SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.45%

สปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.45% | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.45%, บทความ สปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.45%, ตัวอย่าง สปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.45%, HR, HRMสปส.ประกาศจ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.45%ในปี ’49 ประกันสังคมกำหนดจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพในอัตราร้อยละ 4.45/ ปี ย้ำ! ผู้มีสิทธิต้องยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี


นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงการจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพว่า สปส.ได้ประกาศอัตราผลประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2549 แล้วโดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการนำเงินกองทุนไปลงทุน จึงกำหนดอัตราผลประโยชน์ตอบแทน เงินบำเหน็จชราภาพ ให้จ่ายในอัตราร้อยละ 4.45 ต่อปี ของเงินสมทบสุทธิที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเพื่อประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ ซึ่งอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวนี้ ให้ใช้ในปีต่อไปด้วยจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง


สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพนั้น คือ ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน ต้องมีอายุครบ 55 ปีและสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว ซึ่งเงินบำเหน็จชราภาพจะจ่ายให้ตามระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพของผู้ประกันตน ในรายที่จ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12 เดือน จะได้รับบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเพียงส่วนเดียว ส่วนผู้ที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 180 เดือน จะได้รับบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบในส่วนที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ สปส.กำหนดในแต่ละปี


การขอรับประโยชน์ทดแทนไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยาก เพียงผู้ประกันตนกรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประกันสังคม และหากผู้ประกันตนถึง แก่ความตายให้ทายาทหรือผู้มีสิทธินำสำเนาทะเบียนบ้าน ใบมรณบัตร และสำเนาเอกสารหลักฐานของผู้รับประโยชน์ทดแทนมาด้วย โดยยื่นที่ สปส.เขตพื้นที่ /จังหวัดทุกแห่ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิต้องรีบยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินสะสมกรณีชราภาพของตนเอง สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sso.go.th หรือสายด่วน ฯ 1506


…………………………………………………………..
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วน 1506 /www.sso.go.th ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550

จำนวนผู้ชม 4599 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ