SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

โครงการ บ้าน สปส. - ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน

โครงการ บ้าน สปส. - ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการ บ้าน สปส. - ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน, บทความ โครงการ บ้าน สปส. - ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน, ตัวอย่าง โครงการ บ้าน สปส. - ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน, HR, HRM1. หลักการและเหตุผล

เงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินที่เก็บสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐเพื่อไว้เป็นทุนสำรองการจ่ายประโยชน์ทดแทน ปัจจุบันได้มีการนำเงินไปลงทุนเพื่อจัดหาผลประโยชน์ให้เพียงพอใช้จ่ายในอนาคต นอกจากการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของกองทุนแล้วคณะกรรมการประกันสังคมและกระทรวงการคลังได้มีนโยบายนำเงินกองทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่ผู้ประกันตนได้ สำนักงานประกันสังคมได้เล็งเห็นความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยของผู้ประกันตน ซึ่งเป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนส่วนหนึ่งและประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงได้จัดทำโครงการร่วมกับธนาคารอาคาร-สงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว โดยสำนักงานประกันสังคมสนับสนุนเงินฝากกับธนาคารอาคาร-สงเคราะห์และนำไปปล่อยสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประกันตนในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาด

2. วัตถุประสงค์

2.1 ให้ผู้ประกันตนมีโอกาสลงทุนในที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเพิ่มความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2.2 กระตุ้นให้นายจ้างมีวินัยในการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการกู้

3.1 วัตถุประสงค์การขอกู้

3.1.1 เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์โดยจะเป็นการซื้อจากผู้ประกอบการหรือเป็นบ้านมือสองก็ได้

3.1.2 เพื่อปลูกสร้างอาคารหรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

3.1.3 เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคารที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

ทั้งนี้ ไม่ให้กู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง และกรณีเป็นลูกหนี้เดิมของธนาคารก็ไม่สามารถใช้สิทธิโครงการนี้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในบัญชีเงินกู้ที่กู้อยู่แล้วได้

3.2 คุณสมบัติของผู้กู้

3.2.1 เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และมีรายได้ประจำ

3.3 วงเงินให้กู้

3.3.1 ตามเกณฑ์รายได้

3.3.2 ตามเกณฑ์หลักประกัน

- ที่ดินและอาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

- อาคารพาณิชย์ ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

- ห้องชุด

    • กรณีราคาประเมินหลักประกันต่ำกว่า 1 ล้านบาทต่อหน่วย ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย
    • กรณีราคาประเมินหลักประกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทต่อหน่วยขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

- ปลูกสร้าง / ต่อเติม/ ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมิน

3.4 ระยะเวลาการกู้

3.4.1 ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 30 ปี

3.4.2 ระยะเวลาการกู้เมื่อรวมกับอายุของผู้กู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3.5 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ใช้คงที่ 5 ปี โดย ปีที่ 1 – 5 เท่ากับ 2.50 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่กองทุนประกันสังคมได้รับ 1 % + Spread 1.5 %) หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ดังนี้ 

  วงเงินให้กู้
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

      ไม่เกิน 500,000 บาท

      ไม่เกิน 3,000,000 บาท

      เกิน 3,000,000 บาท

MRR – 1.75

MRR – 1.25

MRR – 1.00

3.6 การชำระหนี้เงินกู้

3.6.1 หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ต้องทำข้อตกลงกับธนาคาร และทำหน้าที่หักเงินเดือนของผู้กู้นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคาร

3.6.2 ในช่วงระยะเวลาที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ผู้กู้สามารถผ่อนชำระเกินเงินงวดที่ระบุในสัญญากู้เงิน

3.7 การหมดสิทธิการกู้เงินตามโครงการ

กรณีมีงวดค้างตามเกณฑ์ ธปท. ตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป (ซึ่งเป็น NPL) ธนาคารจะยกเลิกการใช้สิทธิและเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัวสำหรับลูกค้าทั่วไปของธนาคาร

3.8 วงเงินสนับสนุนโครงการ

วงเงิน จำนวน 3,000 ล้านบาท

3.9 หลักประกันในการขอกู้เงิน

    • โฉนดที่ดิน หรือ นส. 3ก. หรือ
    • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด

3.10 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์สินเชื่อ

- ตรวจสอบเครดิตบูโรของผู้กู้ทุกราย

- หลักเกณฑ์อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานปกติของธนาคาร

- ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

4. ผู้ดำเนินโครงการ

4.1 สำนักงานประกันสังคมสนับสนุนเงินฝากในเบื้องต้นวงเงิน 3,000 ล้านบาท โดยการนำเงินมาฝากไว้กับ ธอส. ทั้งนี้ ต้องฝากก่อนเริ่มโครงการจำนวน 1,000 ล้านบาท

4.2 ระยะเวลาฝากเงิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อปี

4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกันตน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไปตามข้อ 3.5

5. ขั้นตอนการดำเนินการ

5.1   ผู้ประกันตนขอตรวจสอบคุณสมบัติและกรอกใบผ่านสิทธิโดยนำต้นฉบับเก็บไว้ พร้อมรับแบบหนังสือ ยินยอมการหักเงินเดือนชำระเงินกู้ของนายจ้างที่ สปส. เขตพื้นที่ / จังหวัด (ระหว่างวันที่ 1 – 19 พ.ย. 2547)

5.2   สปส. เขตพื้นที่ / จังหวัด เก็บสำเนาใบผ่านสิทธิและบันทึกข้อมูลผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านระบบ ON-LINE ทันที(กองทะเบียนและประมวลผลจะทำการสร้างหน้าจอให้สามารถบันทึกได้ที่ฐานทะเบียนผู้ประกันตน) โดยแยกตามกลุ่มวงเงินที่ขอกู้ กลุ่ม A วงเงินกู้ไม่ถึง 1 ล้านบาท กลุ่ม B วงเงินกู้ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 3 ล้านบาท และกลุ่ม C วงเงินกู้ 3 - 5 ล้านบาท (สปส. ส่วนกลาง ปิดระบบการบันทึกข้อมูลในวันที่ 19 พ.ย. 2547 เวลา 18.00 น.)

5.3   สปส. ส่วนกลาง ดำเนินการจับฉลากเรียงลำดับผู้ขอใช้สิทธิแยกตามกลุ่มวงเงินที่ขอกู้ เป็นกลุ่ม A : B : C เป็นสัดส่วน 60 : 30 : 10 ของวงเงินตามโครงการ และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิแยกตามกลุ่ม เรียงตามลำดับ ก่อนหลัง (ภายในวันที่ 3 ธ.ค. 2547)

5.4   ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการจะได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสำนักงานประกันสังคม เพื่อนำไปยื่นขอกู้ที่ ธอส. พร้อมเอกสารใบผ่านสิทธิต้นฉบับ หนังสือยินยอมจากนายจ้างในการหักเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ และเอกสารหลักฐานการขอกู้เงิน (ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิภายในวันที่ 9 ธ.ค. 2547 และยื่นกู้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2548)

5.5   ธอส. ดำเนินการพิจารณาสินเชื่อตามปกติ และรายงานผลการปล่อยสินเชื่อต่อ สปส. ส่วนกลาง หากผู้ได้รับสิทธิไม่ผ่านการอนุมัติ ธนาคารแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม เพื่อจัดส่งรายชื่อผู้รอสิทธิเรียงตามลำดับรายต่อไป

5.6   เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม จะคงเงินฝากสำหรับโครงการนี้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกันตนได้ใช้สิทธิอย่างทั่วถึง โดยมีการทบทวนอัตราดอกเบี้ยทุก ๆ 5 ปี ดังนั้นจะขึ้นบัญชีผู้รอสิทธิไว้เป็นระยะเวลา 2 ปี หลังจากนั้นจะดำเนินการให้ยื่นขอกู้และดำเนินการจับฉลากใหม่

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 ผู้ประกันตนที่มีรายได้น้อยได้มีแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

6.2 เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย

 

 

แหล่งข้อมูล : http://www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 2886 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ