ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

อาชีวอนามัย : สุขภาพอนามัยในการทำงาน

อาชีวอนามัย : สุขภาพอนามัยในการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีวอนามัย : สุขภาพอนามัยในการทำงาน, บทความ อาชีวอนามัย : สุขภาพอนามัยในการทำงาน, ตัวอย่าง อาชีวอนามัย : สุขภาพอนามัยในการทำงาน, HR, HRM


อาชีวอนามัย (Occupational Health) เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ว่าด้วยการดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ปราศจากโรคหรือผลกระทบเนื่องมาจากการทำงาน รวมทั้งมีสภาพและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจากปัจจัยสิ่งคุกคามสุขภาพอนามัย ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine) เป็นศาสตร์ที่เน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดโรคหรือผลกระทบเนื่องจากการทำงาน กับปัจจัยที่เป็นสาเหตุในสิ่งแวดล้อมการทำงาน ทั้งนี้ การดำเนินงานมีขอบเขตครอบคลุมถึงการค้นหา บ่งชี้ปัจจัยที่เป็นอันตราย มาตรการเชิงป้องกันการสัมผัสปัจจัยอันตรายในการทำงาน รูปแบบการเกิดผลกระทบ การตรวจวินิจฉัย และการรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

การป้องกันโรคจากการทำงาน

มีเป้าหมายเพื่อควบคุมโรคจากการทำงานหรือผลกระทบที่เกี่ยวเนื่อง โดยการตรวจสุขภาพทั่วไป และตรวจสุขภาพเฉพาะที่เน้นตามลักษณะงานที่ทำ ติดตามปัญหาโรคจากการทำงาน ในโครงการการเฝ้าระวังโรคจากการทำงานและมีโครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากการทำงาน ทั้งนี้ มีกิจกรรมที่ควรดำเนินการได้แก่

1. ตรวจสุขภาพทั่วไปก่อนเข้าทำงาน
2. ตรวจสุขภาพเฉพาะที่เน้นตามลักษณะงานที่ทำ เพื่อจัดทำระเบียนประวัติผลการตรวจสุขภาพเป็นรายบุคคล
3. โครงการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน
4. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคจากการทำงาน เช่น การให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ จัดทำเอกสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์ หรือนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงาน ตลอดจนโรคหรือการเจ็บป่วยตามฤดูกาล ฯลฯ

การจัดบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

จัดให้มีหน่วยบริการสุขภาพหรือสถานพยาบาลที่ดูแลการเกิดโรคทั่วไป โรคจากการทำงาน และเข้าร่วมในโครงการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน โดยจัดทำระเบียนข้อมูล ประวัติการเจ็บป่วย จำแนกโรคหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน และจัดทำสถิติแนวโน้มของโรคและอุบัติเหตุในแต่ละแผนกเพื่อนำผลมาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรคและอุบัติเหตุต่อไป

 


 

ที่มา/ผู้ดำเนินการ :  เอกสารประกอบการอบรมหัวข้ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (Wisanti L.)

จำนวนผู้ชม 4234 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน