SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง - กฎหมายแรงงาน

เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง - กฎหมายแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง - กฎหมายแรงงาน, บทความ เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง - กฎหมายแรงงาน, ตัวอย่าง เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง - กฎหมายแรงงาน, HR, HRM

    
พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ม.114   ได้กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป  จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังนี้
1.   วันและเวลาทำงาน
2.   ผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย
3.   อัตราและจำนวนค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้าง  แต่ละคนจะได้รับ
 
แนวทางปฏิบัติสำหรับนายจ้าง
1. นายจ้างต้องให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารการจ่ายค่าจ้างฯเพื่อเป็นหลักฐาน เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา และค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง  โดยจะต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนด
2.การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างฯจะจัดทำให้อยู่ในฉบับเดียวกัน หรือหลายฉบัยก็ได้
3.กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างฯให้แก่ลูกจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่น ให้ถือว่าหลักฐานการโอนเงินฯเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง
4.นายจ้างจะต้องเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างฯไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันจ่ายเงินหรือจนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุด กรณีที่มีข้อพิพาทแรงงานตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ฯ หรือมีการฟ้องร้องในคดีแรงงานทีเกี่ยวข้องดังกล่าว
 
ผลของการที่ไม่ได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างฯตามที่กฎหมายกำหนด
นายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด  จะถูกระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 
 
ที่มา : สมาชิก HR
จำนวนผู้ชม 9112 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ