ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Follow Up (การติดตามงาน)

Follow Up (การติดตามงาน) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Follow Up (การติดตามงาน), บทความ Follow Up (การติดตามงาน), ตัวอย่าง Follow Up (การติดตามงาน), HR, HRM


Follow  Up  (การติดตามงาน)
   
      ความหมาย  :    การกำหนดวิธีการ  แหล่งข้อมูล  และความถี่ในการติดตามงาน  รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่น
                                 ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด   ตลอดจนการแจ้งผลความก้าวหน้าของงานได้อย่างครบ
                                 ถ้วนถูกต้อง
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สามารถรายงานความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายให้ผู้อื่นไปปฏิบัติได้
 ·     ติดตามความคืบหน้าของงานทุกครั้งเมื่อหัวหน้างานสอบถาม
 ·    ไม่รายงานผลการติดตามงาน  ต้องให้หัวหน้างานสอบถามก่อนเสมอ
 
2
 
 ·    ติดตามความก้าวหน้าของงานได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
 ·    เลือกใช้แหล่งข้อมูลหรือบุคคลที่ต้องติดตามงานได้อย่างเหมาะสม
 ·    รายงานผลการติดตามงานให้หัวหน้างานรับทราบเสมอ
 ·    ให้ข้อมูลจากการติดตามงานไม่ครบถ้วน  ต้องมีการติดตามงานจากแหล่งข้อมูลหรือบุคคลเดิม
       มากกว่า 1 ครั้ง
 
3
 
 ·    จัดทำตารางและกำหนดการในการติดตามงาน
 ·    บันทึกและสรุปผลการติดตามงานทุกครั้ง
 ·    รายงานผลการติดตามงานให้หัวหน้างานและทีมงานรับทราบเสมอ
 ·    ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากการติดตามงานได้  ถูกต้อง ครบถ้วน
 
4
 
 ·    วางแผนการติดตามให้กับสมาชิกในทีม
 ·    ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
 ·    กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานเคร่งครัดต่อแผนงานที่กำหนดไว้
 ·    เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการติดตามงานไม่สำเร็จ
 
5
 
 ·    จัดทำแผนการติดตามงานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าเสมอ
 ·    จัดเตรียมแผนงานสำรอง  หากงานที่ติดตามไม่ประสบผลสำเร็จ
 ·    โน้มน้าวชักจูงให้ผู้อื่นทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
 ·     เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีผล
       ทำให้การทำงานของตนล่าช้าไปด้วย
 
จำนวนผู้ชม 5473 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน