SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ข้อตกลงเรื่อง การขับรถรับส่งผู้จัดการกลับบ้าน ไม่ถือเป็นเวลาทำงาน

ข้อตกลงเรื่อง การขับรถรับส่งผู้จัดการกลับบ้าน ไม่ถือเป็นเวลาทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อตกลงเรื่อง การขับรถรับส่งผู้จัดการกลับบ้าน ไม่ถือเป็นเวลาทำงาน, บทความ ข้อตกลงเรื่อง การขับรถรับส่งผู้จัดการกลับบ้าน ไม่ถือเป็นเวลาทำงาน, ตัวอย่าง ข้อตกลงเรื่อง การขับรถรับส่งผู้จัดการกลับบ้าน ไม่ถือเป็นเวลาทำงาน, HR, HRM


ฎีกาที่ 1390/2537
 
ทำสัญญาว่า การขับรถรับส่งผู้จัดการกลับบ้านไม่ถือเป็นเวลาทำงาน ถือเป็นการเดินทางกลับบ้านตามปกติของลูกจ้าง เป็นสัญญางดเว้นไม่จ่ายค่าล่วงเวลา เป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
ความเห็นประกอบ :
 
การที่นายจ้าง มีข้อตกลงกับลูกจ้าง ในลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นการกระทำนอกขอบเขตของสัญญาจ้างแรงงานซึ่งได้วางหลักที่สำคัญ ดังนี้
 
การทำสัญญาจ้างแรงงานคู่สัญญาไม่สามารถทำได้โดยอิสระทุกรณี แต่จะต้องอยู่ในกรอบหรือขอบเขตของกฎหมาย 5 ประการ คือ
  1. ต้องไม่ขัดต่อหลักสุจริต (มาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์) หรือ ที่เรียกในภาษาลาตินว่า หลัก Bona Fide
  2. ต้องมีวัตถุที่ประสงค์ของสัญญาไม่เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย  ไม่เป็นการพ้นวิสัยที่จะปฏิบัติ ไม่ขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
  3. ต้องไม่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากการสำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญา (มาตรา 156 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)
  4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากเป็นกฎหมายเคร่งครัด (lex strictum)  เพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกจ้าง
  5. ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่  เว้นแต่จะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่า มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ และตามหลักสัญญาต้องเป็นสัญญา (Pacta Sunt Servanda)

 

 

 

จำนวนผู้ชม 2181 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ