SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Teamwork ( การทำงานเป็นทีม )

Teamwork ( การทำงานเป็นทีม ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Teamwork ( การทำงานเป็นทีม ), บทความ Teamwork ( การทำงานเป็นทีม ), ตัวอย่าง Teamwork ( การทำงานเป็นทีม ), HR, HRM


Teamwork ( การทำงานเป็นทีม )              
   
      ความหมาย  :     การทำงานร่วมกับผู้อื่น  การให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือ  ให้เกียรติผู้นำและสมาชิกทีมงานเพื่อนำ
                                 ทีมไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลข่าวสารและความช่วยเหลือต่าง ๆ แก่สมาชิกในทีม
 ·    ไม่สามารถทำงานที่ไดรับมอบหมายจากทีมงานให้ประสบผลสำเร็จ
 ·    ไม่รับรู้เป้าหมายและผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของทีมงาน
 
2
 
 ·    ให้ข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหม่ ๆ แก่สมาชิกในทีม
 ·    ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มใจ
 ·    มุ่งมั่นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบผลสำเร็จ
 ·    ยอมรับฟังข้อสรุปและผลการตัดสินใจของทีมงาน
 
3
 
 ·    จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากหัวหน้างาน
 ·    ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงานของสมาชิกในทีมได้สำเร็จ
 ·    แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นใหม่ ๆ กับสมาชิกนอกทีม
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกับทีมงานภายนอกได้
 
4
 
 ·    ผลักดันให้สมาชิกในทีมนำความรู้และทักษะที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 ·    นำเสนอวิธีการและความคิดเห็นใหม่ ๆ ในการปรับปรุงระบบการทำงานของทีมงาน
 
 
5
 ·    จัดการกับปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากภายในทีมและระหว่างทีมได้สำเร็จ
 ·    สร้างบรรยากาศของความไว้วางใจ  การสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในทีม
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและผลสำเร็จของทีมงาน
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5352 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ