SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานงานบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย)

คำบรรยายลักษณะงาน งานบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ งานบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย), งาน งานบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย), ตำแหน่ง งานบริหารงานบุคคล (มหาวิทยาลัย)1.    งานพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง             

หน้าที่และความรับผิดชอบ     มีหน้าที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดระบบงานด้านพัฒนาระบบงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังคน การขอกรอบกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล     
          
 
งานที่ต้องทำ  
1. งานพัฒนาระบบบุคคล  
2. งานอัตรากำลัง  
3. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
 
4. งานพัฒนาสายความก้าวหน้าทางอาชีพ (
Career path)
 
5. การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (
Job Description) และคุณลักษณะผู้ปฏิบัติงาน (Job specification)
 
6. โครงสร้างเงินเดือนของบุคลากรประจำตามสัญญา
 
7. การพิจารณาหลักเกณฑ์ขั้นเงินเดือน
 
8. การควบคุม มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการ
 
9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรประจำ ตามสัญญา
 
10. การประเมินผลทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
11. การเสนอขอผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
 
12. ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารงานบุคคล
   
2.    งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง         
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
       
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ    และบุคลากรประจำตามสัญญา
    
2. ดำเนินการอนุญาตให้ข้าราชการไปสมัครสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือกไปสังกัดส่วนราชการอื่น
    
3. ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งการบรรจุกลับเข้ารับราชการ การรักษาการในตำแหน่ง การช่วยราชการ การย้าย
การโอน
    
4. ดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
    
5. ดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
    
6. ดำเนินการลาออกจากราชการ การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
    
7. การดำเนินการโครงการเกี่ยวกับการสรรหาผู้รับทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการในสังกัด 
    
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมายจากลักษณะงาน ดังกล่าว ข้างต้น หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย
จากลักษณะงานดังกล่าว ข้างต้น              
งานที่ต้องทำ 
        
1. งานสรรหาข้าราชการ
            
    
1.1 การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
            
    
1.2 การคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน
            
    
1.3 การคัดเลือกนักเรียนทุนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
            
    
1.4 การปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ
           
    
1.5 การลาออกจากราชการ
       
2. งานบรรจุและแต่งตั้ง
           
    
2.1 การบรรจุข้าราชการ
           
    
2.2 การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
           
    
2.3 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ
           
    
2.4 การรับโอนข้าราชการ
           
    
2.5 การให้โอนข้าราชการ
           
    
2.6 การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
           
    
2.8 การลาออกจากราชการของข้าราชการ
           
    
2.9 การบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
           
    
2.10 การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างประจำ
           
    
2.11 การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
           
    
2.12 การลาออกจากราชการของลูกจ้างประจำ
3. การสรรหา คัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นบุคลากรประจำตามสัญญา
4. การสรรหา คัดเลือก บุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการ
5. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 6. การแต่งตั้งถอดถอนผู้บริหาร
7. ระบบสารสนเทศเพื่องานสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง   

จำนวนผู้ชม 3428 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ