SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ทะเบียนลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน

ทะเบียนลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ทะเบียนลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน, บทความ ทะเบียนลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน, ตัวอย่าง ทะเบียนลูกจ้าง - กฎหมายแรงงาน, HR, HRM

  
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.112 ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปจัดทำทะเบียนลูกจ้างเป็น ภาษาไทย และให้เก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาทำการ  โดยจะต้องมีรายการครบถ้วนอย่างน้อยตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ  ม.113 กำหนด   ได้แก่
1.       ชื่อตัวและชื่อสกุล
2        เพศ
3.       สัญชาติ
4.       วันเดือนปีเกิด หรืออายุ
5.       ที่อยู่ปัจจุบัน
6.       วันที่เริ่มจ้าง
7.       ตำแหน่งหรืองานในหน้าที่
8.       อัตราค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
9.       วันสิ้นสุดของการจ้าง
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
  • ต้องจัดทำทะเบียนลูกจ้าง เมื่อมีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และภายใน 15 วันนับจากวันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน
  • ทะเบียนลูกจ้างจะต้องจัดทำเป็นภาษาไทย เท่านั้น   และเก็บไว้ที่สถานประกอบการของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาทำการ
  • การเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง  นายจ้างต้องแก้ไขเพิ่มเติมทุเบียนลูกจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้นายจ้างทราบ
  • นายจ้างต้องเก็บทะเบียนลูกจ้างไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันสิ้นสุดการจ้างงานลูกจ้างแต่ละราย หรือจนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด  กรณีที่มีข้อพิพาทแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ หรือมีการฟ้องร้องในคดีแรงงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว       
ผลของการที่นายจ้างไม่ได้จัดทำทะเบียนลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด
หากนายจ้างไม่ได้จัดทำทะเบียนลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด   จะต้องถูกระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 
 
ที่มา : สมาชิก HR
  
จำนวนผู้ชม 39736 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ