SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ผู้มีสิทธิ ตาม มาตรา20(3) แห่งพ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537

ผู้มีสิทธิ ตาม มาตรา20(3) แห่งพ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้มีสิทธิ ตาม มาตรา20(3) แห่งพ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537, บทความ ผู้มีสิทธิ ตาม มาตรา20(3) แห่งพ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537, ตัวอย่าง ผู้มีสิทธิ ตาม มาตรา20(3) แห่งพ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537, HR, HRM


ตามมาตรา 20  แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  ระบุไว้ว่า เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือสูญหาย ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้าง
  1. บิดา มารดา
  2. สามี ภรรยา
  3. บุตรที่มีอายุต่ำวกว่าสิบแปดปี เว้นแต่เมื่อมีอายุครบสิบแปดปีและยังศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไป ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่
  4. บุตรที่มีอายุตั้งแต่สิบแปดปีและทุพพลภาพ หรือจิตใจฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายและให้ผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ได้รับส่วนแบ่งในเงินทดแทนเท่ากัน
กรณีผู้มีสิทธิใน(3) บุตรของลูกจ้างที่ยังกำลังศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี และมีอายุยังไม่ครบ 18 ปี หรือครบ 18 ปีแล้ว แต่อยู่ระหว่างการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี มักได้รับสิทธิตามมาตรา 18 (4) คือได้รับเงินค่าทดแทนร้อยละหกสิบของค่าจ้างรายเดือน
สำหรับกรณีลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหายมีกำหนดแปดปีตามที่กฎหมายกำหนด (96 งวด) แต่กรณีบุตรของลูกจ้างที่มีอายุใกล้ครบ 18 ปี และไม่ได้เข้าศึกษาต่อ สิทธิที่ได้รับมักเป็นช่วงสั้นๆ หรือไม่มีสิทธิรับเงินทดแทนดังกล่าวต่อไปได้อีก ทำให้ผู้มีสิทธิบางรายยื่นอุทธรณ์ขอรับเงินทดแทนต่อเนื่องจากยังรับสิทธิไม่ครบ 96 งวด
 ยกตัวอย่างกรณีของนางสาวบัวชมพู นายวิศณุ ผู้เป็นบิดาเป็นลูกจ้างบริษัท รับเหมา ก่อสร้างและประสบอันตรายเสียชีวิตขณะทำงานผสมปูน ถูกรถเครนล้มทับ นางสาวบัวชมพู ซึ่งเป็นบุตรสาวคนเดียวของลูกจ้าง อายุ 16 ปี เป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 รับเงินทดแทนกรณีตายได้รับค่าทดแทนเดือนละ 2,500 บาท มีกำหนด 8 ปี นางสาวบัวชมพู รับเงินทดแทนมาได้ 2 ปี (24 งวด) เป็นเงิน 60,000 บาท สำนักงานประกันสังคมจึงหยุดการจ่ายเงินทดแทนไว้ชั่วคราว เนื่องจากมีอายุ ครบ 18 ปี ขณะที่นางสาวบัวชมพู อยู่ระหว่างการลงทะเบียนเรียนการศึกษานอกโรงเรียนและรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เงินทดแทน (กรณีทั่วไป) พิจารณาแล้วมีมติว่า ขณะที่รับเงินทดแทน นางสาวบัวชมพู ประวิงเวลาสมัครเรียนการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อขอใช้สิทธิขอรับเงินทดแทนกรณีตายต่อไปโดยที่ไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อกรณีนี้จึงไม่เข้าข่ายผู้มีสิทธิตาม มาตรา20 (3) แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน
                นางสาวบัวชมพู จึงยื่นอุทธรณ์ขอเป็นผู้มีสิทธิรับเงินทดแทนกรณีตาย และขอให้อนุกรรการกองทุนเงินทดแทนทบทวนคำวินิจฉัยใหม่  คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงมีมติให้สอบข้อเท็จจริงผู้เกี่ยวข้อเพิ่มเติมว่าปัจจุบันนางสาวบัวชมพู และนายวิชัย (เกี่ยวข้องเป็นแฟน) ทำงานที่ใด รวมถึงสอบถามเรื่องการศึกษานอกโรงเรียนว่ายังคงมีสภาพการเรียนต่ออยู่อีกหรือไม่ ถ้าไม่ขอทราบสาเหตุของการไม่เรียนต่อ ผลการดำเนินงานปรากฎว่า ขณะนั้นนางสาวบัวชมพู ไม่ได้ทำงานแล้วแต่กลับไปภูมิลำเนาเดิมที่จังหวัดสุโขทัย และไม่ได้เรียนการศึกษานอกโรงเรียน พักการเรียนไว้เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียน ขณะที่ลงทะเบียนเรียนยังคงทำงานอยู่ร้านถ่ายเอกสาร ไม่มีการไปเรียนอย่างจริงจังและไม่มีการติต่อกลับไปยังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเลย
                ผลสรุป การพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน จึงมีมติให้ยื่นตามมติเดิมที่วินิจฉัยในครั้งแรก โดยพิจารณาเห็นว่า นางสาวบัวชมพูเป็นผู้มีสิทธิกรณีการเสียชีวิตของนายวิศนุ บิดาผู้เป็นลูกจ้างแต่ไม่มีสิทธิไดรับเงินทดแทนกรณีตายของลูกจ้างตามมาตรา 18(4) เนื่องจากขณะที่รับเงินทดแทน นางสาวบัวชมพู ได้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ เมื่อเดือนตุลาคม 2542 และอยู่ระหว่างการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2543 ขณะที่นางสาวบัวชมพู จะมีอายุครบ 18 ปี ประกอบกับหนังสือจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระบุว่า นางสาวบัวชมพู สอบได้เพียง 3 หมวดวิชา หลังจากนั้นขาดสอบ และไม่ได้ลงทะเบียนเรียนบางภาค แสดงให้เห็นว่า นางสาวบัวชมพู มีพฤติกรรมที่จะประวิงเวลาเพื่อใช้สิทธิขอรับเงินทดแทนตามมาตรา 18(4) โดยที่ไม่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ กรณีดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายตามมาตรา 20(3) แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 จึงมีมติว่า นางสาวบัวชมพู ไม่มีสิทธิรับเงินทดแทนตามมาตรา 18(4) เนื่องจากอายุครบ 18 ปี และมิได้กำลังศึกษาอยู่
                จากกรณีตัวอย่างนี้หากนางสาวบัวชมพู ลงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนและมีการศึกษาจริงก็สามารถที่จะรับเงินทดแทนต่อไปได้ตามเงื่อนไข เพราะถือว่าเป็นการศึกษาเช่นกัน แต่การลงเรียนการศึกษานอกโรงเรียนของนางสาวบัวชมพู ดังกล่าวมิได้ตั้งใจจะศึกษาจริงจัง คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงมีมติให้นางสาวบัวชมพู ไม่ได้รับสิทธิเงินทดแทนตามมาตรา 18(4) เนื่องจากอายุครบ 18 ปี ดังนั้น ผู้ใดที่เป็นผู้มีสิทธิตามมาตรา 20(3) แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 จึงควรศึกษาต่อตามความจริง เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายเงินทดแทน
 
 
 
 
 
 
จากจดหมาย ข่าวประกันสังคม
จำนวนผู้ชม 3321 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ