SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เคล็ดลับความสำเร็จของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ

เคล็ดลับความสำเร็จของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เคล็ดลับความสำเร็จของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ, บทความ เคล็ดลับความสำเร็จของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ, ตัวอย่าง เคล็ดลับความสำเร็จของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ, HR, HRM


คณะกรรมการความปลอดภัยฯเป็นส่วนที่สำคัญมากสำหรับนายจ้างในการจัดโครงการด้านความปลอดภัยโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากลูกจ้างไม่ให้ความสำคัญขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณจากนายจ้างต่อไปนี้คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่จะทำให้การทำงานของคณะกรรมการฯมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถลดอุบัติเหตุ ค่าชดเชยและ ค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
มีการกำหนดข้อบังคับกับฝ่ายบริหาร
    ฝ่ายบริหารต้องนำข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยที่คณะกรรมการฯเสนอนำไปปฏิบัติซึ่งข้อบังคับดังกล่าวต้องมีการแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ
ต้องมีการตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ที่ชัดเจน                
          คณะกรรมการต้องมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนและทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานจะต้องมีเป้าหมายในการทำงานเช่นการลดอุบัติเหตุ และ ต้องตรวจสอบว่าสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายหรือไม่
มุ่งเน้นไปที่สาเหตุที่ก่อให้เกิดอันตราย และ การสูญเสีย
            โดยมากคณะกรรมการฯมักจะมุ่งเน้นไปทีสาเหตุที่รองลงมาโดยไม่สามารถที่จะบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้เช่นการใช้เวลาส่วนใหญ่พิจารณาเรื่องเงินชดเชยโดยไม่ได้วิเคราะห์ว่าสาเหตุของค่าชดเชยที่ต้องจ่ายอยู่ที่การบาดเจ็บที่หลัง ความเครียดและไม่ได้หาทางป้องกัน
เลือกสมาชิกที่สนใจในด้านความปลอดภัย
            สมาชิกในคณะกรรมการฯควรเป็นผู้ที่มีความสนใจด้านความปลอกภัยสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ บางครั้งที่มีผู้สมัครไม่พอควรจะหาคนที่ให้ความสนใจในด้านนี้ กรณีที่หาไม่ได้จริงๆก็อาจเป็นการแสดงให้เห็นว่าลูกจ้างไม่มั่นใจว่า ฝ่ายบริหาระจริงจังกับโครงการด้านความปลอดภัยหรือ กลัวเสียเวลาฝ่ายบริหารจึงควรแสดงให้เห็นว่าให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยฯอย่างแท้จริง
การให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม
            หากสมาชิกไม่สามารถมาประชุมได้ควรมีการส่งตัวแทนมา การประชุมไม่ควรถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิก เพราะไม่ครบองค์ประชุม
คณะกรรมการฯควรกระตือรือร้นที่จะแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
            ในการประชุมสมาชิกควรเสนอความคิดเห็น หรือนำความคิดเห็นของลูกจ้างมาแสดงในที่ประชุม
มีการกระตุ้นให้ลูกจ้างแสดงความคิดเห็น
          สมาชิกควรเป็นคนประสานข้อมูลเรื่องสภาวะการทำงานที่ไม่ปลอดภัยระหว่างลูกจ้างกับฝ่ายบริหาร เพราะลูกจ้างเป็นผู้ที่ทราบถึงปัญหาและสามารถให้คำแนะนำในการแก้ปัญหา
มีวาระการประชุมและปฏิบัติตามวาระการประชุมนั้นๆ
ในวาระการประชุมควรมีลำดับดังนี้
1.  รายชื่อผู้เข้าประชุม
2.  เริ่มประชุม
3.  แจ้งหัวข้อเรื่องที่อนุมัติจากการประชุมครั้งก่อน
4.  ติดตามผลการดำเนินงาน
5.  แจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังการประชุมครั้งก่อนและ การแก้ปัญหา
6.  แจ้งผลสำรวจความความปลอดภัยฯ
7.  มีการแสดงความคิดเห็นจากคณะกรรมการและลูกจ้าง
8.  จบการประชุม
 ควรจัดการประชุมในวันและเวลาเดิมทุกครั้ง
            หากมีการกำหนดวันและเวลาที่แน่นอนในการประชุม สมาชิกจะได้สามารถวางแผนงานได้ล่วงหน้า และไม่สามารถแก้ตัวได้หากไม่เข้าประชุม
นำข้อเสนอของคณะกรรมการฯมาปฏิบัติ
      หากไม่สามารถนำคำแนะนำต่างๆมาปฏิบัติควรมีการชี้แจงเหตุผลและแนะนำทางเลือกอื่นๆ การที่ไม่มีการนำคำข้อเสนอมาปฏิบัติ จะทำให้สมาชิกขาดความใส่ใจและความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ห้ามไม่ให้มีการนำหัวข้ออื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมาพูดในที่ประชุม
ทำรายงานการประชุมและบันทึกการประชุมที่มีคุณภาพ
โดยมีการระบุถึงคำแนะนำและการแก้ปัญหาแต่ละหัวข้อเพื่อนำไปเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาและปฏิบัติต่อไปรวมถึงทำสำเนาเพื่อแจกแก่พนักงาน
จัดอบรมคณะกรรมการฯด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
            เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับสาเหตุของอุบัติเหตุการสำรวจ การควบคุมและป้องกัน
ให้เวลาสมาชิกในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
            ผู้จัดการและทีปรึกษาควรให้เวลานอกเหนือจากงานในหน้าที่ประจำเพื่อที่สมาชิกจะได้สามารถทำงานเกี่ยวกับความปลอกภัยได้
มีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยคอยให้คำปรึกษา
            ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยมาให้คำปรึกษากับคณะกรรมการฯโดยผู้เชี่ยวชาญควรเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องหรือหากมีปัญหาเพิ่มเติมก็สามารถโทรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ
ประกาศให้ทราบถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหาของคณะกรรมการ
      เพื่อเป็นกำลังใจให้คณะกรรมการฯและให้พนักงานมีส่วนร่วมในการรายงานถึงความก้าวหน้าของโครงการด้านความปลอดภัย
 
สรุป
ข้อมูลที่ได้จากลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้โครงการด้านความปลอกภัยประสบความสำเร็จการตั้งคณะกรรมการฯเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทได้ข้อมูลจากลูกจ้างแนวทางข้างต้นสามารถทำให้การทำงานของคณะกรรมการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการป้องกันอุบัติเหตุและลดค่าทดแทนรวมถึงหลีกเลี่ยงความตึงเครียดระหว่างพนักงานและฝ่ายบริหารเมื่อการทำงานของคณะกรรมการไม่มีประสิทธิภาพและทำให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

 

 

ที่มา : วันสต๊อปเอ็ชอาร์

จำนวนผู้ชม 3324 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ