SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท

กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท, บทความ กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท, ตัวอย่าง กรณีศึกษา Best Practices : การจัดสวัสดิการของบริษัท, HR, HRM


บริษัท โซนี่ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Sony Semiconductor (Thailand)
Company Limited., SCT
 
กรณีศึกษา Best Practices
การจัดสวัสดิการของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ
 
รายการ
รายละเอียดและหลักเกณฑ์
1. เครื่องแบบพนักงาน
 พนักงานจะได้รับเครื่องแบบแตกต่างกันตามประเภทพนักงาน ดังนี้
 • เครื่องแบบพนักงานทั่วไป (บัตร เสื้อ และรองเท้า)
 • เครื่องแบบพนักงานที่ปฏิบัติงานในห้อง Clean Room (หน้ากาก ถุงมือ ชุด และรองเท้า)
 • เครื่องแบบพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ผลิต (บัตร เสื้อ กางเกง หมวก และรองเท้า)
 • เครื่องแบบพนักงานที่มีครรภ์ (บัตร ชุดกระโปรง และรองเท้า)
 • เครื่องแบบพนักงานขับรถ (บัตร เสื้อ กางเกง และรองเท้า)
 • เครื่องแบบพนักงานประกอบอาหารและพนักงานห้องอาหาร (บัตร เสื้อ กางเกง หมวกคลุมผม และรองเท้า)
   กรณีพนักงานลืมเครื่องแบบสามารถยืมเครื่องแบบสำรองได้ และกรณีเครื่องแบบชำรุดขอเบิกใหม่ได้
 
2. บริการตู้ล็อกเกอร์
   แยกพนักงานชายและหญิง บริษัทกำหนดขนาด และการจัดวางเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และไม่แออัด
 
3. ห้องอาหารและคูปอง
   ห้องอาหารปรับอากาศ คูปองข้าวฟรี คนละ 25 ใบ
 
4. การประกันชีวิต
   ตามระดับพนักงาน จำนวนเงินเอาประกัน 60,000 – 1,000,000 บาท
 
5. การประกันแบบหมู่
   ค่าชดเชยในกรณีประสบอุบัติเหตุตามเปอร์เซ็นต์ค่าชดใช้เทียบจำนวนเงินเอาประกัน เช่น เสียชีวิตจ่ายร้อยละ 100 เสียตาหนึ่งข้างจ่ายร้อยละ 50 เป็นต้น
 
6. การประกันทุพพลภาพ
   ตามระดับตำแหน่ง จำนวนเงินเอาประกันอุบัติเหตุ 120,000  - 300,000 จำนวนเงินเอาประกันการพิการทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวร 60,000 – 150,000 บาท
 
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   เงินสมทบของพนักงานร้อยละ 3 -5 เงินสมทบของบริษัทร้อยละ 3 -5 ตามระยะเวลาการทำงานเมื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว
 
8. การอนุญาตให้พนักงาน ศึกษาต่อ
   บริษัทอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานตามความเหมาะสม
 
9. รางวัลสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนาน
 • ทำงานครบ 3 ปี ได้ทองคำ 25 สตางค์
 • ทำงานครบ 5 ปี ได้ทองคำ 50 สตางค์
 • ทำงานครบ 10 ปี ได้ทองคำ 1 บาท
 • ทำงานครบ 15 ปี ได้ทองคำ 1.25 บาท
10. การเดิมทางไปต่างประเทศ
    ได้เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักชั่วคราว ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ภัณฑ์ เงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสิ่งของในการเดินทาง ค่าซักผ้า ฯลฯ
 
11. การเดินทางภายในประเทศ
    ได้ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าซักรีด ฯลฯ
 
12. บริการรถรับส่งพนักงาน
    รถบัสปรับอากาศหลายเส้นทาง
 
13. เงินช่วยเหลือการเดินทางเพื่อปฏิบัติงาน
 • เดินทางโดยรถยนต์ขนส่งสาธารณะ พนักงานรายวัน 7 บาทต่อวัน รายเดือน 158 บาทต่อวัน
 • เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ได้รับค่าน้ำมัน 1.40 บาทต่อ 1 กม. ไม่เกิน3,250 บาทต่อเดือน
14. การรักษาพยาบาล
 • กรณีคนไข้ใน บริษัทจ่ายผลประโยชน์ชดเชยให้ตามที่กำหนดไว้ในตารางผลประโยชน์ชดเชย
 • กรณีคนไข้นอก ใช้สิทธิได้แตกต่างกันตามจำนวนเดือนที่เข้าทำงานระหว่างปี บริษัท (1 เม.ย. -31 มี.ค.)  เช่น เข้าทำงานเดือนเม.ย.  - พ.ค. ได้ 30 ครั้ง ก.พ.–มี.ค.  ได้ 5 ครั้ง เป็นต้น ส่วนจำนวนเงินชดเชยเป็นไปตามตารางผลประโยชน์ชดเชย
15. ทันตกรรม
 • เบิกจำนวนเงินค่ารักษาโรคฟันได้ 1,000 บาทต่อปี
16.ห้องพยาบาลของบริษัทการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจพิเศษ
 • ห้องพยาบาลเปิดบริการ 24 ชม.มีรถฉุกเฉิน และพยาบาล 24 ชม. แพทย์ประจำ 6 วัน วันละ 1 ชม.
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ในเดือนสิงหาคมของทุกปี
 • ตรวจสุขภาพพิเศษเดือน ส.ค. และ ก.พ. ของทุกปี เฉพาะพนักงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
17.การกู้เงินฉุกเฉินกรณีเจ็บป่วย
    บริษัทให้ยืมเงินกรณีจำนวนค่ารักษาพยาบาลที่จ่ายจริงมากกว่าสวัสดิการที่บริษัทจ่ายให้ พนักงานสามารถแบ่งจ่ายคืนได้เป็นงวด
18. เงินกู้จากธนาคารบริการสวัสดิการพนักงาน
สามารถกู้ได้จากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซื้อรถยนต์ และสวัสดิการอเนกประสงค์
19.การแสดงความยินดี
·        สมรส ได้รับมอบเงิน 1,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน
·        บุตรเกิดใหม่ ได้รับมอบเงิน 700 บาท ต่อบุตร 1 คน (จำนวนไม่เกิน 2 คน)
·        อุปสมบท ได้รับมอบเงิน 1,000 บาท
20. การแสดงความเห็นใจ
 • กรณีเกิดภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติแก่ที่อาศัยของพนักงาน บิดา มารดา ได้รับการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 10,000 บาท
 • กรณีเสียชีวิต
         กรณีพนักงาน เงินทำบุญ 5,000 บาท พวงหรีด 1 พวง เป็นเจ้าภาพ 1 คืน
     กรณีบิดาหรือมารดาหรือคู่สมรสหรือบุตร เงินทำบุญ 2,000 บาท พวง
     หรีด 1 พวง
 
21. กรณีพนักงานเจ็บป่วย
    สิ่งของเยี่ยมไข้กรณีต้องรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 3 วัน
 
22. การสนับสนุนกีฬาสำหรับพนักงาน
    เงินช่วยเหลือให้ไปออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา 4 ประเภท (ว่ายน้ำ เทนนิส แบดบินตันและห้องออกกำลังกาย) ตามจ่ายจริงไม่เกิน 100 บาท/สัปดาห์/คน)
 
23.การซื้อสินค้า
    ซื้อชนิดเดียวกันได้ 1 ชุด/ปี ระยะเวลาขายสินค้า 4 ครั้ง/ปี
ซื้อสินค้าเงินสดและเงินผ่อน
 
24. การจัดที่พักผ่อนราคาประหยัดให้แก่พนักงาน
    บริษัทจ่ายค่าที่พักร้อยละ 80 ของราคาที่พัก 1 คืน/คน/ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 500 บาทกับสถานที่พักผ่อนราคาประหยัดที่บริษัททำสัญญาไว้
 
25. หอพักสำหรับพนักงานหญิง
    บริษัทเช่าหอพักให้เป็นที่พักของพนักงานหญิง ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น ห้องพักผ่อน ห้องรับรองญาติ โทรทัศน์ รปภ. น้ำดื่ม เป็นต้น
 
26. ค่าภาษาต่างประเทศ
    จ่ายค่าภาษาตามระดับการทดสอบภาษาโดยจ่ายให้เป็นรายเดือน ภาษาญี่ปุ่น 1,500 – 3,000 บาท ภาษาอังกฤษ 1,000 – 2,500 บาท
 
27. การส่งเสริมให้เรียนภาษาต่างประเทศ
    เบิกค่าเล่าเรียนได้ร้อยละ 70 ต้องเข้าเรียนในสถานบันการสอนภาษาที่บริษัทกำหนด
28. การเรียนทางไปรษณีย์
    เบิกค่าเล่าเรียนได้ร้อยละ 70 ต้องเข้าเรียนในสมาคมที่บริษัทกำหนดโดยบริษัทต่อต่อให้
 
29. ค่ากะ
    บริษัทจัดให้มีค่ากะสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะเช้า กะบ่าย และกะดึก
 
30. ค่าเบี้ยขยัน
    พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีการขาดงาน มาสาย หรือลาป่วย พนักงานจะได้รับเบี้ยขยันทั้งรายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน และรายปี นอกจากนี้หากพนักงานได้รับเบี้ยขยันติดต่อกันเป็นเวลา 2 ปีหรือ 3 ปี บริษัทจะจ่ายเบี้ยขยันให้เพิ่มเติมอีกด้วย
 
31. รางวัลไม่หยุดงาน 2 ปีติดต่อกัน
    พนักงานที่ปฏิบัติงานโดยไม่มีการขาดงาน มาสาย หรือลาป่วยเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน จะได้รับรางวัลนี้เพิ่มเติมจากเบี้ยขยันในข้อ 30
 
 
 
ที่มา : กรณีศึกษา Best Practices
          การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล Human Resource Focus
          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่ 3
จำนวนผู้ชม 6890 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ