SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Planning (การวางแผนงาน)

Planning (การวางแผนงาน) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Planning (การวางแผนงาน), บทความ Planning (การวางแผนงาน), ตัวอย่าง Planning (การวางแผนงาน), HR, HRM


Planning  (การวางแผนงาน)
   
      ความหมาย  :     การกำหนดแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบและตามลำดับความสำคัญ  รวมทั้ง
                                 การกำหนดช่วงเวลาที่จะดำเนินการ  ทรัพยากรที่นำใช้ ตลอดจนการกำหนดตัวบุคคลผู้รับผิด
                                 ชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ทำงานตามกฎระเบียบหรือขั้นตอนที่ไก้รับมอบหมายประจำวัน
 ·    ขอคำแนะนำจากผู้อื่นในการกำหนดแผนงานหรือเป้าหมายในการทำงาน
 ·    ไม่สามารถนำแผนงานที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติได้สำเร็จ
 
2
 
 ·    จัดลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมายประจำวัน
 ·    ทำงานได้สำเร็จตามแผนงานหรือเป้าหมายประจำวันที่กำหนดไว้
 ·    ช่วยสมาชิกในทีมวางแผนการทำงานหรือจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
 
3
 
 ·    วางแผนการทำงานประจำวันไว้ล่วงหน้าเสมอ
 ·     วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
 ·    กำหนดและปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการทำงานประจำวัน
 ·    ติดตามและตรวจสอบความสำเร็จของเป้าหมายในการทำงานประจำวัน
 
4
 
 ·    กำหนดแผนงานของหน่วยงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงานแต่ละงาน
 ·    จัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) บนพื้นฐานของข้อมูลและประสบการณ์ที่เกิดขึ้น
 ·    ปรับเปลี่ยนแผนงานภายใต้ข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป
 ·    จัดสรรเวลา ทรัพยากร  และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับการนำแผนงานไปปฏิบัติ
 
5
 
 ·    กำหนดแผนกลยุทธ์  และเป้าหมายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายขององค์
      การได้
 ·    ปรับเปลี่ยนแผนงานที่กำหนดภายใต้สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
 ·    กำหนดแผนงานหรือกิจกรรมรองรับ ในกรณีที่แผนงานเดิมไม่เป็นไปตามที่กำหนด     
 
 
จำนวนผู้ชม 4133 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ