ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Social Security International Relations

Social Security International Relations | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Social Security International Relations, บทความ Social Security International Relations, ตัวอย่าง Social Security International Relations, HR, HRMความร่วมมือกับสมาคมประกันสังคมอาเชียน

 (Cooperation with ASEAN Social Security Association - ASSA)

สำนักงานประกันสังคม เริ่มเข้าไปมีบทบาทในการก่อตั้งสมาคมประกันสังคมอาเชียน (Cooperation with ASEAN Social Security Association - ASSA)  ในฐานะผู้ก่อตั้งสมาคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)  ในระหว่างที่ นายจำลอง ศรีประสาธน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการประกันสังคม โดยมีสถาบันประกันสังคมของภูมิภาคอาเซียน 4 ประเทศ เข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้ง ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย     เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาระบบประกันสังคมในภูมิภาคให้มีความมั่นคง ซึ่งได้นำไปสู่การลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงการจัดตั้งสมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASSA) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2539 (ค.ศ.1996)และการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสมาคม ASSA (Memorandum of Agreement - MOA) และการประชุมผู้บริหารสมาคม ASSA ครั้งที่ 1 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2541(ค.ศ.1998) โดยประเทศผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคม ASSA มีดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการพัฒนาการประกันสังคมในภูมิภาคให้สอดคล้องกับความต้องการกฎหมายและบทบัญญัติของประเทศสมาชิก
2. ส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคในทุกสาขากิจกรรมของการประกันสังคม
3. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลสถิติ และข่าวสารเพื่อการประกันสังคม
4. สร้างความร่วมมือในการทำงานกับสถาบันการประกันสังคมในภูมิภาคในเอเซียตะวันออก และองค์กรที่คล้ายคลึงกัน
    หรือที่เกี่ยวข้องกับการประกันสังคมในส่วนอื่นๆของโลก
5. สร้างความร่วมมือในการป้องกัน ส่งเสริม และพัฒนาโครงการประกันสังคมโดยวิธีการฝึกอบรม สัมมนา การปรึกษาหารือ และการสนทนาระหว่างกัน
 

 ปัจจุบันสมาคม ASSA ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศ 9 องค์กร ได้แก่

 

ชื่อประเทศ ชื่อองค์กร
1. อินโดนีเซีย Indonesian National Social Security Association
2. มาเลเซีย Employees Provident Fund และ Social Security Organization
3. ฟิลิปปินส์ Government Service Insurance System และ Social Security System
4. สิงคโปร์ Central Provident Fund Board
5. ไทย Social Security Office
6. เวียดนาม Vietnam Social Security
7. บรูไน Employees Trust Fund
 
            กิจกรรมสำคัญของสมาคม ASSA คือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูลสถิติและข่าวสารการประกันสังคมในรูปของเอกสารวิชาการ จดหมายข่าว (ASSA News) และได้จัดทำ Homepage เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการประกันสังคมของประเทศในกลุ่มอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ www.asean-ssa.org


สำนักงานประกันสังคม(ประเทศไทย) ให้ความร่วมมือกับสมาชิกสมาคม ASSA ดังนี้

 

1. เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการบริหารสมาคม นับตั้งแต่สมาคมประกันสังคมอาเซียน (ASSA) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมประกันสังคมอาเซียนมาแล้ว 10 ครั้ง


2. แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และความรู้ด้านการประกันสังคมกับประเทศสมาชิกสมาคม ASSA โดยได้มีการแลกเปลี่ยน การเยือน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้


    ประสบการณ์ และเพื่อการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมยังได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการให้แก่สาธารณรัฐ


    ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการพัฒนาโครงการประกันสังคม โดยจัดส่งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ไปเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่


    กรมประกันสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตลอดจนจัดรายการฝึกอบรมและศึกษาดูงานในสำนักงานประกันสังคมให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่


    จากกรมประกันสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ส่งผู้แทนเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer) 


    เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ASSA เกือบทุกครั้ง และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ASSA

 

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 3068 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 24 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน