SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรณีองค์กรตัวอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Case Study)

กรณีองค์กรตัวอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Case Study) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีองค์กรตัวอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Case Study), บทความ กรณีองค์กรตัวอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Case Study), ตัวอย่าง กรณีองค์กรตัวอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Case Study), HR, HRM


กรณีองค์กรตัวอย่างการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Case Study)
 
 
 
     บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายอาหารเสริม เพื่อบำรุงสุขภาพแห่งหนึ่งในเมือไทย มีเป้าหมายที่จะขยายฐานการตลาด ในเขตเอเชียแปซิฟิก โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเป็นอันดับ 1 ใน  5 ของบริษัทฯ ชั้นนำด้านอาหารเสริม เพื่อบำรุงสุขภาพในเอเชีย – แปซิฟิก
 
       
        ดังนั้น กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ก็คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งสู่เป้าหมาย Excellent Performance  นั้นก็หมายความว่า บริษัทฯ จะต้องมีการกำหนด Market Segment  ที่ชัดเจน รวมไปถึงการพัฒนาด้าน วิจัยและพัฒนา (R&D)  ให้เป็นสถาบันที่ยอมรับในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริษัทฯ คาดหวังสูงสุดก็คือ การพัฒนาบุคลากรให้เข้าสู่ระดับมาตรฐานของ Employee Capability Standard (ECS)  การเริ่มต้นของบริษัทฯ ที่จะนำไปสู่เป้าหมาย Excellent Performance ก็คือ การกำหนดแผนที่ การบริหารทรัพยากร บุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic HRM Road Map) ซึ่งถือว่า เป็นกระบวนการสำคัญที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาม ความต้องการของธุรกิจ (The Business-Need)
 
 
     บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐาน ความสามารถเชิงสมรรถนะของพนักงานโดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านการจัดการ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการวางแผน การบริหาร การเปลี่ยนแปลง เป็นต้น  ในด้านต่อมาคือความสามารถเชิงสมรรถนะ ด้านทั่วไป ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม เป็นต้น ส่วนด้านสุดท้าย คือ ความสามารถเชิงสมรรถนะด้านเทคนิค หมายถึง ความสามารถในเนื้องาน (Job Content)  เข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานอย่างดี
 
 
        บุคลากรของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติงานให้ได้ 3 มาตรฐานหลัก คือ ถูกประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการมอบหมาย เพื่อผลสัมฤทธิ์ (Achivement Assignment)  ซึ่งแบ่งการประเมินเป็น 2 ส่วนคือ
 
 
ส่วนที่ 1 การประเมินเชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับ ลักษณะนิสัยการทำงาน ทักษะ ทัศนคติ และความคิด สร้างสรรค์
 
ส่วนที่ 2 การประเมินเชิงความสามารถเป็นการประเมินผลผลิตของงาน เวลาในการดำเนินงาน ต้นทุนการดำเนินงาน และคุณภาพของงาน
 
 
หลังจากที่บริษัทฯ ได้ประยุกต์ใช้ระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ผลปรากฏว่า บริษัทฯ มีผลผลิต (Productivity) เพิ่มขึ้นคุณภาพของงานดีขึ้น การร้องเรียนของลูกค้าลดน้อยลงกว่าเดิม
 
 

ดังนั้น ถ้าพิจารณาจากองค์ประกอบของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ จะพบว่า การบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น และยังเป็นการบริหารในส่วนที่เป็น soft HRM การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์จะเป็นเสมือนภาพการบริหารแบบองค์รวมที่มองภาพกว้างการบริหารทรัพยากรบุคคล กับ ความต้องการทางธุรกิจ แล้วจึงมาสู่การพิจาณาแต่ละองค์ประกอบ

 

 

อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.
 
 
จำนวนผู้ชม 9807 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ