SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานงานธุรการ (มหาวิทยาลัย)

คำบรรยายลักษณะงาน งานธุรการ (มหาวิทยาลัย) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ งานธุรการ (มหาวิทยาลัย), งาน งานธุรการ (มหาวิทยาลัย), ตำแหน่ง งานธุรการ (มหาวิทยาลัย)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  

     ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไป การจัดการด้านการผลิตเอกสาร การจัดการด้านพัสดุ การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านสารบรรณ และการประสานงานด้าน ต่าง ๆ ของฝ่าย การเจ้าหน้าที่

     

านที่ต้องทำ   
1. งานสารบรรณ

     1.1 งานรับ - ส่ง และลงทะเบียนหนังสือราชการ

     1.2 งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ

     1.3 งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ

     1.4 งานเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือราชการ

     1.5 งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

     1.6 นำแฟ้มเสนออธิการบดี / รองอธิการบดี เพื่อลงนาม หรือสั่งการ

     1.7 งานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ให้กับงานต่าง ๆ ในฝ่าย

     1.8 งานลงเวลา และตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

     1.9 งานเดินหนังสือ

2. งานเอกสารการพิมพ์

     2.1 การพิมพ์หนังสือราชการ

     2.2 การพิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ

     2.3 การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา

     2.4 การเรียบเรียง และจัดทำรูปเล่ม

     2.5 การจัดพิมพ์คำสั่ง

3. งานประชุม

     3.1 การจัดทำหนังสือเชิญประชุม และเชิญประชุม

     3.2 การประสานด้านสถานที่และอาหารในการประชุม

     3.3 การจัดเตรียมเอกสารในการประชุม

     3.4 การบันทึกการประชุม

     3.5 การจัดส่งรายงานการประชุม

4. งานประชาสัมพันธ์

     4.1 การจัดทำและพัฒนาโฮมเพ็จของฝ่าย

     4.2 การนำเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านโฮมเพ็จ

     4.3 การจัดทำเอกสาร วารสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอก

     4.4 การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการประชาสัมพันธ์

 5. งานพัสดุ

     5.1 งานประสานการจัดซื้อจัดจ้าง

     5.2 งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุ

     5.3 งานเบิกจ่ายพัสดุ

6. งานการเงิน ( เบิกจ่ายค่าตอบแทน )

     6.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการศึกษาเพื่อปวงชน

     6.2 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

     6.3 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

     6.4 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจผลงานทางวิชาการ

     6.5 การเบิกจ่ายค่าคุมสอบและออกข้อสอบกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

     6.6 การเบิกจ่ายเงินรางวัลกรรมการและเจ้าหน้าที่คุมสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน

     6.7 การเบิกจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบวินัยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน มหาวิทยาลัย

     6.8 การเบิกจ่าค่าตอบแทนการปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกเวลาราชการของฝ่าย

     6.9 การเบิกจ่ายค่าบริการรถรับส่งบุตรหลาน

     6.10 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. งานงบประมาณ

     7.1 การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ

     7.2 การจัดทำแผนการใช้จ่าย

     7.3 การควบคุม ดูแล และกำกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

     7.4 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของฝ่าย

8. งานรายงานผลการดำเนินงาน

     8.1 การรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายประจำปี

     8.2 การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของฝ่ายประจำปี

9. งานประกันคุณภาพ - การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของฝ่าย

10. งานเวรรักษาการณ์

     10.1 การจัดทำคำสั่งเวรรักษาการณ์

     10.2 การสรุปรายงานการอยู่เวรรักษาการณ์ประจำวันเสนอมหาวิทยาลัย

     10.3 การสรุปใบลงเวลาปฏิบัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสนอมหาวิทยาลัย

     10.4 การบันทึกเปลี่ยนแปลงเวรรักษาการณ์ เช่น บุคลากรผู้อยู่เวรลาออก

11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
จำนวนผู้ชม 2814 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ