SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Initiative (ความคิดริเริ่ม)

Initiative (ความคิดริเริ่ม) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Initiative (ความคิดริเริ่ม), บทความ Initiative (ความคิดริเริ่ม), ตัวอย่าง Initiative (ความคิดริเริ่ม), HR, HRM


Initiative  (ความคิดริเริ่ม)
   
      ความหมาย  :     การนำเสนอแนวคิด  วิธีการ  และขั้นตอนการทำงานใหม่ ๆ  ในการพัฒนาระบบงานให้มี
                                 ประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดร่วมกัน
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·     ทำงานตามรูปแบบหรือวิธีการเดิม ๆ
 ·    ไม่เคยนำเสนอแนวทางหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ
 ·     สบประมาทการนำเสนอความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ของผู้อื่นเสมอ
 
2
 
 ·    นำเสนอความคิดใหม่ ๆ แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากสมาชิกในทีม
 ·    คิดสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
 ·    รับฟังและให้การสนับสนุนความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ของผู้อื่น
 
3
 
 ·    พยายามหาแนวทางใหม่ ๆ เปรียบเทียบกับแนวทางเดิม
 ·    ทดลองปฏิบัติเพื่อเลือกทางเลือกใหม่
 ·    นำแนวทางใหม่ ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานได้เป็นบางครั้ง
 
4
 
 ·    คิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของตนเองอยู่เสมอ
 ·    วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางเลือกใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบงาน
 ·    ประยุกต์ใช้แนวทางเลือกที่กำหนดในการพัฒนาระบบงานของตนเองได้
 ·    แสวงหาข้อมูลข่าวสาร และความรู้ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ
 
5
 
 ·    คิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การ
 ·    นำแนวทางใหม่ ๆ มาใช้ในการบริหารงานได้ทั่วทั้งองค์การ
 ·    ติดตามข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่รับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 6552 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ