SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.]



 ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:



Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, บทความ ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, ตัวอย่าง ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์, HR, HRM


ประโยชน์ของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
 
 
 
 
1.  ทำให้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และ สามารถบรรลุเป้าหมายในเชิงผลสัมฤทธิ์มาก
    ยิ่งขึ้น
 
2.  เป็นการสร้างมาตรฐานความสามารถหลักของบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม
 
3.  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม ลดความเป็นอคติในการประเมิน
 
4.  สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบ  บริหาร
     ทรัพยากรบุคคลในมิติต่างๆ เช่นการสรรหา การแต่งตั้งโยกย้าย สวัสดิการ หรือการจ่ายค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง
 
5.  สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมไปถึง สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาบุคลากรอย่าง
     เป็นรูปธรรม
 
 
 
 
อ้างอิง :  การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ
โดย : ดร. เกริกเกียรติ  ศรีเสริมโภค  Ph.D.




จำนวนผู้ชม 5280 ครั้ง




ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน





ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ