SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

จป. สำคัญไฉน?

จป. สำคัญไฉน? | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ จป. สำคัญไฉน?, บทความ จป. สำคัญไฉน?, ตัวอย่าง จป. สำคัญไฉน?, HR, HRM    จากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่องความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง มีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ

 1. นายจ้างต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไว้ประจำสถานประกอบการโดย
  1.1 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่ถึง 50 คน ต้องมี
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  1.2 สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องมี
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
 2. นายจ้างต้องจัดการอบรมลูกจ้าง เพื่อให้มีความรู้พื้นฐาน และทราบข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนให้ลูกจ้างซึ่งรับใหม่เข้าปฏิบัติงาน
 3. นายจ้างต้องแจ้งข้อมูลเพื่อให้ลูกจ้างทราบถึงความปลอดภัย เมื่อสั่งให้ลูกจ้างทำงาน ณ สถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ผลของประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ ทำให้ต้องมีการแต่งตั้ง จป. ขึ้นในสถานประกอบการต่างๆ แต่เมื่อแต่งตั้งแล้วมีนายจ้างไม่น้อยที่เกิดปัญหาเรื่องจะให้ จป. ทำอะไร และมีหน้าที่อย่างไรในแต่ละระดับ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐาน มีหน้าที่
  • แนะนำลูกจ้างให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ หรือ มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  • สำรวจและรายงานสภาพความไม่ปลอดภัย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
  • รายงานอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานต่อนายจ้าง
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่ จป. ระดับหัวหน้างานหรือผู้บริหารมอบหมาย
 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า มีหน้าที่
  • กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
  • สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้แก่ลูกจ้าง
  • ตรวจสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงาน
  • ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงาน
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยตามที่ จป. ระดับบริหารมอบหมาย
 3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร มีหน้าที่
  • กำกับดูแลให้ จป. ระดับพื้นฐาน หัวหน้างาน และระดับวิชาชีพ ให้ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โดยต้องเป็น
  • 4.1 ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า หรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ
  • 4.2 ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. และผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่อธิบดีกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง หรือ
  • 4.3 จป. ที่ผ่านการศึกษาอบรมและทดสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือ
  • 4.4 จป. ที่ได้ปฏิบัติงานในระดับพื้นฐานอย่างน้อย 5 ปี และมีผลการลดการประสบอุบัติเหตุ 10% ต่อปี ของอัตราการประสบอันตรายใน 2 ปีที่ผ่านมา และผ่านการฝึกอบรมและทดสอบตามหลักสูตรที่อธิบดีกำหนดจากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง


  จป. ระดับวิชาชีพ มีหน้าที่

  • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
  • จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
  • ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน โครงการ หรือมาตรการ
  • กำกับ ดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัย
  • แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้าง ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
  • ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญ และรายงานผล รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ
  • รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน เกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง

 

จำนวนผู้ชม 3464 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ