SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน...เบิกกองทุนทดแทนได้ไหม

ลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน...เบิกกองทุนทดแทนได้ไหม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน...เบิกกองทุนทดแทนได้ไหม, บทความ ลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน...เบิกกองทุนทดแทนได้ไหม, ตัวอย่าง ลูกจ้างบาดเจ็บจากการทำงาน...เบิกกองทุนทดแทนได้ไหม, HR, HRM 

เจ้าของกิจการเล็ก ที่คุมคนงานกันแค่ 10-15 คน หรือเป็นธุรกิจเอสเอ็มอี ที่ยังไม่มีระบบบุคลากร ที่ชัดเจนมักจะมีปัญหา ที่จะดูแลสวัสดิการลูกจ้าง ให้เป็นไปตามกรอบ ของประกันสังคม เนืองๆ ว่าการรักษา จะครอบคลุมเพียงใด นายจ้าง ต้องรับภาระส่วนใดอีกบ้าง

อย่างในรายของคุณพงษ์เทพ ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการขายส่งน้ำมันในจังหวัดชัยนาท ไปยังปั๊มหลอดต่างๆ ตามหมู่บ้าน มีลูกจ้างที่คอยส่งน้ำมันจำนวน 8 คน มีปัญหาว่าในกรณีที่ลูกจ้าง บางคนขับรถส่งน้ำมัน แล้วล้มได้รับบาดเจ็บ จะเบิกค่ารักษา จากกองทุนเงินทดแทน ได้หรือไม่ เพราะได้ยินว่ากองทุนทดแทน ไว้เบิกเมื่อลูกจ้าง ได้รับอันตราย หรือบาดเจ็บจากการทำงาน

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 บัญญัติเกี่ยวกับ เงินทดแทนไว้ในหมวด 2

มาตรา 13 ว่า " เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย ให้นายจ้าง จัดให้ลูกจ้าง ได้รับการรักษาพยาบาลทันที ตามความเหมาะสม แก่อันตรายหรือ ความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็น แต่ไม่เกินอัตรา ที่กำหนด ในกฎกระทรวง ให้นายจ้างจ่าย ค่ารักษาพยาบาล ตามวรรคหนึ่ง โดยไม่ชักช้าเมื่อฝ่ายลูกจ้าง แจ้งให้นายจ้างทราบ ประกาศกระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เรื่อง ประเภท ขนาดของกิจการ และท้องที่ที่ให้นายจ้าง จ่ายเงินสมทบ ข้อ 2 ให้นายจ้าง ซึ่งมีลูกจ้างทำงาน อยู่ในทุกท้องที่ ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่สิบคนขึ้นไป มีหน้าที่จ่ายเงินสมทบ ทั้งนี้ เว้นแต่นายจ้าง ซึ่งประกอบกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย

นายจ้างผู้ใดมีหน้าที่ จ่ายเงินสมทบอยู่แล้ว ให้จ่ายเงินสมทบต่อไป แม้ว่าภายหลัง มีลูกจ้างไม่ถึงสิบคนก็ตาม ในกรณีนี้ หากว่าสถานประกอบการ ของคุณพงษ์เทพ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนทดแทน ตามกฎหมายทุกเดือน ลูกจ้างที่อยู่ในความปกครอง และมีการจ่ายเงินสมทบ เข้ากองทุนในอัตรา 1.5 ของเงินเดือน จะได้รับความคุ้มครองด้วย

เมื่อลูกจ้างได้รับอันตราย หรือบาดเจ็บจากการทำงาน ก็มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจ ากกองทุนทดแทนได้ ในวงเงินค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 35,000 บาท และต้องรักษาที่โรงพยาบาล ที่มีแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 และต้องอยู่ในโครงการ

แต่ถ้าคุณพงษ์เทพ ไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุน ทดแทน เมื่อลูกจ้างได้รับอันตราย หรือบาดเจ็บจากการทำงาน ก็ไม่สามารถ เบิกค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนทดแทนได้ และค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าชดเชย ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมาย ทุกบาททุกสตางค์นั้น คุณพงษ์เทพ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียว

 

แหล่งข้อมูล : www.nationejobs.com

จำนวนผู้ชม 3712 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ