SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 4

ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 4 | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 4, บทความ ISO 9001:2000 ข้อกำหนดที่ 4, ตัวอย่าง4.1 ข้อกำหนดทั่วไป

องค์การต้อง จัดทำระบบ  ทำเป็นเอกสาร นำไปปฏิบัติใช้ และ รักษาระบบบริหารคุณภาพที่ได้จัดทำ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิผลของระบบอย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดในมาตรฐานสากลนี้
องค์การต้อง
a)  ชี้บ่งกระบวนการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับระบบบริหารคุณภาพและการนำไปใช้ตลอดทั้งองค์กร(ดู 1.2)
b)  พิจารณาถึงขั้นตอนตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการต่างๆ
c)  พิจารณา เกณฑ์กำหนด  และวิธีการที่จําเป็น เพื่อให้มั่นใจว่า มีการดำเนินการและควบคุมกระบวนการเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิผล
d)  ทำให้มั่นใจได้ว่า  มีทรัพยากรและ ข้อมูลอย่างเพียงพอสำหรับ สนับสนุน และเฝ้าติดตามกระบวนการดังกล่าว
e)  ทําการเฝ้าติดตาม ตรวจวัด และวิเคราะห์ กระบวนการเหล่านี้
 f)     ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น  เพื่อให้สามารถบรรลุผลตามที่ได้วางแผนเอาไว้ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
องค์การต้องบริหารกระบวนการเหล่านี้ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐานฉบับนี้
ในกรณีที่องค์การมีการจ้างเหมางานในกระบวนการในกระบวนการหนึ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ องค์การต้องมีมาตรการควบคุมกระบวนการดังกล่าว  การควบคุมกระบวนการดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในระบบบริหารคุณภาพ
หมายเหตุ กระบวนการของระบบบริหารคุณภาพข้างต้น ควรรวมถึงกระบวนการด้านการบริหาร การจัดสรรทรัพยากร การผลิตและการบริการ และการวัด
 
4.1 ระบบบริหาร และกระบวนการ
 การนำและการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จต้องบริหารอย่างเป็นระบบและโปร่งใส  การนำไปปฏิบัติ  และคงไว้ซึ่งระบบบริหารที่ซึ่งออกแบบระบบบริหารเพื่อปรับปรุงข้อประสิทธิผลและประสิทธิภาพสมรรถนะขององค์กรอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ  การบริหารองค์กรรวมการบริหารคุณภาพเข้ากับวินัยการบริหารอื่น              
ผู้บริหารสูงสุดควรจัดตั้งองค์กรที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นหลัก
ก)  โดยการกำหนดระบบและกระบวนการซึ่งสามารถเข้าใจได้ชัดเจน บริหารจัดการได้ และปรับปรุงประสิทธิผล รวมทั้งประสิทธิภาพได้  และ
ข)   โดยสร้างความเชื่อมั่นในประสิทธิผลและประสิทธิภาพของปฏิบัติการและการควบคุมกระบวนการ และการวัดผล   และข้อมูลใช้ในการพิจารณา ระดับความพึงพอใจในสมรรถนะขององค์กร
ตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อจัดตั้งองค์กรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้าประกอบด้วย
    -    กำหนดและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงสมรรถนะขององค์กร
    -    ทำให้ได้มาและใช้ข้อมูลกระบวนการ รวมทั้งสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
    -    บริหารมุ่งสู่ให้ก้าวหน้าด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  และ
   -    ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประเมินการปรับปรุงกระบวนการ  เช่น  การประเมินตนเอง  และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
ตัวอย่างของวิธีการประเมินตนเอง  และกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  มีดังภาคผนวก  ก   และ  ภาคผนวก ข  ตามลำดับ
 
 
4.2 ระบบเอกสาร
 
ฝ่ายบริหารควรกำหนดเอกสารซึ่งประกอบด้วยบันทึกที่เกี่ยวข้อง  จำเป็นสำหรับจัดทำ  นำไปปฏิบัติ  และคงรักษาไว้  ระบบบริหารคุณภาพ  และสนับสนุนประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินการของกระบวนการในองค์กร

ขอบเขตและธรรมชาติของเอกสารควรเป็นไปตามสัญญา  ข้อกำหนดของกฎหมาย   และความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่น และเหมาะสมกับองค์กร  เอกสารและบันทึกจะเป็นรูปแบบหรือสื่อใด  ๆ  ก็ได้ตามความเหมาะสมสำหรับความจำเป็นขององค์กร
เพื่อจัดให้มีเอกสารที่เป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ เสียอื่น  ฝ่ายบริหารควรพิจารณา

           -     ข้อกำหนดที่ตกลงไว้กับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น
           -      การยอมรับของมาตรฐานสากล  ระดับชาติ  ภาคพื้น  และภาคอุตสาหกรรม
           -      เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมาย
           -     การตัดสินโดยองค์กร
           -      แหล่งสารสนเทศจากภายนอกที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถขององค์กร  และ
           -      สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดทำ  ใช้และควบคุมเอกสารควรได้รับการประเมินโดยยึดเกณฑ์ว่าองค์กรมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับเกณฑ์เช่น
          -   การทำตามหน้าที่  (เช่น ความรวดเร็วของกระบวนการ)
         -    ง่ายต่อผู้ใช้
         -    ทรัพยากรที่จำเป็น
         -    นโยบาย  และเป้าหมาย
         -    ข้อกำหนดในปัจจุบันและอนาคตเกี่ยวกับความรู้ด้านการบริหาร
         -   ระบบเอกสารเมื่อเทียบกับผู้ที่ดีที่สุด  และ
        -    เอกสารที่คาบเกี่ยวระหว่างลูกค้าขององค์กร  ผู้ส่งมอบและผู้มีส่วนได้เสียอื่น

ขึ้นอยู่กับนโยบายการสื่อสารขององค์กร ควรสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียๆอื่นสามารถเข้าถึงเอกสาร 
 
 
4.3   ใช้หลักการการบริหารคุณภาพ
ในการนำและดำเนินการให้องค์กรประสบความสำเร็จ  มีความจำเป็นที่ต้องบริหารอย่างเป็นระบบและชัดเจน   แนวทางการบริหารที่ให้ไว้ในมาตรฐานสากลนี้อยู่บนหลักการบริหารคุณภาพ 8 ประการ
หลักการเหล่านี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดใช้ในการนำองค์กรเพื่อปรับปรุง  สมรรถนะ  หลักการบริหารคุณภาพนี้ได้รับการผนึกเข้ากับเนื้อหาสาระของมาตรฐานนี้   ดังนี้

ก) เน้นความสำคัญของลูกค้า

 องค์กรต้องขึ้นอยู่กับลูกค้า  ดังนั้นควรเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ทำให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า  และทุ่มเทที่จะทำให้ได้มากกว่าความคาดหวังของลูกค้า

ข)  ความเป็นผู้นำ

คณะผู้นำสร้างเอกภาพของจุดมุ่งหมาย  และทิศทางขององค์กร  พวกเขาควรสรรค์สร้างและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในที่ทำให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์ในการทำให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุผล

ค) การมีส่วนร่วมของบุคลากร

บุคลากรทุกระดับคือหัวใจสำคัญขององค์กร  และการเข้ามามีส่วนร่วมของพวกเขาอย่างเต็มที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร

ง) มุ่งเน้นกระบวนการ

หากมีการบริหารทรัพยากรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในรูปของกระบวนการ  จะทำให้สามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จ) การบริหารที่เป็นระบบ

ระบุ  ทำความเข้าใจ   และบริหารระบบของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในการบรรลุเป้าหมาย

ฉ) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การปรับปรุงสมรรถนะโดยรวมขององค์กรอย่างต่อเนื่องควรเป็นวัตถุประสงค์ถาวรขององค์กร

ญ) การตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริง

ประสิทธิผลของการตัดสินใจตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ
 
ซ)  ความสัมพันธ์กับผู้ส่งมอบบนผลประโยชน์ร่วมกัน
องค์กรและผู้ส่งมอบพึ่งพาอาศัยกันและมีความสัมพันธ์บนผลประโยชน์ร่วมด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถทั้งสองฝ่ายในการสร้างมูลค่า
 ความสำเร็จในการใช้หลักการบริหาร  8  ข้อโดยองค์กรจะส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลประโยชน์  เช่น  ผลตอบแทนด้านการเงินดีขึ้น  การสร้างสรรค์มูลค่าและเพิ่มความมั่นคง
 
 
 
จำนวนผู้ชม 2453 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ