SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 : การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลและกำหนดวิธีปฏิบัติ

การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 : การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลและกำหนดวิธีปฏิบัติ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 : การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลและกำหนดวิธีปฏิบัติ, บทความ การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 : การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลและกำหนดวิธีปฏิบัติ, ตัวอย่าง การพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนที่ 4 : การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลและกำหนดวิธีปฏิบัติ, HR, HRMการพัฒนาแผนบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ

 

ขั้นตอนที่ 4 :  การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลและกำหนดวิธีปฏิบัติ

 

วิธีปฏิบัติ
 
แม้ว่าจะมีการประเมินประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่ผ่านมาในขั้นต้นๆ แล้วก็ตาม ในชั้นนี้จะต้องจัดลำดับความสำคัญ เมื่อนำมาสู่การจัดทำแผนงานต่อไป
 
 
วิธีดำเนินการ
 
จะต้องให้ผู้บริหารองค์กรทำหน้าที่ในการยืนยัน และกำหนดลำดับความสำคัญหรือจำเป็นเร่งด่วน เหตุผลที่สำคัญที่จะต้องให้ผู้บริหารองค์กรทำหน้าที่กำหนดเพราะว่า
 
-     เป็นการกระตุ้นให้หัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรมีบทบาทในการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น
 
-     เป็นการช่วยให้มั่นใจว่าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถปฏิบัติได้จริงภายใต้ข้อจำกัดขององค์กร
 
-     เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรยึดมั่นผูกพันในแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
 
 
ทำอย่างไร
 
1.    สรุป และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ทางกลยุทธ์ ทิศทางองค์กร ปัจจัยที่จะนำมาสู่ความสำเร็จ และ
       สิ่งที่ท้าทาย
 
2.   จัดทำรายการประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล
 
3.   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารองค์กร
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือ
 
-     นำเสนอข้อสรุปประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล และปัจจัยที่ท้าทายทางกลยุทธ์
 
-     จัดลำดับความสำคัญประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล
 
-     พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะจัดประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 
-     เตรียมงานพื้นฐานของการจัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
กิจกรรมหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
-    อภิปราย ยืนยัน และจัดลำดับความสำคัญ ประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลโดยประเด็นเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับ
 
        o   ประสิทธิภาพขององค์กร
        o    ความเร่งด่วน
        o    ความต้องการทรัพยากร
 
-    ระดมสมองเพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดการกับประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล
 
 
วาระการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
1.     ความนำ
            - วัตถุประสงค์การประชุม
            - วาระ
 
2. สรุปภาพรวมของปัจจัยที่ท้าทาย และทิศทางของกลยุทธ์
 
3. นำเสนอประเด็นทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ และกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่
 
4. อภิปรายกลุ่ม
           - จัดลำดับความสำคัญ ของประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล
           - พัฒนากิจกรรมทางกลยุทธ์เพื่อจัดการกับประเด็นด้านทรัพยากรบุคคล
 
5. พัฒนาแผนปฏิบัติการ
 
 

 
         
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
จำนวนผู้ชม 4745 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ