SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การทำงานล่วงเวลา - กฎหมายแรงงาน

การทำงานล่วงเวลา - กฎหมายแรงงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การทำงานล่วงเวลา - กฎหมายแรงงาน, บทความ การทำงานล่วงเวลา - กฎหมายแรงงาน, ตัวอย่าง การทำงานล่วงเวลา - กฎหมายแรงงาน, HR, HRM

    
การที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาทำงานปกติของลูกจ้าง หรือทำงานนอกเหนือชั่วโมงการทำงานที่ได้ประกาศหรือกำหนดไว้   ถือว่าเป็นการทำงานล่วงเวลา ซึ่งนายจ้างจะสามารถทำได้ในเงื่อนไขดังนี้
 
      - ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป 
      - ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ  รวมชั่วโมงการทำงานในวันหยุด และชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
      - หากเป็นงานที่มีลักษณะต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง ทำงานล่วงเวลาเท่าที่จำเป็นได้
      - ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
      - ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำว่า 18 ปีทำงานล่วงเวลา 
      - ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานล่วงเวลา ยกเว้น งานบางประเภท ได้แก่  งานในตำแหน่งบริหาร  งานวิชาการ  งานธุรการ งานบัญชีและการเงิน
      - กรณีที่ต้องทำงานล่วงเวลาต่อเนื่องจากเวลาทำงานปกติ ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง  นายจ้างจะต้องจัดเวลาพักให้แก่ลูกจ้างอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเริ่มทำงานล่วงเวลา
 
งานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯม.65 ได้กำหนดเกี่ยวกับงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้  แต่มีสิทธิได้รับ "ค่าตอบแทน" เป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ  ได้แก่
  • งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งได้แก่ งานที่ทำบนขบวนรถและงานอำนวยความสะดวกแก่การเดินรถ
  • งานปิดเปิดประตูน้ำหรือประตูระบายน้ำ
  • งานอ่านระดับน้ำและวัดปริมาณน้ำ
  • งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอันตรายสาธารณะ
  • งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจกำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนได้
  • งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การทำงานปกติของลูกจ้าง
  • งานอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
ผู้ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการทำงานล่วงเวลา และล่วงเวลาในวันหยุด
ลูกจ้างซึ่งมีหน้าที่กระทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการจ้าง  การให้บำเหน็จ  การลดค่าจ้าง  หรือการเลิกจ้าง
 
 
ที่มา : สมาชิก HR
จำนวนผู้ชม 6256 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ