ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Strategic Acumen ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ )

Strategic Acumen ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Strategic Acumen ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ ), บทความ Strategic Acumen ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ ), ตัวอย่าง Strategic Acumen ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ ), HR, HRM


Strategic  Acumen  ( ความมีไหวพริบเชิงกลยุทธ์ )
   
    ความหมาย  :     การวิเคราะห์สถานการณ์หรือปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ  รวมทั้งกำหนดและปรับเปลี่ยน
                                แผนงาน  และกลวิธีในการทำงานไว้ล่วงหน้า  เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
                                อนาคต
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    รับรู้และเข้ใจสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพียงบางส่วนเท่านั้น
 ·    ไม่สามารถคิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น
 ·    ทำงานตามแนวทางหรือความคิดแบบเดิม ๆ ที่กำหนดไว้
 
2
 
 ·    รับรู้สถานการณ์หรือสภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต
 ·    หาวิธีและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน แต่ไม่เป็นที่ยอมรับจากทีมงาน
 ·    ติดตามข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่เสมอ
 
3
 
 ·    รับรู้และเข้าใจปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ผลักดันให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนิน
       การดำเนินธุรกิจ
 ·    จัดทำแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ
 ·    บริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กำหนด
 
4
 
 ·    วิเคราะห์แนวโน้มของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
 ·    เล็งเห็นถึงปัจจัยหรือสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
 ·    คิดวางแผนกลยุทธ์ใหม่ ๆ ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 ·    คาดการณ์และระบุทรัพยากรที่จำเป็นต้องจัดหามาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
 
 
5
 ·    มีส่วนร่วม ในการวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจขององค์การ
 ·    คาดการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว บนพื้นฐานของเหตุผลและข้อมูล
      สนับสนุนต่าง ๆ
 ·    กำหนดและปรับเปลี่ยนแนวทางเลือกในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่กำลัง
      จะเกิดขึ้น
 
 
จำนวนผู้ชม 3324 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน