SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ISO 9001: เทคนิคการนำระบบไปปฏิบัติใช้

ISO 9001: เทคนิคการนำระบบไปปฏิบัติใช้ | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ISO 9001: เทคนิคการนำระบบไปปฏิบัติใช้, บทความ ISO 9001: เทคนิคการนำระบบไปปฏิบัติใช้, ตัวอย่าง


1. ความมุ่งมั่น
2. เตรียมจัดทำแผนพร้อมกรอบเวลา
3. เปิดตัวโครงการ
4. ออกแบบระบบ และเอกสารที่จำเป็นตามกรอบมาตรฐาน
5. ประยุกต์ใช้ระบบอย่างน้อย 3เดือน
 
1. ความมุ่งหมาย 

ในการประยุกต์ใช้ระบบต้องใช้เวลา(นาน)และทรัพยากร ดังนั้นต้องมั่นใจและมีความมุ่งมั่นในจิตใจก่อนทำการเริ่มโครงการ

เทคนิค
-  ทราบว่าทำไมต้องประยุกต์ใช้ระบบ
ISO9000  เนื่องจากลูกค้า? ภาวะถูกกดดันจากทางตลาด?
หรือเพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะขององค์กร
มั่นใจว่าการประยุกต์ใช้ระบบนี้ ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้บริหารสูงสุดอย่างแท้จริง
 
-  ให้ติดประกาศเหตุผลในการประยุกต์ใช้ระบบ ให้มองเห็นได้ระหว่างการประยุกต์ใช้ระบบ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นและเน้นในการบรรลุเป้าหมาย

-  แต่งตั้งคณะกรรมการ (
ISO steering Team) ซึ่งองค์ประกอบของทีมงานควรประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนงาน พื้นที่ต่างๆในบริษัท  รวมทั้งตัวแทนฝ่ายบริหารและผู้ที่จะมีส่วนช่วยในการด้านทรัพยากรต่างๆ และการกำจัดอุปสรรคในการกรุยทางสู่ ISO

ความผิดพลาด
-  มอบหน้าที่ในการนำระบบไปปฏิบัติใช้เพียงบางคนหรือบางแผนก
    ระบบ
ISO9000
เป็นระบบบริหารคุณภาพไม่ใช่ การควบคุมคุณภาพ ดังนั้นฝ่ายประกันคุณภาพไม่สามารถนำระบบ ไปปฏิบัติใช้เพียงลำพัง
-  ความมุ่งมั่นหายไประหว่างโครงการ
    ระหว่างการนำโครงการไปปฏิบัติใช้ ได้มีงานแทรกหรือโครงการอื่นๆมาแทรกทำให้ขาดแคลนเวลาและทรัพยากร ให้ย้ำถามบุคคลที่ทำการตัดสินใจถึงเป้าหมายของโครงการ
ISO 9000
 

2. เตรียมจัดทำแผนพร้อมกรอบเวลา

แผนงานที่ดีเป็นหัวใจสำคัญของนำโครงการสู่ความสำเร็จ
 

เทคนิค
-  ทำการวิเคราะห์
"Gap Analysis" เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่ต้องกระทำจาก ระบบปัจจุบันกับข้อกำหนดของมาตรฐาน พิจารณาว่าระบบอะไรที่มีอยู่แล้ว อะไรคือระบบใหม่ที่ต้องสร้างขึ้น หลังจากนั้นให้ทำรายการกิจกรรมที่ต้องกระทำ

-  ให้คณะกรรมการ ISO Steering Team สรุปรายการกิจกรรมและทำการมอบหมายบุคลรับผิดชอบ

ความผิดพลาด

-  กระทำโดยไม่มีแผนงาน การไม่มีแผนงานกิจกรรมจะดำเนินไปโดยขาดการควบคุม ไม่มีใครทราบสถานะ

-  ทีมงาน ISO Steering Team ไม่มีส่วนในการร่วมออกความเห็นในการจัดทำแผน ทีมงานจะเป็นผู้คอยติดตามงาน ประสานงานและนำระบบไปปฏิบัติ ให้เป็นไปตามแผนดังนั้นในการอนุมัติแผนงาน หรือมีส่วนร่วมในการเตรียมแผนงาน

3. เปิดตัวโครงการ

ให้ทุกคนในองค์กรทราบว่าโครงการได้เริ่มต้นแล้ว ให้การอบรมในเรื่อง ISO ขั้นพื้นฐานกับพนักงานทุกคน

 เทคนิค

ใช้การเปิดงานในรูปแบบกิจกรรมเช่น การจัดประชุมใหญ่  การจัดอาหารกลางวันฟรี

ใช้การฝึกอบรม ในการแจ้งหมายกำหนดการและกรอบเวลา

บอกทุกคนว่าบริษัทต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมอย่างไร และการมีส่วนร่วมของพนักงานนั้นจะส่งผลต่อโครงการอย่างไร

บอกทุกคนในบริษัทว่าการได้รับการรับรองจะมีผลดีต่อบริษัทอย่างไร และจะส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร

ความผิดพลาด

-  ไม่มีการชี้แจงพนักงานในกลุ่มที่ทำงานเท่านั้นที่ทราบ แต่คนอื่นในบริษัทไม่  เมื่อมีระเบียบปฏิบัติใหม่พนักงานไม่ทราบว่าทำไมต้องทำและจะได้รับการสนับสนุนเพียงเล็กน้อยกับโครงการISO

-  จัดอบรมในเรื่องISO แต่มิได้บอกว่าทำไมบริษัทต้องทำหรือมิได้บอกความคาดหวังในการได้รับการร่วมมือจากพนักงาน ดังนั้นพนักงานอาจรับทราบแต่เพียงว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ฝ่ายบริหารต้องการทำ

 

4. ออกแบบระบบและเอกสารที่จำเป็นกรอบมาตรฐาน

ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ Gap และแผนโครงการ ใช้ ISO committee Teamและพนักงานในงานนั้นๆปรับกระบวนการที่มีอยู่และทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนด

เทคนิค

-  ใช้ทีมงานISO committee และทีมงานย่อยในการออกแบบระบบ และเอกสาร ให้จัดการประชุมทีมอย่างสม่ำเสมอ ระหว่างการประชุมทีมนี้ต้องทำการทบทวนความคืบหน้า การปรับแผนงาน ปัญหา อุปสรรค และทรัพยากรที่ต้องการ

-  แยกการประชุมทีมงานในการจัดทำระบบเป็นการประชุมย่อยๆ ระบบการควบคุมเอกสารต้องเป็นระบบที่ต้องนำไปปฏิบัติก่อน และระบบการตรวจติดตามภายในน่าจะเป็นระบบที่นำไปปฏิบัติหลังสุด ทั้งนี้เนื่องจากการตรวจติดตามจะกระทำไม่ได้หากระบบยังไม่เสร็จสิ้น

-  ต้องติดตามความคืบหน้าของแผนงานย่อย ต้องคอยระวังปัญหาและความล่าช้า รวมทั้งให้การช่วยเหลือโดยเร็ว

-  หัวหน้าของทีมงานย่อยควรเป็นหนึ่งใน ISO committee ทั้งนี้เพื่อให้งานในการประสานงานและควบคุมความคืบหน้า

ความผิดพลาด

-  ส่วนผสมของทีมไม่เหมาะสม ขาดตัวแทนของงานที่เกี่ยวข้อง

-  ล่าช้าเมื่อเทียบกับแผนงานโดยไม่มีเหตุผล

-  ตีความข้อกำหนดผิดพลาด หากมีการตีความข้อกำหนดผิดจะทำให้เสียเวลาและท้อถอยในการปรับเปลี่ยน

-  ไม่มีศูนย์กลางในการเก็บและรวบรวมระบบใหม่ๆตั้งแต่ต้น

-  รูปแบบฟอร์มไม่ชัดเจน หรือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

-  ไม่มีการสื่อสารกันในระหว่างโครงการ พนักงานรอบนอกไม่สามารถทราบความคืบหน้า หรืออาจเข้าใจว่าโครงการล้มเลิก ดังนั้นการใช้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อสัมพันธ์ในองค์กรควรจะกระทำ

 5. ประยุกต์ใช้ระบบอย่างน้อย 3 เดือน

เมื่อระบบได้จัดทำสำเร็จ กระทำตามเอกสาร กระทำการตรวจติดตามภายใน ทบทวนฝ่ายบริหาร และปรับปรุงระบบ

เทคนิค

ทบทวนระบบใหม่ที่ได้จัดทำ ทำการตรวจติดตามภายใน แจ้งทุกคนทราบในหมายกำหนดการตรวจรับรองโดยCB

-  ทำแผนตรวจติดตามภายใน อย่างน้อยสองรอบก่อนการรับรองระบบ จะช่วยให้สามารถพบสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและกำจัดก่อนการรับรอง

-  ต้องทำการทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่แนะนำให้มากกว่าหนึ่ง

-  ควบคุมกิจกรรมการแก้ไขให้สำเร็จตามกรอบเวลา

ความผิดพลาด

ขาดการติดตามปัญหา และกิจกรรมการแก้ไข ซึ่งโดยปกติแล้วมีกิจกรรมการแก้ไขที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิดอยู่ไม่น้อย

ทำการทบทวนฝ่ายบริหารอย่างไม่มีประสิทธิผล ฝ่ายบริหารต้องคอยติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดในระบบ วิเคราะห์และสั่งการ

 

 

 

จำนวนผู้ชม 3350 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ