SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]

 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


กระบวนการจัดทำโครงการ BSC ตอนที่ 1

กระบวนการจัดทำโครงการ BSC ตอนที่ 1 | ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำโครงการ BSC ตอนที่ 1, บทความ กระบวนการจัดทำโครงการ BSC ตอนที่ 1, ตัวอย่าง


กระบวนการจัดทำโครงการ BSC ตอนที่ 1

กระบวนการในการพัฒนาและจัดทำ Balanced Scorecard มี 11 ขั้นตอนสำคัญ ดังนี้


1. การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์ ซึ่งได้แก่การทำ SWOT Analysis เพื่อให้ได้ทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กร โดยกำหนดเป็นกลยุทธ์หลัก (Strategic Themes ) ที่สำคัญขององค์กร
3. วิเคราะห์และกำหนดว่า BSC ขององค์กรควรจะมีทั้งหมดกี่มุมมอง และมุมมองแต่ละมุมมองควรจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
4. การจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์ ( Strategy Map ) ระดับองค์กร โดยกำหนดวัตถุประสงค์ที่สำคัญภายใต้แต่ละมุมมอง โดยพิจารณาว่าในการที่องค์กรจะสามารถดำเนินงานและบรรลุวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ขององค์กรได้นั้น จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านใดบ้าง
5. การจัดลำดับความสำคัญ ถ้าภายใต้แต่ละมุมมองประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวนมาก ผู้บริหารจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์แต่ละประการ โดยเทียบกับการที่วัตถุประสงค์นั้นจะช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการหรือไม่
6. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ในแต่ละด้าน ต้องดำเนินการอย่างชัดเจน ในลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล
7. กลุ่มผู้บริหารระดับสูงจะต้องมีการประชุมร่วมกันเพื่อยืนยันและเห็นชอบในแผนที่ทางกลยุทธ์ที่สร้างขึ้น
8. การกำหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ภายใต้วัตถุประสงค์แต่ละประการ จะต้องกำหนดตัวชี้วัด มีฐานข้อมูลในปัจจุบัน มีเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ รวมทั้งแผนงาน กิจกรรม หรือโครงการที่จะต้องทำ ซึ่งภายใต้ขั้นตอนนี้ต้องสามารถแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน
9. เมื่อจัดทำแผนงานหรือโครงการเสร็จแล้ว สามารถที่จะแปลง ( Cascade ) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรให้เป็นของผู้บริหารรองลงไปเพื่อ ให้ผู้บริหารระดับรอง ๆ ลงไปได้จัดทำแผนงานหรือโครงการหลัก และกำหนดตัวชี้วัดให้กับผู้บริหารในระดับรอง ๆ ลงไป
10. เมื่อมีการนำแผนงานต่างๆ นำไปสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารในระดับต่างๆ จะต้องลงไปตรวจสอบ และวัดผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากพบปัญหาอุปสรรคก็จะสามารถจัดการและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
11. ขั้นตอนสุดท้ายหากองค์กรมีระบบ Balanced Scorecard ที่ดีแล้ว ก็จะต้องนำระบบดังกล่าวเชื่อมโยงไปสู่ระบบอื่นๆ เช่น ระบบการจ่ายค่าตอบแทนหรือระบบการให้รางวัลที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ระบบการพัฒนาสายอาชีพ หรือระบบการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

 
..........................................................................................................................................................................

ที่มา : ศักดิ์ดา หวานแก้ว ที่ติดต่อ: sakda@e-hrit.com เยี่ยมชม : http://www.e-hrit.com  [ 6/3/2548 9:57:50 ]

จำนวนผู้ชม 3321 ครั้ง
ข้อมูลบทความในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ