแนวทางของนโยบายและเป้าหมายด้านคุณภาพขององค์กร
 
ประโยชน์ที่  21 :  การดำเนินการผลิตและบริหาร (7.5)
สร้างความเชื่อมั่นว่าทำให้ลูกค้าพอใจอย่างยั่งยืนโดยการผลิตผลิตภัณฑ์  การส่งมอบบริหาร  และจัดให้มีหน้าที่สนับสนุนที่เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
 
ประโยชน์ที่  22 :  การควบคุมเครื่องมือวัดและเครื่องมือเฝ้าติดตาม (7.6)
สร้างความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ถูกต้องแม่นยำ
 
ประโยชน์ที่  23 :  การวัด  การวิเคราะห์  และการปรับปรุง – ข้อแนะนำทั่วไป (8.1)
สร้างความเชื่อมั่นว่าประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการวัด  การรวบรวม  และการทดสอบความใช้ได้ของข้อมูลสำหรับการปรับปรุง
 
ประโยชน์ที่  24 :  การวัดและการเฝ้าติดตาม (8.2)
ทำให้มีวิธีสำหรับการวัดและการเฝ้าติดตามของกระบวนการและผลิตภัณฑ์
 
ประโยชน์ที่  25 :  การควบคุมความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (8.3)
ทำให้มีการดำเนินการกับความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างมีประสิทธิผล
 
ประโยชน์ที่  26 :  การวิเคราะห์ข้อมูล (8.4)
ทำให้มีการตัดสินใจบนความจริง
 
ประโยชน์ที่  27 :  การปรับปรุง (8.5)
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร
เน้นการปรับปรุงตามแนวโน้ม
 
 
จำนวนผู้ชม 3374 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ