SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานEngineer Training Manager (Coach)

คำบรรยายลักษณะงาน Engineer Training Manager (Coach) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ Engineer Training Manager (Coach) , งาน Engineer Training Manager (Coach) , ตำแหน่ง Engineer Training Manager (Coach)

ลักษณะของงานที่รับผิดชอบ:

• วางแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) ของ BU ให้สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นภายใต้บทบาทหน้าที่ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง ตามทิศทางการดำเนินธุรกิจของ BU และเส้นทางการเติบโตทางอาชีพ (Career Path) ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (Key Performance Index) และลักษณะการทำงานของบุคลากร BU
• กำหนดหรือทบทวนแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Roadmap) สำหรับพนักงาน BU ในแต่ละตำแหน่ง เพื่อใช้เป็นหลักการในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมของพนักงานในแต่ละตำแหน่งในแต่ละปี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจและความต้องการในการฝึกอบรม
• นำเสนอแผนการพัฒนาบุคลากรต่อ BU Academy Dean, BU Academy Director และ Academic Board (ผู้บริหารของ BU) เพื่อพิจารณาอนุมัติตามลำดับ และสื่อสารแผนที่ได้รับการอนุมัติไปยัง Learning Designer เพื่อดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
• ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงแนวทางการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ (Learning Interventions) โดยให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาบุคลากร (Development Road Map) และผลการวิเคราะห์ความต้องการเรียนรู้ (Learning Needs)
• ออกแบบหลักสูตรโดยใช้ข้อมูลความรู้ที่ได้รับ และพัฒนากระบวนการในการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งข้อมูลองค์ความรู้ และแนวทางในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้องหาองค์ความรู้นั้นๆ รวมถึงเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้งานจริง โดยอยู่ในรูปแบบของคู่มือการสอน (Leader’s Guide) และเอกสารประกอบการฝึกอบรม รวมถึงสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ
• ออกแบบระบบการรวบรวมและบริหารจัดการองค์ความรู้ของ BU เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษา
• ออกแบบแนวทางในการประเมินหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้น ตลอดจนเป็นผู้ประเมินและตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและแนวทางการสอนของผู้สอนและผู้ให้บริการจากภายนอก ให้ได้มาตรฐานตามแนวทางที่วางไว้ และเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• เป็นผู้วางและเตรียมการดำเนินการให้คำปรึกษา แนะแนวให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่อบรม ทั้งสำหรับ Site Engineer, Project Manager และสอนงานพนักงานใหม่ในช่วง On boarding
• เป็นผู้สึกษาและนำเครื่องมือในการสังเกตการณ์ (Observation Application) เพื่อนำไปใช้ในการสังเกตการณ์การปฎิบัติงาน
• เป็นผู้สังเกตการณ์ติดตามผลแก่ Site Engineer, Project Manager ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของ Business Unit Academy
• เป็นผู้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการปฎิบัติงานของผู้รับการแนะแนวและหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ
จำนวนผู้ชม 18408 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ