SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานงานสวัสดิการ (มหาวิทยาลัย)

คำบรรยายลักษณะงาน งานสวัสดิการ (มหาวิทยาลัย) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ งานสวัสดิการ (มหาวิทยาลัย), งาน งานสวัสดิการ (มหาวิทยาลัย), ตำแหน่ง งานสวัสดิการ (มหาวิทยาลัย)หน้าที่และความรับผิดชอบ        
                   1.ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วางแผน การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลภายในมหาวิทยาลัย เสนอแนวนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนมาตรการในการแก้ไข ปัญหาการ จัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยให้แก่ คณะกรรมการสวัสดิการ  
                 2.เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการสวัสดิการให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เป็นปัญหาหรือ อุปสรรคแก่การจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และภาวะการดำรงชีพของบุคลากร     
                3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรประจำตามสัญญาของ มหาวิทยาลัย   
                4.รวบรวมข้อมูล ทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ภายในมหาวิทยาลัย     
                 5.จัดทำโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเสนอแนะและประสานการจัดสวัสดิการ กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง     
                 6.ประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละครั้ง      

งานที่ต้องทำ        
1. กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ( กบข .)     
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ( กสจ .)     
3. พ . ร . บ . ประกันสังคม     
4. การขอพระราชทานเพลิงศพและช่วยเหลือศพ     
5. การลา อันได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาติดตามคู่สมรส     
6. การบริการตรวจสุขภาพประจำปี     
7. การออกหนังสือรับรองให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ     
8. ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานภายนอกทราบ กรณีมีข้าราชการในสังกัดถึงแก่กรรม     
9. ชพค ./ ชพส .     
10. สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพัก     
11. สวัสดิการเงินกู้ต่าง ๆ เช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ โครงการสวัสดิการ เงินกู้เพื่อเอนกประสงค์ และเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์     
12. สวัสดิการเครื่องแต่งกาย เช่น เครื่องแบบบุคลากร ชุดสูทมหาวิทยาลัย     
13. งานบริการพิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดพวงหรีดงานศพ     
14. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการของมหาวิทยาลัย     
15. จัดโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับสวัสดิการ     
16. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ     
17. ประเมินผลการจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัย     
18. ระบบสารสนเทศเพื่องานสวัสดิการ     
19. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนผู้ชม 2158 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ