SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตอนที่ 1: กรอบความคิด

การพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตอนที่ 1: กรอบความคิด | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตอนที่ 1: กรอบความคิด, บทความ การพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตอนที่ 1: กรอบความคิด, ตัวอย่าง การพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ตอนที่ 1: กรอบความคิด, HR, HRM


การพัฒนาสมรรถนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
Developing Competency for Performance Enhancement
 
 
 
 
ตอนที่ 1: กรอบความคิดในภาพรวมเกี่ยวกับบทความนี้
 
 
บทความนี้เป็นการสรุปแนวคิดและวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคลอันเป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี (Best Practices) สำหรับองค์กรภาครัฐ โดยใช้แนววิธีการปฏิบัติที่ดำเนินการสำเร็จโดยกรมราชทัณฑ์เป็นตัวอย่าง
 
 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ต้องการขององค์กรในทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน ดังนั้นการพัฒนาคนเพื่อให้กลายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรเสมอ นี่เป็นเหตุให้องค์กรทั้งหลายทุ่มเทงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรของตนมากขึ้นทุกขณะ ถึงกับมีการกำหนดสัดส่วนของงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลกรที่ชัดเจน ไม่เว้นแม้แต่ในองค์กรภาครัฐ
 
 
คำถามคืองบประมาณและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในองค์กรภาครัฐนั้น ถูกใช้ไปเพื่อการพัฒนาบุคลากรอย่างคุ้มค่าหรือไม่ ที่สำคัญก็คือในแต่ละส่วนราชการจะมีร่องรอยและหลักฐานใดที่จะยืนยัน และสร้างความมั่นใจได้ว่าข้าราชการได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องไปกับผลการปฏิบัติงานที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง
 
 
 สำหรับแบบอย่างการปฏิบัติขององค์กรภาครัฐ ที่จะนำเสนอในครั้งนี้ เป็นแบบอย่างจากการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์  ในการยกระดับระบบการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นที่ต้องการขององค์กร โดยมุ่งที่สมรรถนะซึ่งเป็นต้นแบบ (Competency Model) ที่มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมของบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (Key Performers) ภายในองค์กร
 
 
ทำไมต้อง  Competency
 
 การพัฒนารายการสมรรถนะต้นแบบ (Competency Model) สำหรับการใช้งานในองค์กรนั้น เริ่มต้นโดยเน้นถึงความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรเป็นสำคัญ โดยใช้หลักการ การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน  (Performance Analysis) วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่องค์กรมุ่งหวัง เพื่อให้ยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมองค์กรประสบความสำเร็จ  ผ่านการกำหนด “บทบาท” หรือกลุ่มงานต่าง ๆ ของกรมฯให้ชัดเจน แล้วกำหนดผลลัพธ์หรือผลสำเร็จของงานของแต่ละบทบาท เพื่อเป็นจุดมุ่งของการกำหนดสมรรถนะหรือพฤติกรรมการทำงาน
 
 
หลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การวิเคราะห์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงาน  (Key  Performer  Analysis)  วิเคราะห์สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในแต่ละบทบาทหรือกลุ่มงานในองค์กร แล้วนำเอาผลมาจัดทำเป็นรายการพฤติกรรมการทำงานโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ของสมรรถนะ   เลือกและยึดรายการพฤติกรรมที่นำมาซึ่งผลการ
 
 
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านยุทธศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์กรเท่านั้น ด้วยหลักการทั้งสองประการ ทำให้สมรรถนะต้นแบบที่ได้เชื่อมโยงกับทิศทางและความต้องการขององค์กร และมีพื้นฐานมาจากการปฏิบัติงานจริงของผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูง(Key Performers) องค์กรสามารถใช้รายการสมรรถนะที่ได้นี้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีทิศทาง ผ่านการประเมินสมรรถนะแบบรอบด้าน (Multi-raters Assessment) และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) สำหรับผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน ภายใต้การเอื้ออำนวยกระบวนการโดยเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาระบบฯ
 
 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านสมรรถนะ (Competency Management) นี้เองที่จะกำหนดกรอบการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละคนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร อย่างแท้จริง
 
 
นอกจากนี้การใช้สมรรถนะต้นแบบขององค์กรนี้ยังเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรอย่างมีบูรณาการต่อไป ทั้งระหว่างการฝึกอบรม (Training) การพัฒนาอาชีพ (Career Development) และการเลื่อนตำแหน่ง  (Promotion)  ตลอดจนสามารถบูรณาการกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเกือบทั้งหมดเข้าด้วยกัน  ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรร (Recruitment  and  Selection)   การวางแผนกำลังคน (ManpowerPlanning)  การพัฒนาคน  (Training  and  Development) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง  (Succession  Planning) และการบริหารบุคลากรสมรรถนะสูง (Talent Management) อีกด้วย
 
 
 
จำนวนผู้ชม 12656 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ