SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

หนังสือเตือนของนายจ้างจะต้องมีรูปแบบอย่างใดจึงจะเป็นการสมบูรณ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้

หนังสือเตือนของนายจ้างจะต้องมีรูปแบบอย่างใดจึงจะเป็นการสมบูรณ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หนังสือเตือนของนายจ้างจะต้องมีรูปแบบอย่างใดจึงจะเป็นการสมบูรณ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้, บทความ หนังสือเตือนของนายจ้างจะต้องมีรูปแบบอย่างใดจึงจะเป็นการสมบูรณ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้, ตัวอย่าง หนังสือเตือนของนายจ้างจะต้องมีรูปแบบอย่างใดจึงจะเป็นการสมบูรณ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้, HR, HRM

    

คดีแดงที่  1336/2527

บริษัทไทยโรงแรม จำกัด ฯ โจทก์
นายอร่าม สุทธะพินทุ กับพวก จำเลย

 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123

 

หนังสือเตือนของนายจ้างจะต้องมีรูปแบบอย่างใดจึงจะเป็นการสมบูรณ์ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ฉะนั้นการจะวินิจฉัยว่าหนังสือใดเป็นหนังสือเตือน จึงพิจารณาโดยความคิดเห็นของบุคคลสามัญจะพึงเข้าใจ โจทก์เคยมีแบบฟอร์มใบเตือนใช้อยู่ทั่วไป ครั้นในคราวเตือนลูกจ้างมิได้ใช้แบบฟอร์มเช่นนั้น เมื่อหนังสือดังกล่าวมีข้อความเตือนลูกจ้างอย่างชัดแจ้ง ทั้งยังมีข้อความว่าต่อไปจะลงโทษหากปฏิบัติทำนองเดิมอีก ดังนี้ เป็นการว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือโดยชอบแล้ว

 

…………………..……………………………………………………………..

 

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เลิกจ้างนายวัสชโย นายวัสชโยร้องต่อจำเลยว่าการเลิกจ้างเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ให้โจทก์รับกลับเข้าทำงานต่อหรือจ่ายค่าเสียหายจำเลยพิจารณาแล้วมีคำสั่งว่า การเลิกจ้างเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ให้โจทก์จ่ายค่าเสียหายหรือรับนายวัสชโยกลับเข้าทำงาน โจทก์เห็นว่าาโจทก์เลิกจ้างนายวัสชโยเพราะกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบและคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างว่ากล่าวตักเตือนแล้ว และการฝ่าฝืนมีลักษณะร้ายแรง การเลิกจ้างไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓ ขอให้เพิกถอนคำสั่งจำเลย

จำเลยให้การว่า คำสั่งของจำเลยชอบแล้ว จำเลยเลิกจ้างนายวัสชโยระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับอยู่ นายวัสชโยมิได้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๓

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า หนังสือเตือนของนายจ้างจะต้องมีรูปแบบอย่างใดจึงจะเป็นการสมบูรณ์ ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ฉะนั้น การที่จะวินิจฉัยว่าหนังสือใดเป็นหนังสือเตือนจึงพิจารณาโดยความคิดเห็นของบุคคลสามัญจะพึงเข้าใจ โจทก์เคยมีแบบฟอร์มหนังสือเตือนใช้อยู่ทั่วไป ครั้นในคราวเตือนนายวัสชโยมิได้ใช้แบบฟอร์มเช่นนั้น เมื่อหนังสือดังกล่าวมีข้อความเตือนนายวัสชโยอย่างชัดแจ้ง ทั้งยังได้มีข้อความว่าต่อไปจะลงโทษหากปฏิบัติทำนองเดิมอีก ดังนี้ ฟังได้ว่าเป็น "การว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือ" โดยชอบแล้ว เมื่อกรณีฟังว่านายวัสชโยกระทำฝ่าฝืนข้อบังคับระเบียบอันชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ผู้เป็นนายจ้าง โดยนายจ้างได้ว่ากล่าวและตักเตือนเป็นหนังสือแล้วยังมากระทำซ้ำอีก ทั้งยังเป็นการกระทำโดยจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายเป็นความผิดร้ายแรง การที่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างเลิกจ้างจึงเป็นธรรมแล้ว

พิพากษายืน

 

(วรา ไวยหงษ์ - ขจร หะวานนท์ - จุนท์ จันทรวงศ์ )

 

ศาลแรงงานกลาง - นายวินัย วิมลเศรษฐ์

ศาลอุทธรณ์ -

จำนวนผู้ชม 2554 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ