SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

รายการตรวจสอบ สำหรับอาคารเก็บสารเคมี

รายการตรวจสอบ สำหรับอาคารเก็บสารเคมี | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ รายการตรวจสอบ สำหรับอาคารเก็บสารเคมี, บทความ รายการตรวจสอบ สำหรับอาคารเก็บสารเคมี, ตัวอย่าง รายการตรวจสอบ สำหรับอาคารเก็บสารเคมี, HR, HRMหากท่านเป็นองค์กรทีมีสารเคมีที่มีอันตรายหรือมีปริมาณในการจัดเก็บ ผลิตในปริมาณสูง รายการคำถามนี้สามารถใช้สำหรับท่านในการระบุประเด็นที่จำเป็นในการบริหารจัดการการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอันตรายเป็นประโยชน์ในการพิจารณาให้เกิดความปลอดภัยในการประกอบกิจการมากยิ่งขึ้น
ข้อ
คำถาม
ใช่/ไม่ใช่
1.
ทำเลที่ตั้งของอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสม เพราะเหตุใด…………………………………………………………….
 
 
 
2.
ทางเข้าออกของอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเหมาะสมหรือไม่
 
 
3.
ขนาดของอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายสามารถเก็บได้ในปริมาณสูงสุด……ตัน
 
 
4.
อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายได้ก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับ
 
 
 
 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้าง
 
 
 
 
- พื้นผิวของพื้นอาคาร
 
 
 
 
- หลังคาของอาคารเก็บและการระบายอากาศ
 
 
 
 
- การระบายน้ำทิ้ง
 
 
 
 
- ข้อกำหนดอื่นที่ทางราชการกำหนด
 
 
 
 
ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด เนื่องจาก…………………………………..
 
 
5.
คันกั้นรอบอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายมีความสูงไม่ต่ำกว่า 20 ซ.ม.
 
 
6.
น้ำเสียจากการดับเพลิงมีที่กักเก็บพิเศษหรือไม่
 
 
 
 
ไม่มีเลย
 
 
 
 
บ่อกักเก็บน้ำใต้ดิน
 
 
 
 
บ่อกักเก็บน้ำภายนอกอาคาร
 
 
 
 
อื่นๆระบุ
 
 
7.
ที่กักเก็บน้ำเสียจากการดับเพลิงมีความพียงพอหรือไม่
 
 
 
 
สามารถกักเก็บน้ำได้………………………………….ลบ.ม.
 
 
8.
อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายมีการระบายอากาศเพียงพอหรือไม่
 
 
9.
ช่องระบายอากาศที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่ในระดับสูงกว่าคันกั้นรอบอาคารหรือไม่
 
 
 
 
ถ้าไม่เหมาะสม เพราะเหตุใด…………………………………………………………….
 
 
10.
อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่ห่างจากแหล่งที่ทำให้เกิดความร้อนในระยะห่างเพียงพอหรือไม่
 
 
11.
แสงสว่าง มีความสว่างเพียงพอหรือไม่ อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่
 
 
12.
อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย มีการติดตั้งระบบสายล่อฟ้าหรือไม่
 
 
13.
ทางออกฉุกเฉินภายในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย มีเพียงพอหรือไม่
 
 
 
 
เป็นไปตามข้อกำหนดในเรื่องความปลอดภัยตามกฎหมายหรือไม่
 
 
14.
สำนักงานหรือห้องทำงานอื่นๆในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย มีการกั้นหรือแยกออกจากบริเวณที่เก็บหรือไม่
 
 
 
 
มีทางออกนอกอาคารโดยไม่ผ่านบริเวณที่เก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายหรือไม่
 
 
15.
มีการกำหนดหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้หรือไม่
 
 
16.
การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบได้ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
 
 
 
 
- การรับ-ส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย
 
 
 
 
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 
 
 
- สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 
 
 
 
- การบำรุงรักษาสภาพบริเวณเก็บ
 
 
 
 
- การรักษาความปลอดภัย
 
 
 
 
- การป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
- การกำหนดรายละเอียดวิธีการในแผนฉุกเฉิน
 
 
17.
อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายได้มีการกำหนดในเรื่องการป้องกันการก่อวินาศกรรมหรือไม่
 
 
18.
ในแผนป้องกันการก่อวินาศกรรมได้ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้หรือไม่
 
 
 
 
- ระบบสัญญาณเตือนภัย
 
 
 
 
- มีระบบป้องกันของประตู-หน้าต่าง อาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
 
 
 
 
- มีรั้วรอบอาคารเก็บ
 
 
 
 
- ยามรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
 
- แสงไฟที่สามารถส่องสว่างได้ในบริเวณกว้างรอบอาคาร
 
 
19.
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายได้กำหนดไว้ในเรื่องต่างๆดังนี้หรือไม่
 
 
 
 
- ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสาร
 
 
 
 
- วิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
 
 
 
 
- วิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 
 
20.
ในระหว่างการรับ-ส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยดูแลพร้อมตรวจสอบเอกสารกำกับ
 
 
21.
สารเคมีและวัตถุอันตรายทุกชนิด มีข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ครบหรือไม่
 
 
22.
แผนการควบคุมการเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายได้มีการทบทวนให้ทันสมัยอยู่เสมอหรือไม่
 
 
23.
ถ้ามีสารเคมีและวัตถุอันตรายบางชนิดที่เก็บไว้ภายนอกอาคารเก็บ ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในส่วนต่างๆเหล่านี้หรือไม่
 
 
 
 
- ระบบรักษาความปลอดภัย
 
 
 
 
- การป้องกันในเรื่องสภาพภูมิอากาศ ความชื้นต่างๆ
 
 
 
 
- ทางเข้าผจญเพลิงบริเวณที่เก็บเหมาะสมหรือไม่
 
 
24.
ภายในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายได้จัดแยกออกเป็นสัดส่วนหรือไม่
 
 
25.
บริเวณทางเดินภายในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายได้ทำเครื่องหมายให้เห็นได้อย่างชัดเจนและสามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวกหรือไม่
 
 
26.
การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายในแต่ละประเภทได้แยกเป็นหมวดหมู่ตามข้อกำหนด ข้อแนะต่างๆหรือไม่
 
 
27.
ได้จัดให้มีกทางเดินที่ว่างเพียงพอที่จะเข้าทำการตรวจสอบได้สะดวกหรือไม่
 
 
28.
ชั้นที่วางหีบห่อของสารเคมีและวัตถุอันตรายเป็นวัสดุไม่ติดไฟได้ง่ายใช่หรือไม่
 
 
29.
มีการควบคุมในเรื่องปริมาณและสถานที่จุดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการตลอดเวลาหรือไม่
 
 
30.
การเก็บได้แยกเก็บตามประเภทของสารเคมีและวัตถุอันตรายถูกต้องตามหลักวิชาการหรือไม่
 
 
31.
ในการแบ่งบรรจุหรือทำการหีบห่อสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ต้องใช้ความร้อนมาช่วยผนึกหีบห่อได้จัดทำในห้องโดยการแยกเป็นสัดส่วนได้เหมาะสมหรือไม่
 
 
32.
ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรหรือก่อสร้างต่อเติมอาคารต้องได้รับอนุญาตทำงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 
 
33.
การขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตรายโดยใช้รถยกในการลำเลียงหีบห่อภาชนะบรรจุต่างๆทำได้เหมาะสมโดยมีระบบป้องกันหรือไม่
 
 
34.
มาตรฐานเรื่องความสะอาดและการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายได้กำหนดไว้เหมาะสมหรือไม่
 
 
35.
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตรายมีความเข้าใจถึงความสำคัญของชุดปฏิบัติงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือไม่
 
 
36.
ผู้ปฏิบัติงานสวมชุดและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานหรือขนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตรายหรือไม่
 
 
37.
มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพียงพอและเหมาะสมในกรณีเกิดการหกรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตรายขณะขนย้ายหรือไม่
 
 
38.
มีอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาลและส่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอหรือไม่
 
 
39.
มีข้อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมในกรณีที่สารเคมีและวัตถุอันตรายหกรั่วไหลหรือไม่
 
 
40.
ในกรณีที่สารเคมีและวัตถุอันตรายมีลักษณะเป็นผงหกรั่วไหล วิธีการทำความสะอาดโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นใช่หรือไม่
 
 
41.
มีการเตรียมสารดูดซับไว้ในกรณีสารเคมีและวัตถุอันตรายที่เป็นของเหลวหกรั่วไหลหรือไม่
 
 
42.
วิธีการกำจัดกากสารเคมีและวัตถุอันตรายทำอย่างปลอดภัยหรือไม่
 
 
43.
วิธีการกำจัดกากสารเคมีและวัตถุอันตรายได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 
 
44.
ได้มีการกำหนดวิธีการป้องกันการนำภาชนะบรรจุสารเคมีและวัตถุอันตราย กลับมาใช้ใหม่หรือไม่
 
 
45.
มีข้อกำหนดที่ใช้บังคับมิให้สูบบุหรี่ในบริเวณอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายหรือไม่
 
 
46.
การใช้รถยกภายในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายชนิดไวไฟ มีระบบการป้องกันการเกิดประกายไฟและไฟฟ้าสถิตย์อย่างเหมาะสมหรือไม่
 
 
47.
การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย มีการกำหนดระยะทางที่ปลอดภัยไว้หรือไม่ จากหลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และการปฏิบัติงานอื่นๆ เช่น การหีบห่อภาชนะบรรจุ
 
 
48.
ชนิดและปริมาณของเครื่องดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และทอน้ำต่างๆเพียงพอเหมาะสมหรือไม่
 
 
49.
ภายในอาคารเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายมีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่นระบบสปริงเกอร์ หรืออุปกรณ์ตรวจจับควัน หรือไม่
 
 
50.
มีการจัดทำแผนฉุกเฉินหรือไม่
 
 
51.
สัญญาณเตือนภัยอัตโนมัติได้มีการเชื่อมตรงไปยังสถานีดับเพลิงหรือไม่ ระยะเวลาที่รถดับเพลิงจะมาถึง………….นาที
 
 
52.
แผนฉุกเฉินนี้ได้จัดทำร่วมกับพนักงานดับเพลิงภายในท้องถิ่นนั้นหรือไม่
 
 
53.
มีการจัดทำแผนผังแสดงตำแหน่งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆไว้หรือไม่
 
 
54.
มีการจัดการฝึกอบรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่
 
 
55.
มีการฝึกซ้อมแผนในการผจญเพลิงร่วมกับพนักงานดับเพลิงส่วนท้องถิ่นหรือไม่
 
 

ที่มา : moodythai.com
จำนวนผู้ชม 7512 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ