SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้

แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้, บทความ แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้, ตัวอย่าง แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้, HR, HRM

    
ชื่อโครงการ
แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้
ระยะเวลา
ปี 2548
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
เบอร์โทรศัพท์
0 2245 8915
รายละเอียด
                      โครงการ แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้

           หลักการและเหตุผล

           เนื่องจากจำนวนผู้ใช้แรงงานที่ป่วยด้วยโรคเอดส์ในประเทศไทยมีสถิติสูงขึ้น เรื่อย ๆ ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน อายุระหว่าง 20 - 49 ปี ทำให้ผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ นับตั้งแต่สภาพร่างกายที่ทรุดโทรม สภาพจิตใจที่ย่ำแย่ รวมทั้งยังมีภาวะกดดันจากสังคมทั่วไป เช่น สังคมในการทำงาน สังคมจากผู้คนรอบข้างส่งผลให้เขาเหล่านั้นต้องออกจากงาน ทำให้ขาดรายได้ และกระทบไปถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวม
           กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีหน้าที่โดยตรงในการคุ้มครองดูแลผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงได้จัดทำโครงการ แรงงานไทย เข้าใจเอดส์ เราทำงานร่วมกันได้ ขึ้น เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์โรคเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้ปัญหาการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานลดลง รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างและปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ขจัดการรังเกียจ กีดกัน การเลือกปฏิบัติต่อพนักงานที่ติดเชื้อเอดส์ ให้พนักงานที่ติดเชื้อเอดส์และพนักงานทั่วไปสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข รวมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน และเสริมสร้างการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ

           วัตถุประสงค์

                      1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์ได้
                      2. เพื่อลดจำนวนการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
                      3. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อนร่วมงานยอมรับว่า ผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดียวกัน สามารถทำงานร่วมกันได้
                      4. เพื่อส่งเสริมโครงการ การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
                      5. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
                      6. เพื่อสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในหมู่ผู้ใช้แรงงาน

           กลุ่มเป้าหมาย

                      1. กลุ่มเป้าหมายหลัก
                      - ลูกจ้าง
                      - นายจ้างเจ้าของสถานประกอบกิจการ
                      2. กลุ่มเป้าหมายรอง
                      - นิสิต นักศึกษา
                      - ประชาชนทั่วไป

           วิธีดำเนินการ

           1. จัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ออกไปบริการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ของกรม รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ การให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างที่เกี่ยวกับเอดส์ ในสถานประกอบกิจการ ในแหล่งชุมชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามโครงการต่าง ๆ จำนวน 20 ครั้ง ลูกจ้างผู้เกี่ยวข้องจำนวน 1,000 คน
           2. จัดทำชุดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสิทธิของลูกจ้างที่เกี่ยวกับเอดส์จัดส่งให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 75 จังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 10 พื้นที่            3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ซีดี Presentation เรื่อง การรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ ASO Thailand
           4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อสิ่งของอื่น ๆ

           ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์ ได้ทราบถึงวิธีการป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์ได้
           2. ลดจำนวนการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน
           3. ลดปัญหาการลาออกจากงาน โดยนายจ้าง ลูกจ้างและเพื่อนร่วมงานยอมรับว่า ผู้ติดเชื้อสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมเดียวกัน สามารถทำงานร่วมกันได้
           4. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ  การป้องกันและบริหารจัดการเรื่องเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
           5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
           6. สร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในหมู่ผู้ใช้แรงงาน

           งบประมาณ

           งบประมาณจากกรมควบคุมโรคเบิกแทนกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ งบดำเนินงาน จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

           ระยะเวลาดำเนินการ

           ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2548 - กันยายน 2548

           การประเมินผล

           ประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการและ ความรู้ที่ได้รับรวมทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ในการทำงานร่วมกัน และการบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ
 
 
ที่มา :  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จำนวนผู้ชม 4266 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ