ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, บทความ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, ตัวอย่าง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน, HR, HRM


 • ความปลอดภัยในการทำงาน
  สภาพการทำงานที่ปลอดภัยจากเหตุ อันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย โรค การเจ็บป่วย หรือความเดือดร้อน รำคาญ เนื่องจากการทำงาน หรือเกี่ยวกับการทำงาน
 • การประสบอันตราย
  การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย หรือผลกระทบแก่จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย เนื่องจากการทำงาน หรือป้องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้าง
 • อุบัติเหตุจากการทำงาน
  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้คาดคิดและไม่ได้ควบคุมไว้ก่อนในทีททำงาน แล้วผลทำให้คนบาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต และอาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
 • ความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ
  1. ความสูญเสียทางตรง
  - ค่ารักษาพยาบาล
  - ค่าทดแทน
  - ค่าทำขวัญ ค่าทำศพ
  - ค่าประกันชีวิต
  2. ความสูญเสียทางอ้อม
  - เสียเวลาทำงานคนเจ็บ คนงาน หัวหน้างาน
  - ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร
  - วัตถุดิบ/ สินค้าเสียหาย
  - ผลผลิตลดลง
  - ค่าสวัสดิการของผู้บาดเจ็บ
  - การสูญเสียโอกาสทำกำไร
  - ค่าเช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา
  - การเสียชื่อเสียง
 • ปัจจัยการเกิดการประสบอันตรายจากการทำงาน
  1. คน
  2. สิ่งแวดล้อม
  เสียงดัง ความสั่นสะเทือน ความร้อน ความเย็น รังสี แสงสว่าง ความกดดันบรรยากาศ เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ บริเวณสถานที่ทำงาน
  - สิ่งแวดล้อมทางเคมี
  สารเคมีในรูปของก๊าซ ไอสาร ฝุ่น ฟูม ละออง ในรูปของเหลว สารตัวทำละลาย กรด ด่าง
  - สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิต ได้แก่ ไวรัส แบคทีเรีย พยาธิ สัตว์ต่าง ๆ
  สิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ ฝุ่นพืช ฝุ่นไม้ ฝุ่นฝ้าย ฝุ่นเมล็ดพืช
  - สิ่งแวดล้อมทางจิตวิทยาสังคม
  การทำงานเป็นผลัดหรือกะ การทำงานล่วงเวลา การทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่แปลกหน้า การย้ายถิ่นจากชนบทมาอยู่ในเมืองอุตสาหกรรม ค่าจ้างไม่เหมาะสม การทำงานซ้ำซาก การทำงานไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย และจิตใจ การเร่งรัดการทำงานแข่งกับเวลา
 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
  1. สาเหตุนำของการเกิดอุบัติเหตุ
  1.1 ความผิดพลาดของการจัดการ
  - ไม่มีการสอนหรืออบรมเกี่ยวกับการปลอดภัย
  - ไม่มีการบังคับให้ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
  - ไม่มีการวางแผนและเตรียมงานด้านความปลอดภัย
  - ไม่มีการจัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้
  - ไม่มีการแก้ไขจุดอันตรายต่าง ๆ
  1.2 สภาวะทางด้านจิตใจของคนงานไม่เหมาะสม
  - ขาดความระมัดระวัง
  - การทำงานของสมองไม่ประสานกัน
  - มีทัศนคติไม่ถูกต้อง
  - สมองมีปฏิกิริยาในการสั่งงานช้า
  - ขาดความตั้งอกตั้งใจ
  - อารมณ์อ่อนไหวง่ายและขี้โมโห
  - เกิดความรู้สึกหวาดกลัว ขวัญอ่อน ตกใจง่าย
  1.3 สภาวะทางด้านร่างกายของคนงานไม่เหมาะสม
  - อ่อนเพลียมาก
  - หูหนวก
  - สายตาไม่ดี
  - มีร่างกายไม่เหมาะสมกับงานที่ทำ
  - เป็นโรคหัวใจ
  - ร่างกายมีความพิการ
  2. สาเหตุโดยตรงของการเกิดอุบัติเหตุ
  2.1 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย
  - การใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยพลการหรือโดยไม่ได้รับมอบหมาย
  - การทำงานเร็วเกินสมควร และใช้เครื่องมือในอัตราเร็วเกินกำหนด
  - ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเครื่องในขณะที่เครื่องยนต์กำลังหมุน
  - ถอดถอนอุปกรณ์ความปลอดภัยจากเครื่องโดยไม่มีเหตุอันควร
  - ไม่ใส่ใจต่อคำห้ามเตือนต่าง ๆ
  - เล่นตลกคะนองในขณะทำงาน
  - ยืนทำงานในที่ที่ไม่ปลอดภัย
  - ใช้เครื่องมือที่ชำรุด และใช้ไม่ถูกวิธี
  - ทำการยกหรือเคลือนย้ายวัสดุด้วยท่าทางหรือวิธีการที่ไม่ปลอดภัย
  - ไม่สวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จัดให้
  2.2 สภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
  - ไม่มีครอบหรือเซฟการ์ดของเครื่องจักรหรือสิ่งอื่นใดในส่วนที่เป็นอันตราย
  - เครื่องจักรอาจมีครอบหรือเซฟการ์ด แต่ไม่เหมาะสม
  - เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ ออกแบบไม่เหมาะสม
  - บริเวณพื้นที่ทำงานลื่น ขรุขระ
  - สถานที่ทำงานสกปรก รกรุงรัง วางสิ่งของไม่มีระเบียบ มีสิ่งกีดขวางทางเดิน
  - กองวัสดุอยู่สูงเกินไป และการซ้อนวัสดุไม่ถูกวิธี
  - การจัดเก็บสารเคมี สารไวไฟต่าง ๆ ไม่เหมาะสม
  - แสงสว่างไม่เหมาะสม
  - เสียงดังเกินไป
  - ไม่มีระบบการระบายอากาศและถ่ายเทที่เหมาะสม
 • การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
  1. จัดตั้งองค์การด้านความปลอดภัย
  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
  - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. การค้นหาสาเหตุอุบัติเหตุ
  - จากจุดอันตราย
  - จากอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นแล้ว โดยการสอบสวนบันทึกและรายงาน และวิเคราะห์อุบัติเหตุ
  3. การควบคุมสาเหตุทางวัตถุ
  - ตรวจแบบแปลน แบบพิมพ์ ใบสั่งซื้อ สัญญาต่าง ๆ ในแง่ความปลอดภัย
  - ติดตั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างถูกต้อง
  - ตรวจสอบสิ่งชำรุดแล้วแก้ไข
  - จัดผังบริเวณที่ทำงานให้เป็นสัดส่วน
  - จัดให้มีการปรับปรุงด้านแสงสว่าง
  - จัดให้มีการปรับปรุงระบบระบายอากาศให้เหมาะสม
  4. การควบคุมสาเหตุที่เกิดจากคน
  - ฝึกอบรม สอนงาน
  - ปรับปรุงวิธีการบังคับบัญชา
  - การลงโทษทางวินัย
  - จัดคนให้เหมาะสมกับงาน
  - ตรวจสุขภาพ/ รักษาพยาบาล
  - อบรมและส่งเสริมด้านความปลอดภัย
  - ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน
  5. การป้องกันอุบัติเหตุเป็นของทุกฝ่าย
จำนวนผู้ชม 3227 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55407 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน