SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

จ้างแรงงาน : Hire of Service

จ้างแรงงาน : Hire of Service | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ จ้างแรงงาน : Hire of Service, บทความ จ้างแรงงาน : Hire of Service, ตัวอย่าง จ้างแรงงาน : Hire of Service, HR, HRMจ้างแรงงาน


เป็นสัญญาในทางแพ่ง ซึ่งเกิดจากความตกลงโดยสมัครใจ ของบุคคลสองฝ่ายที่แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์ต่อกัน โดยฝ่ายหนึ่งตกลงทำงาน  และอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างตอบแทนการทำงานให้ การตกลงจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปราศจากการหลอกลวง สำคัญผิด หรือถูกข่มขู่ ซึ่งทำให้สัญญาไม่เป็นผลหรือไม่สมบูรณ์

ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน


1. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน
2. สัญญาจ้างแรงงานมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย
3. จ้างแรงงานเรียกคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งว่า “ลูกจ้าง” และอีกฝ่ายหนึ่งว่า “นายจ้าง”
4. ลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างตอบแทนการทำงานให้
5. ลูกจ้างต้องทำงานตามคำสั่งภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้าง
6. จ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยถือความสำคัญในตัวบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
7. สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาไม่มีแบบ (สมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ)
8. ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง การทำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ
9. หลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 6 ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน คู่สัญญาจึงตกลงเป็นอย่างอื่นได้

 

ที่มา : HRMLAWER

จำนวนผู้ชม 4073 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ