SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร, บทความ ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร, ตัวอย่าง ความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร, HR, HRMเจตนารมณ์ของกฎหมาย

เพื่อควบคุมป้องกันอันตรายลูกจ้างจากการทำงานกับเครื่องจักร

ขอบเขตของกฎหมายและการบังคับใช้

ใช้บังคับกับสถานประกอบการทุกประเภทที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปที่มีการใช้เครื่องจักร

สาระสำคัญของกฎหมาย


1. กำหนดเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ดังนี้
1.1 เครื่องจักรที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ต้องมีสายดินเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว
1.2 การเดินสายไฟฟ้าเข้าเครื่องจักร ต้องลงมาจากที่สูง ทั้งนี้ให้ใช้ท่อร้อยสายไฟ
1.3 เครื่องปั้มวัตถุโดยใช้เท้าเหยียบครอบป้องกัน
1.4 เครื่องปั้มวัตถุที่ใช้มือป้อน เครื่องป้อนวัตถุแทนมือ
1.5 เครื่องปั้มหรือเครื่องตัดวัดงานใช้มือป้อน ต้องให้มีสวิตซ์ 2 แห่ง
1.6 เครื่องจักรที่มีการถ่ายทอดพลังงาน เช่น เพลา สายพาน ปลุเล่ ไฟสวีล ต้องมีตะแกรงเหล็กเหนียวครอบในส่วนที่หมุนและส่วนส่งถ่ายกำลัง
1.7 ใบเลื่อยวงเดือน ต้องมีที่ครอบใบเลื่อยในส่วนที่สูงเกินพื้นโต๊ะ
1.8 เครื่องลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดกั้นประกายไฟหรือเศษวัตถุ
1.9 กำหนดมาตรการการใช้เครื่องมือกล

2. การจัดเครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ลูกจ้างสวมใส่

แนวการตรวจของผู้ตรวจติดตามภายใน

ี่
ผู้ตรวจสอบควรตรวจสอบเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้

1. รอบบริเวณที่ตั้งเครื่องจักร ทางเดินเข้า-ออกจากที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. รอบบริเวณมีการจัดทำรั้วคอกกั้น หรือแสดงเส้นเขตอันตรายสำหรับเครื่องจักรทำงานที่อาจเป็นอันตราย
2. เครื่องจักร
2.1 ประเภทของเครื่องจักร ความต้องการในด้านความปลอดภัยภัยจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของเครื่องจักร
2.1.1 เครื่องลับ ฝน หรือแต่งผิวโลหะ ต้องมีเครื่องปิดกั้นประกายไฟ
2.1.3 เครื่องเลื่อยวงเดือน ต้องมีที่ครอบใบเลื่อยในส่วนที่สูงเกินกว่าพื้นโต๊ะหรือแท่น
2.1.4 เครื่องตัดวัตถุที่ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้มือป้อนต้องมีสวิตซ์กดด้วยมือ 2 แห่ง
2.1.5 เครื่องปั๊มวัตถุ
- แบบใช้น้ำหนักเหวี่ยง ให้ติดตั้งตัวน้ำหนักเหวี่ยงไว้สูงกว่าศีรษะผู้ปฏิบัติงาน
- กรณีใช้มือป้อน ต้องมีเครื่องป้องกันมือให้พ้นจากแม่ปั๊มหรือจัดหาเครื่องป้อนวัตถุแทนมือ
- กลไกการทำงาน (ใช้มือป้อนชิ้นงาน) ถ้าใช้เป็นสวิตซ์กดให้เครื่องจักรทำงาน ต้องมีสวิตซ์ 2 แห่ง ถ้าใช้เท้าเหยียบให้เครื่องจักรทำงาน ต้องมีที่พักเท้าและมีที่ครอบป้องกันมิให้เหยียบโดยไม่ตั้งใจ
2.1.6 สายพานแขวนลอยที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 540 เมตรต่อนาที หรือสายพานที่มีช่วงยาวเกินกว่า 3 เมตร หรือสายพานที่กว้างกว่า 20 ซม. หรือสายพายโซ่ ต้องมีที่ครอบรองรับ ซึ่งเปิดซ่อมแซมได้
2.1.7 เครื่องจักรชนิดอัตโนมัติต้องมีสีเครื่องหมายปิด-เปิดที่สวิตซ์อัตโนมัติ
2.1.8 ไม่นำรถยก รถปั้นจั่น หรือเครื่องมือยกอื่นๆ ไปใช้ปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
2.2 การเดินสายไฟฟ้า
2.2.1 การเดินสายไฟฟ้าเข้าเครื่องจักร ต้องเดินฝังดินหรือเดินลงจากที่สูง โดยต้องใช้ท่อร้อยสายไฟ เว้นแต่ใช้สายไฟฟ้าชนิดที่มีฉนวนหุ้มเป็นพิเศษ
2.2.2 เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าต้องต่อสายดินที่ได้มาตรฐาน
2.3 การทำงานของเครื่องจักร เครื่องจักรต่างๆ ต้องไม่ทำงานเกิดพิกัดที่ผู้ผลิตกำหนดไว้
3. ผู้ปฏิบัติงาน
3.1 การแต่งกาย การสวมใส่เครื่องนุ่งห่มต้องเรียบร้อย รัดกุมไม่ขาดรุ่งริ่ง ผมต้องไม่ไว้ยาว และไม่ใส่เครื่องประดับที่อาจไปเกี่ยวโยงกับการทำงานของเครื่องจักร
3.2 การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ซึ่งสรุปเป็นตารางดังที่แนบ
กรณีการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องจักร
หากตรวจพบมีการติดตั้งหรือซ่อมแซมเครื่องจักร จะต้องมีป้ายปิดประกาศไว้ ณ ที่นั้น และแขวนป้ายห้ามเปิดสวิตซ์ไว้ที่สวิตซ์
อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ควรจัดหา

ชนิดงาน
กำหนดให้ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
แว่นตา
ชนิดใส
แว่นตา
หรือหน้ากาก
ชนิดใส
แว่นตาลด แสงหรือ กระบัง
หน้าลดแสง
ถุงมือผ้า
ถุงมือยาง
ถุงมือหนัง
รองเท้า
หัวโลหะ
รองเท้าพื้น ยางหุ้มส้น
หมวกแข็ง
แผ่นปิด หน้าอก
กันประกาย ไฟ
งานเชื่อมแก๊ส
งานเชื่อมไฟฟ้า
 
?
 
 
?
 
?
 
?
งานลับหรือฝนโลหะ
ด้วยหินเจียระไน
 
?
 
?
 
 
 
?
 
 
งานกลึงโลหะ กลึงไม้
งานไสโลหะ งานไสไม้ งานตัดโลหะ
 
?
 
?
 
 
 
?
 
 
งานปั๊มโลหะ
?
 
 
?
 
 
 
?
 
 
งานชุบโลหะ
 
 
 
 
?
 
 
?
 
 
งานพ่นสี
 
 
 
?
 
 
 
?
 
 
งานยก ขนย้าย ติดตั้ง
 
 
 
 
 
?
?
 
?
 
งานควบคุมเครื่องยนต์
เครื่องจักร เครื่องมือกล
 
 
 
 
 
 
 
?
?
 

ที่มา : moodythai.com
จำนวนผู้ชม 14606 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ